Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Ti Panungpalan ti Lubong

Ti Panungpalan ti Lubong

“Ti lubong aglabas ken kasta met ti tarigagayna,” kuna ti 1 Juan 2:17. Ania a “lubong” dayta? Kasano ken kaanonto nga aglabas wenno agpatingga?

Ania a “lubong” ti agpatingga?

TI KUNA TI BIBLIA

Gapu ta ti matuktukoy ditoy a lubong ket addaan kadagiti ‘tarigagay’ a kagura ti Dios, nalawag a saan a literal a daga dayta. Imbes ketdi, tuktukoyenna ti lubong dagiti tattao a di dumdumngeg iti Dios, isu a maibilangda a kabusorna. (Santiago 4:4) Dagiti tattao a mangbukel iti dayta a lubong “agpasardanto iti pannakaukom a dusa nga agnanayon a pannakadadael.” (2 Tesalonica 1:7-9) Ngem dagiti agtultulnog iti bilin ni Jesu-Kristo nga agtalinaed a ‘saan a paset ti lubong,’ manamnamada ti biag nga awan inggana.—Juan 15:19.

Kinaagpaysuanna, kuna ti maudi a paset ti 1 Juan 2:17: “Ti agaramid iti pagayatan ti Dios agtalinaed iti agnanayon.” Wen, manamnama daydiay agaramid iti pagayatan ti Dios ti biag nga awan inggana ditoy daga, kas naibaga iti Salmo 37:29: “Dagiti nalinteg tagikuaendanto ti daga, ket agtaengdanto nga agnanayon iti dayta.”

“Dikay ayaten ti lubong wenno uray ti bambanag nga adda iti lubong. No ti asinoman ayatenna ti lubong, ti ayat ti Ama awan kenkuana.”1 Juan 2:15.

Kasano nga agpatingga dayta a lubong?

TI KUNA TI BIBLIA

Addanto dua a kangrunaan a paset ti panungpalan. Umuna, dadaelento ti Dios ti amin nga organisado nga ulbod a relihion a nailadawan kas maysa a mabaybayadan a babai a napanaganan iti “Babilonia a Dakkel.” (Apocalipsis 17:1-5; 18:8) Uray ibagbagana nga isu ket matalek iti Dios, makirelrelasion met kadagiti lider ti politika iti lubong. Ngem dagitanto a mismo a lider ti mangbuelta kenkuana. “Guraendanto ti balangkantis [wenno, mabaybayadan a babai] ket pagbalinendanto a walangwalang ken lamolamo, ket lamutendanto dagiti nalasag a pasetna [wenno, kinabaknangna] ket isu puorandanto a naan-anay iti apuy.”—Apocalipsis 17:16.

Maikadua, isarunonto ti Dios dagiti agtuturay wenno lider ti politika—dagiti “ar-ari iti intero a mapagnaedan a daga.” Kaduadanto dagiti managdakdakes a tattao a madadael inton “gubat ti naindaklan nga aldaw ti Dios a Mannakabalin-amin,” a maawagan met iti “Armagedon.”—Apocalipsis 16:14, 16.

“Sapulenyo ni Jehova, dakayo amin a naemma iti daga . . . Sapulenyo ti kinalinteg, sapulenyo ti kinaemma. Nalabit maitalimengkayo [wenno, maisalakankayo] iti aldaw ti unget ni Jehova.”Sofonias 2:3.

Kaano nga agpatingga dayta a lubong?

TI KUNA TI BIBLIA

Agpatingganto dayta a lubong inton napakdaaranen dagiti tattao babaen ti sangalubongan a panangipakaammo iti Pagarian ti Dios—maysa a gobierno a mangituray iti intero a lubong a mangsukat iti amin a gobierno ti tao. (Daniel 7:13, 14) Kinuna ni Jesu-Kristo: “Daytoy naimbag a damag ti pagarian maikaskasabanto iti intero a mapagnaedan a daga maipaay a pangsaksi kadagiti amin a nasion; ket iti kasta umayton ti panungpalan.” (Mateo 24:14) Dayta a trabaho a panangasaba, a mangipakpakita iti hustisia ken asi ti Dios, ket paset ti “pagilasinan” a mangtanda nga asidegen ti panungpalan. Karaman met iti dayta a pagilasinan ti panaggugubat dagiti nasion, ginggined, bisin, ken saksakit.—Mateo 24:3; Lucas 21:10, 11.

Saan la a dagita a pasamak iti lubong ti impakpakauna ti Biblia. Inladawanna pay ti ug-ugali dagiti tattao iti ‘maudi nga al-aldaw.’ Kunana: “Dumtengto dagiti napeggad a tiempo a narigat a pakilangenan. Ta dagiti tattao managayatdanto iti bagbagida, managayat iti kuarta, . . . nasukir kadagiti nagannak, . . . awanan panagteppel, narungsot, awanan panagayat iti kinaimbag, . . . managayat iti ragragsak imbes a managayat iti Dios.” *2 Timoteo 3:1-5.

Din agbayag, “aglabas” wenno agpatingganton ti agdama a dakes a lubong.—1 Juan 2:17

Amin dagita a kasasaad ti mangtanda iti panawen a mabalin a nangrugi idi Gubat Sangalubongan I idi 1914. Nangrugi met iti dayta a tawen a naikaskasaba ti Pagarian ti Dios iti amin a suli ti daga, ket ibilang dagiti Saksi ni Jehova a maysa a pribilehio a maam-ammo ida dagiti tattao gapu iti dayta a trabaho. Kinapudnona, napauluan ti kangrunaan a pagbasaanda iti Ti Pagwanawanan Mangibumbunannag iti Pagarian ni Jehova.

“Agtultuloykayo nga agbantay, ngarud, agsipud ta saanyo nga ammo ti aldaw wenno uray ti oras.”Mateo 25:13.

^ par. 14 Para iti ad-adu pay nga impormasion, kitaem ti kapitulo 9 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova. Mabasa met iti www.jw.org/ilo.