Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Panagsagaba—Pannusa Kadi ti Dios?

Panagsagaba—Pannusa Kadi ti Dios?

PILAY TI MAKANNIGID A SAKA NI LUZIA. Idi ubing pay, naaddaan iti poliomyelitis wenno polio, maysa a makaakar a sakit a mangdadael kadagiti nerbio ti bagitayo (nervous system). Idi agtawen iti 16, imbaga ti amona: “Baldadoka ta dusdusaennaka ti Dios. Nasukirka ngamin ken awan daydayawmo ken nanangmo.” Kalpasan ti adu a tawen, malaglagip latta ni Luzia ti sakit ti nakem a nariknana idi.

IDI NAAMMUAN NI DAMARIS NGA ADDA KANSERNA ITI UTEK, dinamag ni tatangna: “Ania ti inaramidmo ta napasamak kenka dayta? Adda la ketdi dakes nga inaramidmo isu a dusdusaennaka ti Dios.” Nasaktan ni Damaris iti imbaga ni tatangna.

Nabayagen a patien dagiti tattao a ti sakit ket pannusa ti Dios. Kuna ti libro a Manners and Customs of Bible Lands nga adu ti namati idi panawen ni Kristo nga “agsakit ti maysa gapu ta adda basolna, wenno dagiti kabagianna, ket dayta ti dusana.” Kuna ti Medieval Medicine and the Plague a ginasut a tawen kalpasan ti ipapatay ni Kristo, “adda dagiti namati nga inyeg ti Dios dagiti epidemia kas pannusa kadagiti basolda.” Gapu ta minilion ti natay idiay Europa iti epidemia idi 1300’s, maikuna kadi a dinusa ti Dios dagiti dakes a tattao? Wenno gapu laeng dayta iti bakteria, kas iti natakuatan dagiti agsuksukimat iti medisina? Mabalin a maisaludsod ti dadduma, talaga kadi nga us-usaren ti Dios ti sakit a mangdusa kadagiti nakabasol? *

PANUNOTEM: Apay a pinaimbag ni Jesus dagiti masakit no ti sakit ken panagsagaba ket pannusa ti Dios? Saan kadi a panangkontra dayta iti kinahustisia ken kinalinteg ti Dios? (Mateo 4:23, 24) Saan a pulos kontraen ni Jesus ti aramid ti Dios. Kinunana: “Kankanayon nga aramidek ti bambanag a makaay-ayo kenkuana,” ken “ti Ama inikkannak iti bilin nga aramiden, kasta ti ar-aramidek.”​—Juan 8:29; 14:31.

Nalawag ti kuna ti Biblia. Awan ti “di kinahustisia” ken Jehova a Dios. (Deuteronomio 32:4) Kas pagarigan, saan a pulos pabettaken ti Dios ti eroplano, a pakatayan ti ginasut nga inosente a tattao, tapno laeng dusaenna ti maysa a nakasakay iti dayta! Gapu ta nalinteg ti Dios, imbaga ni Abraham, a matalek nga agserserbi iti Dios, a ti Dios saanna a ‘punasen ti nalinteg a mairaman ti nadangkes.’ “Narigat a pagarupen,” kinunana. (Genesis 18:23, 25) Ibaga pay ti Biblia a ‘saan nga agtignay ti Dios a sidadangkes’; saan nga “agtignay a di nainkalintegan.”​—Job 34:10-12.

TI MASURSUROTAYO ITI BIBLIA MAIPAPAN ITI PANAGSAGABA

Ti panagsagaba ket saan a pannusa ti Dios gapu ta nakaaramidtayo iti basol. Nalawag dayta ken Jesus idi nakitana ken dagiti adalanna ti lalaki a bulsek sipud pay pannakayanakna. “Inimtuod kenkuana dagiti adalanna: ‘Rabbi, siasino ti nagbasol, daytoy a lalaki wenno dagiti nagannakna, iti kasta isu nayanak a bulsek?’ Simmungbat ni Jesus: ‘Saan a nagbasol daytoy a lalaki wenno uray dagiti nagannakna, no di ket tapno maiparangarang dagiti aramid ti Dios iti kasasaadna.’”​—Juan 9:1-3.

Gapu iti nasaknap idi a di umiso a pannakaammo, nakigtot la ketdi dagiti adalan ni Jesus idi imbagana a saan a basol ti lalaki wenno ti nagannakna ti panagbalinna a bulsek. Saan laeng a pinaimbag ni Jesus ti bulsek a lalaki no di ket inlintegna pay ti di umiso a pammati a ti panagsagaba ket pannusa ti Dios. (Juan 9:6, 7) Maliwliwa la ketdi dagiti agsagsagaba  ita iti nakaro a sakit no maammuanda a saan a ti Dios ti makingapuanan iti panagrigrigatda.

Apay a pinaimbag ni Jesus dagiti masakit no dusdusaen ida ti Dios gapu iti basolda?

Ipasigurado kadatayo ti Kasuratan

  • “Iti dakes a bambanag saan a mabalin a suoten ti Dios ket isu saanna met a suoten ti asinoman.” (SANTIAGO 1:13) Gapuna, asidegen a mapukaw dagiti “dakes a bambanag” a mangparparigat kadagiti tattao iti adun a siglo, a pakairamanan ti sakit, ut-ot, ken ipapatay.

  • Ni Jesu-Kristo “inagasanna amin nga agsagsagaba iti nakaro.” (MATEO 8:16) Iti panangagasna iti amin a napan kenkuana, impakita ti Anak ti Dios ti aramidento ti Pagarian ti Dios iti intero a lubong.

  • Ti Dios “punasennanto ti amin a lua kadagiti matada, ket awanton ni patay, awanto metten ti panagleddaang wenno panagsangit wenno ut-ot. Ti immuna a bambanag naglabasdan.”​—APOCALIPSIS 21:3-5.

ASINO TI MAKIMBASOL?

Apay ngarud nga agrigrigat ken agsagsagaba dagiti tattao? Ginasut a tawenen a salsaludsoden dayta dagiti tattao. No saan a ti Dios, asino ngarud ti makimbasol? Masungbatan dagita a saludsod iti sumaruno nga artikulo.

^ par. 4 Nupay dinusa ti Dios dagiti tattao idi un-unana gapu kadagiti basolda, saan nga ibaga ti Biblia nga us-usaren ita ni Jehova ti sakit wenno trahedia a mangdusa kadagiti tattao gapu kadagiti basolda.