Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Asino ti Dios?

Asino ti Dios?

Adu a tattao ti agkunkuna a mamatida iti Dios. Ngem no damagem no asino ti Dios, agduduma ti sungbatda. Kuna ti dadduma a ti Dios ket naulpit nga ukom, a kayatna laeng a dusaen dagiti tattao gapu kadagiti kamalida. Adda met dagiti mangibaga nga isu ket kanayon a naayat ken manangpakawan, aniaman ti aramidenda. Ngem dadduma ti mamati a ti Dios ket adayo ken saan nga interesado kadatayo. Gapu kadagita nga agduduma nga opinion, adu ti mangipagarup nga imposible a maammuan no asino ti Dios.

Napateg kadi dayta? Wen. No ad-adda a maam-ammom ti Dios, adda direksion ti biagmo ken agbalinka a naragsak. (Aramid 17:26-28) No nasingsingedka iti Dios, ad-adda nga ayaten ken tulongannaka. (Santiago 4:8) Kangrunaanna, ti umiso a pannakaammo iti Dios ket mangiturong iti biag nga agnanayon.​—Juan 17:3.

Kasanom a maam-ammo ti Dios? Panunotem ti maysa nga am-ammom unay, kas iti nasinged a gayyem. Kasano a nagbalinkayo nga aggayyem? Mabalin nga inammom ti naganna, kababalinna, dagiti kayat ken dina kayat, dagiti naaramidannan ken planona, ken dadduma pay. Simmingedka iti dayta a tao gapu kadagita a naammuam maipapan kenkuana.

Maam-ammotayo met ti Dios no ammuentayo ti sungbat dagiti sumaganad:

Ipakaammo daytoy a magasin dagiti sungbat ti Biblia kadagita a saludsod. Tulongannaka dagitoy nga artikulo a mangammo no asino ti Dios ken dagiti magunggonam no nasinged ti relasionmo kenkuana.