Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ania Dagiti Naaramidanen ti Dios?

Ania Dagiti Naaramidanen ti Dios?

No kayatmo nga ad-adda a maam-ammo ti maysa a tao, makatulong no ammuem dagiti naaramidannan ken dagiti napagballigiannan a kasasaad. No kayatmo met nga ad-adda a maam-ammom ti Dios, masapul nga ammuem dagiti naaramidannan. Mabalin a masdaawka no maammuam a nagadun ti inaramidna a pakagunggonaantayo ita ken iti masanguanan.

PINARSUA TI DIOS TI AMIN A BANAG TAPNO PAGSAYAATANTAYO

Ni Jehova a Dios ti Naindaklan a Namarsua, ken dagiti “di makita a kualidadna ket nalawag a makita manipud idi pinarsuana ti lubong ken agpatpatuloy, ta maawatan dagita babaen ti bambanag a naaramid.” (Roma 1:20) “Isu ti Nangaramid iti daga babaen ti pannakabalinna, Daydiay nangaramid iti nabunga a daga babaen ti siribna ken Daydiay nangyunnat iti langit babaen ti pannakaawatna.” (Jeremias 10:12) Dagiti nakaskasdaaw a parsua ipakitada met nga interesado ti Dios kadatayo.

Kitaentayo no kasano a pinagbalin ni Jehova nga espesial ti biagtayo babaen ti panangparsuana kadagiti tattao a “kaladladawanna.” (Genesis 1:27) Kaipapanan dayta a pinagbalinna a posible nga iti bassit a pamay-an, matuladtayo dagiti awan kaaspingna a kualidadna. Inikkannatayo iti abilidad a mangtarus iti naespirituan a bambanag, wenno abilidad a mangtarus kadagiti panangmatmat ken pagalagadanna. Bayat nga ikagkagumaantayo ti agbiag maitunos kadagita, naragragsaktayo ken adda direksion ti biagtayo. Kangrunaanna, inikkannatayo iti gundaway a maaddaan iti nasinged a relasion kenkuana.

Ipakita dagiti parsua ti Dios iti daga no kasano ti riknana kadatayo. Kinuna ni apostol Pablo a ti Dios ‘nangted iti panangsaksi iti bagina babaen ti nasayaat nga ar-aramidna, nga ipapaayannatayo iti tudo manipud langit ken adu nga apit, a pempennekennatayo iti taraon ken parparagsakenna ti pusotayo.’ (Aramid 14:17) Saan la nga inted ti Dios  dagiti kangrunaan a kasapulantayo iti biag. Nakaad-adu ken nadumaduma dagita nga intedna tapno matagiragsaktayo ti biag. Ngem bassit laeng dagita no idilig iti amin a pinanggep ti Dios nga ipaay kadatayo.

Pinarsua ni Jehova ti daga tapno agnanayon a pagnaedan ti tao. Kuna ti Biblia: “Intedna ti daga kadagiti tattao,” ken “saanna a pinarsua nga awan serserbina, no di ket pinormana a pagnaedan.” (Salmo 115:16; Isaias 45:18) Siasino dagiti agnaed ken kasano kapaut? “Dagiti nalinteg kukuadanto ti daga, ket agyandanto iti dayta iti agnanayon.”​—Salmo 37:29.

Maitutop ngarud a pinarsua ni Jehova ti umuna a lalaki ken babai, da Adan ken Eva, ken pinagyanna ida iti paraiso a daga ‘tapno kultibaren ken aywananda dayta.’ (Genesis 2:8, 15) Adda dua a makaparagsak nga impaaramid ti Dios kadakuada: “Agpaadukayo ken punnuenyo ti daga ken kultibarenyo.” (Genesis 1:28) Isu nga adda koma gundaway da Adan ken Eva nga agbiag nga agnanayon ditoy daga. Makapaladingit ta pinilida ti agsukir iti Dios isu a napukawda ti gundaway a maibilang a karaman kadagidiay “nalinteg” a ‘makinkukuanto iti daga.’ Ngem kas makitatayto, saan a nagbaliw ti panggep ni Jehova para kadatayo wenno iti daga gapu iti inaramidda. Kitaentayo nga umuna no ania pay dagiti naaramidanen ti Dios.

