Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 NADISENIO KADI?

Ti Naidumduma a Panagdengngeg ti Greater Wax Moth

Ti Naidumduma a Panagdengngeg ti Greater Wax Moth

NAPIGPIGSA ti panagdengngeg ti greater wax moth (maysa a kita ti simotsimot) kadagiti nasinggit nga uni ngem iti aniaman a parsua iti lubong. Ngem nakasimsimple ti estruktura dagiti lapayagna a dandani kas iti kabassit ti ulo ti maysa a pin wenno alpiler.

Usigem: Adun a tawen a maad-adal ti panagdengngeg ti greater wax moth. Nabiit pay a tinesting dagiti sientista iti University of Strathclyde, Scotland, ti panagdengngeg dayta a simotsimot babaen iti nadumaduma nga uni. Rinukodda dagiti panagdayyeg dagita a tympanal membrane sada inrekord ti aktibidad dagiti auditory nerve dagita. Dagiti uni ket mangngegan latta dagiti “eardrum” uray payen no 300 a kilohertz ti frequency. No idilig, naammuan a makangngeg ti panniki agingga iti 212 a kilohertz, dagiti dolphin ket agingga iti 160 a kilohertz, idinto ta agingga laeng iti 20 a kilohertz no dagiti tattao.

Kayat nga usaren dagiti researcher ti nakapigpigsa a panagdengngeg ti greater wax moth kas pangibasaran iti baro a teknolohia. Kasano? “Tapno makatulong iti panagaramid kadagiti nasaysayaat ken babbabassit a mikropono,” kuna ni Dr. James Windmill iti University of Strathclyde. “Mabalin nga ikabit dagitoy iti adu nga alikamen kas kadagiti selpon ken hearing aid.”

Ania ti makunam? Babaen kadi iti ebolusion a timmaud ti naidumduma a panagdengngeg ti greater wax moth? Wenno nadisenio dayta?