Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TULONG PARA ITI PAMILIA | AGTUTUBO

Kasanon no Nagsinakayo?

Kasanon no Nagsinakayo?

TI PROBLEMA

“Kunak idi no nasarakakon ti lalaki a para kaniak. Naibagak pay idi, ‘Daytoy a lalaki ti kayatko a makadua iti agnanayon.’ Ngem kalpasan laeng ti dua a bulan a relasionmi, masapul a makisinaakon. Kasla diak patien a nagalisto a nagpatingga ti nagragsak a relasionmi!”—Anna. *

“Kasla nagadu ti pagpadaanmi. Ti ammok idi, isun ti maasawak. Ngem iti panaglabas ti tiempo, nagadu met gayam ti nagdumaanmi. Ket idi nakitak a dakkel a kamali ti pannaki-boyfriend-ko kenkuana, nakisinaakon.”—Elaine.

Napadasam kadin ti kasta? No wen, makatulong kenka daytoy nga artikulo.

TI MASAPUL A MAAMMUAM

Mabalin a nasakit ti panagsina, uray iti mismo a nangisina. “Nagdagsen ti riknak!” kuna ti balasang a ni Sarah, a nakisina iti boyfriend-na kalpasan ti innem a bulan. “Kasla kaano laeng a parte isuna ti biagko ken kadagiti planok; idi kuan, awan isunan. No mangngegko dagiti paboritomi a kanta, malagipko dagiti naragsak a panagkadkaduami. No mapanak kadagiti nagpaspasiaranmi, mariknak ti sakit ti kaawanna. Kasta ti mariknak uray siak ti nakisina!”

Nupay nasakit, mabalin a pagimbagam ti panagsina. “Saanmo a kayat ti makasakit,” kuna ni Elaine. “Ngem maawatamto met laeng nga agpadakayo a masaktan no itultuloyyo ti relasionyo nga awanen ti pagturturonganna.” Kasta met ti rikna ni Sarah. Kunana: “Panagkunak, no saankayo a naragsak ita nga agnobiokayo pay laeng, saankayto met a naragsak inton agassawakayon, isu a nasaysayaat no agsinakayon.”

No nagsinakayo, dina kayat a sawen nga awanen serserbim. Kinapudnona, ti naballigi a relasion ket saan a kanayon nga agturong iti panagasawa. No talaga nga agduadua ti maysa kadakayo, baka nasaysayaat no agsinakayon. No nagsinakayo, dina kayat a sawen nga awanen serserbim. Kayam ti ag-move on! Kasano?

 TI MABALINMO NGA ARAMIDEN

Akseptarem a nasakit. “Saan la a basta gayyem ti napukawko; napukawko ti best friend-ko,” inamin ni Elaine a nadakamat itay. No makisinaka iti maysa a nadekket kenka, normal laeng a maladingitanka. “No agpatingga ti relasionyo,” kuna ti baro a ni Adam, “makariknaka latta iti sakit uray no ammom a dayta ti kasayaatan.” Mabalin a mariknam ti kas iti narikna ni Ari David iti Biblia. “Iti intero nga agpatnag . . . iti luluak paglippiasek ti bukodko nga idda.” (Salmo 6:6) No dadduma, tapno malipatam ti sakit a marikriknam, masapul a sanguem dayta imbes a tallikudam. No naakseptarmon ti marikriknam, kaipapananna a mangrugrugin nga agimbag ti pusom a nasugatan.—Prinsipio ti Biblia: Salmo 4:4.

Makikaduaka kadagiti mangipatpateg kenka. Mabalin a narigat dayta. “Idi damo, diak pay kayat ti uray makakita laeng iti tao,” inamin ni Anna a nadakamat itay. “Kasapulak ti panawen nga agpanunot ken mangtarus iti napasamak.” Ngem di nagbayag, nakita ni Anna a nasayaat no makikadua kadagiti nadekket a gagayyemna a makatulong kenkuana. “Mas positiboak itan,” kinunana, “ken saan unayen a nasakit a kas idi nag-break-kami.”—Prinsipio ti Biblia: Proverbio 17:17.

Agsursuroka iti napasamak. Isaludsodmo iti bagim: ‘Adda kadi nakitak a masapul a balbaliwak? No adda man, nasayaat ngata no diakton ul-uliten dayta iti sumaruno a pannakirelasionko?’ “Iti panaglabas ti tiempo, ad-adda a naawatakon ti napasamak,” kuna ti balasang nga agnagan iti Marcia. “Ngem medio nabayag met sakbay a nakapagpampanunotak ken nalipatak ti sakit a marikriknak.” Kasta met laeng ti narikna ni Adam a naibaga itay. Kunana: “Nakarekoberak laeng kalpasan ti makatawen. Ngem nabaybayag pay sakbay a nakitak dagiti nasursurok iti napasamak. Gapu iti kapadasak, adu ti nasursurok maipapan iti bagik, iti saanko a kasekso, ken iti pannakirelasion. Ita, saanen a kasdiay kasakit ti marikriknak iti panagsinami.”

Ikararagmo ti pakadanagam. Kuna ti Biblia a ti Dios “paimbagenna dagidiay nasnaayan ti pusona, ket bedbedanna dagiti naut-ot a pasetda.” (Salmo 147:3) Nupay saan a ti Dios ti mangpili iti kapareha ti maysa ken saan met nga isu ti mapabasol no agsinada, sipapanunot ti Dios iti pagimbagantayo. Ikararagmo kenkuana ti amin a marikriknam.—Prinsipio ti Biblia: 1 Pedro 5:7.

^ par. 4 Nabaliwan dagiti nagan iti daytoy nga artikulo.