INTED TI DIOS TI NAISURAT A SAONA

Maawagan met ti Biblia kas Sao ti Dios. Apay nga inted ni Jehova ti Biblia kadatayo? Ti kangrunaan a rason ket tapno maammuantayo ti maipapan kenkuana. (Proverbio 2:1-5) Agpayso a saan a masungbatan ti Biblia ti amin a saludsodtayo maipapan iti Dios ngem awanen ti sabali a libro a makasungbat kadagiti saludsodtayo. (Eclesiastes 3:11) Ngem amin a linaon ti Biblia ket makatulong kadatayo a mangam-ammo iti Dios. Maawatantayo ti kinasiasinona no ammuentayo no kasano ti panangtratona iti tattao. Maawatantayo no ania a klase dagiti tattao ti kayat ken kagurana. (Salmo 15:1-5) Maadaltayo ti panangmatmatna maipapan iti panagdaydayaw, moralidad, ken material a bambanag. Ken mangted ti Biblia iti nalawag a pannakailadawan ti personalidad ni Jehova babaen kadagiti imbaga ken inaramid ti Anakna a ni Jesu-Kristo.​—Juan 14:9.

Ti sabali pay a rason nga inted ni Jehova ti Biblia a Saona ket tapno maammuantayo no kasano ti maaddaan iti biag a naragsak ken addaan iti direksion. Babaen ti Biblia, isuro ni Jehova no kasano nga agbalin a naragsak ti pamiliatayo, no kasano ti agbalin a kontento, ken no kasano a sanguen dagiti pakadanagantayo. Kas mailawlawagto pay iti daytoy a magasin, sungbatan ti Biblia dagiti napapateg a saludsod iti biag a kas iti: Apay a nagadu ti agsagsagaba? Ania ti mapasamak iti masanguanan? Ilawlawagna pay no ania ti inaramiden ti Dios tapno sigurado a matungpal ti orihinal a panggepna.

Adu pay ti sabali a rason a talaga a naidumduma ti Biblia a gapuanan ti Dios. Ti Biblia ket insurat ti agarup 40 a lallaki iti uneg ti 1,600 a tawen, ngem maymaysa laeng ti temana gapu ta ti Dios ti pudno nga Autorna. (2 Timoteo 3:16) Naiduma dayta kadagiti nagkauna a sursurat gapu ta nataginayon nga umiso ti linaonna iti panaglabas ti tiempo, kas paneknekan ti rinibu a nagkauna a manuskrito ti Biblia. Nakalasat ti Biblia uray adu ti lapped iti panangipatarus, panangiwaras, ken panangbasa iti dayta. Ita, dayta a libro ti kasasaknapan ti pannakaiwaras ken pannakaipatarusna. Ti kaadda ti Biblia ti ebidensia nga “agtalinaed iti agnanayon ti sao ti Diostayo.”​—Isaias 40:8.

GINARANTIAAN TI DIOS TI PANGGEPNA

Ti maysa pay a gapuanan ti Dios ket ti inaramidna nga espesial nga urnos kas garantia a tungpalenna ti panggepna para kadatayo. Kas nadakamaten, pinanggep ti Dios nga agbiag nga agnanayon dagiti tattao ditoy daga. Ngem idi nagbasol ni Adan gapu ta inkeddengna ti agsukir iti Dios, napukawna ti gundawayna nga agbiag nga agnanayon ken uray ti gundaway dagiti kaputotanna nga agbiag nga agnanayon. “Babaen ti maysa a tao, simrek ti basol iti lubong ken ti ipapatay babaen ti basol, isu a matay ti amin a tao ta nagbasolda amin.” (Roma 5:12) Gapu iti panagsukir ti tao, kasla saan idin a matungpal ti panggep ti Dios. Ania ti inaramid ni Jehova?

 Dagiti aramid ni Jehova ket maitunos kadagiti kualidadna. Maiparbeng laeng a dinusana da Adan ken Eva gapu iti inaramidda, ngem gapu iti ayatna, adda dagiti inaramidna nga urnos para iti kaputotanda. Gapu iti sirib ni Jehova, inkeddengna ti aramidenna iti dayta a situasion, ket dagus nga impakaammona ti solusion. (Genesis 3:15) Mawayawayaantayo iti basol ken ipapatay babaen ti Anak ti Dios a ni Jesu-Kristo. Kasano?

Tapno mawayawayaan dagiti tattao kadagiti epekto ti panagrebelde ni Adan, imbaon ni Jehova ni Jesus ditoy daga a mangisuro kadagiti tattao iti dalan nga agturong iti biag ket “itedna ti biagna kas pangsubbot iti adu.” * (Mateo 20:28; Juan 14:6) Maipaay ni Jesus ti subbot gapu ta perpekto idi a tao a kas ken Adan. Ngem saan a kas ken Adan, naan-anay a nagtulnog ni Jesus, uray agingga iti ipapatayna. Saan a maikari ni Jesus a matay isu a pinagungar ni Jehova tapno agbiag manen idiay langit. Maaramid itan ni Jesus ti saan a naaramidan ni Adan​—ti panangted kadagiti natulnog a tattao iti gundaway nga agbiag nga agnanayon. “Ta gapu iti kinasukir ti maysa a tao, adu ti naibilang a managbasol, isu a gapu met iti kinatulnog ti maysa a tao, adu ti mapagbalinto a nalinteg.” (Roma 5:19) Babaen ti daton a subbot ni Jesus, tungpalen ti Dios ti karina nga agbiag nga agnanayon dagiti tattao ditoy daga.

Adu ti masursurotayo maipapan ken Jehova iti pamay-an a panangsolbarna kadagiti problema a resulta ti panagsukir ni Adan. Naammuantayo nga awan ti makalapped ken Jehova a mangileppas iti inrugina; “sigurado nga agballigi” ti saona. (Isaias 55:11) Apresiarentayo met ti kadakkel ti ayat ni Jehova kadatayo. “Babaen iti daytoy a naipalgak ti ayat ti Dios iti kasasaadtayo, nga imbaonna ti bugbugtong nga Anakna ditoy lubong tapno magun-odtayo koma ti biag babaen kenkuana. Kastoy ti kaipapanan dayta nga ayat: saan a gapu ta inayattayo ti Dios, no di ket gapu ta inayatnatayo ken imbaonna ti Anakna kas pakikappia a daton para kadagiti basoltayo.”​—1 Juan 4:9, 10.

Ti Dios “dina impaidam ti mismo nga Anakna no di ket intedna para kadatayo amin,” isu a masiguradotayo a ti Dios ‘mangtedto a sipaparabur iti amin a dadduma pay a banag’ nga inkarina. (Roma 8:32) Ania ti inkari ti Dios nga aramidenna para kadatayo? Ammuentayo.

ANIA DAGITI NAARAMIDANEN TI DIOS? Pinarsua ni Jehova dagiti tao tapno agbiagda nga agnanayon ditoy daga. Intedna ti Biblia tapno maammuantayo ti maipapan kenkuana. Babaen ken Jesu-Kristo, inted ni Jehova ti subbot tapno masigurado a matungpal ti panggepna

^ par. 16 Para iti ad-adu pay a detalye maipapan iti subbot, kitaem ti kapitulo 5 ti libro nga Ania ti Isuro ti Biblia Kadatayo? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova ken mabasa met iti www.jw.org/ilo.