Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TULONG PARA ITI PAMILIA | PANAGASAWA

No Kasano a Maikkat ti Sakit ti Nakem

No Kasano a Maikkat ti Sakit ti Nakem

TI PROBLEMA

Dimo malipatan dagiti naalas a naibaga ken naaramid ti asawam; narigat a mabura iti panunotmo dagiti nasakit a sasao ken makapasuron a tigtignayna. Gapu iti dayta, ti ayat a marikriknam idi ket nasuktan iti sakit ti nakem. Kasla awan ti maaramidam, no di anusan ti panagasawa nga awanan iti ayat. Maysa pay dayta a pagsaksakitan ti nakemmo iti asawam.

Manamnamam a mabalin a sumayaat dagiti bambanag. Ngem usigem nga umuna ti sumagmamano a kinapudno maipapan iti sakit ti nakem.

TI MASAPUL A MAAMMUAM

No agimulmulaka iti sakit ti nakem, kasla gawgawidam ti naannayas a taray ti panagasawayo

Ti sakit ti nakem madadaelna ti panagasawa. Apay? Pakapuyenna ngamin dagiti kangrunaan a kualidad a kasapulan tapno natibker ti panagasawa, kas iti ayat, panagtalek, ken kinasungdo. Kayatna ngarud a sawen a ti sakit ti nakem ket saan a resulta ti maysa a problema ti panagasawa; maysa dayta a problema ti panagasawa. Adda nasayaat a rason a kuna ti Biblia: “Maikkat koma kadakayo ti isuamin a makadangran a kinapait.”—Efeso 4:31.

Saksaktam ti bagim no agimulmulaka iti sakit ti nakem. No agimulmulaka iti sakit ti nakem, kas man la tungtungpaem ti bagim sa namnamaem a ti sabali a tao ti masaktan. “Ti kapamiliam a pagsaksakitan ti nakemmo ket mabalin nga okey laeng, agen-enjoy iti biag, ken nalabit saan a pulos nga apektado,” insurat ni Mark Sichel iti librona a Healing From Family Rifts. Ti leksion? “No agsakit ti nakemmo, sika a mismo ti lallalo a masaktan ngem iti pagsaksakitan ti nakemmo,” kuna ni Sichel.

No agimulmulaka iti sakit ti nakem, kas man la tungtungpaem ti bagim sa namnamaem a ti sabali a tao ti masaktan

Makontrolmo ti sakit ti nakem. Agduadua ti dadduma iti dayta. Mabalin a kunada, ‘Pagsaksakiten ti asawak ti nakemko.’ Ti problema? Ti kasta a panagpampanunot ket panagpokus iti banag a dimo makontrol—dagiti tignay ti sabali a tao. Adda pagpilian nga ituktukon ti Biblia. Kunana: “Masapul nga usigen ti tunggal maysa ti bukodna nga aramid.” (Galacia 6:4, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) Ditay makontrol ti ibaga wenno aramiden ti dadduma, ngem mabalintayo a kontrolen ti reaksiontayo kadagita. Adda ngarud pagpiliam malaksid iti panagsakit ti nakemmo.

 TI MABALINMO NGA ARAMIDEN

Adda maaramidam iti sakit ti nakemmo. Sabagay, nalaka laeng a pabasolem ti asawam. Ngem laglagipem a kabaelam a kontrolen ti sakit ti nakem no kasano a kabaelam met ti mamakawan. Mabalinmo nga iyaplikar ti balakad ti Biblia: “Saannakay koma a malnekan ti init a sipupungtotkayo pay.” (Efeso 4:26) No manangpakawanka, nasaysayaat ti panangsolbarmo kadagiti problemayo nga agassawa.—Prinsipio ti Biblia: Colosas 3:13.

Usigem a naimbag ti bagim. Kuna ti Biblia nga adda dagidiay “managunget” ken “agannayas nga agpungtot.” (Proverbio 29:22) Kastaka met kadi? Isaludsodmo iti bagim: ‘Arsagidak kadi? Nalakaak kadi a masaksaktan? Padpadakkelek kadi dagiti babassit a banag?’ Ibaga ti Biblia a “daydiay agtultuloy a mangisarita ti maipapan iti maysa a banag pagsisinaenna dagidiay nasinged iti maysa ken maysa.” (Proverbio 17:9; Eclesiastes 7:9) Mabalin met a mapasamak dayta iti panagasawa. Isu a no adda tendensiam nga agsakit ti nakemna, isaludsodmo iti bagim, ‘Posible kadi nga agbalinak a naan-anus iti asawak?’—Prinsipio ti Biblia: 1 Pedro 4:8.

Ikeddengmo no ania ti talaga a napateg. Kuna ti Biblia nga adda “tiempo ti panagulimek ken tiempo ti panagsao.” (Eclesiastes 3:7) Saan nga amin a nagkamalian ket rumbeng a pagsaritaan. No maminsan, nasaysayaat nga ‘agsaoka iti pusom, iti rabaw ti pagiddaam, ket agulimekka.’ (Salmo 4:4) No talaga a kasapulan a pagsaritaanyo ti reklamom, palamiisem pay laeng ti ulom. “No nasaktanak,” kuna ti maysa a misis a ni Beatriz, “ikagumaak nga umuna ti agkalma. No dadduma, mabigbigkonto met laeng a saan met gayam a nakaro ti kamali, isu a naal-alumamayton ti pannakisaritak.”—Prinsipio ti Biblia: Proverbio 19:11.

Tarusam ti kaipapanan ti “panangpakawan.” Iti Biblia, ti orihinal a lengguahe a nakaalaan ti sao a “panangpakawan” ket naipatarus no dadduma iti panangpalabas. Ti ngarud panangpakawan dina kayat a sawen a palpalag-anem ti kamali wenno kasla ketdin saan a pulos napasamak dayta. Mabalin a kaipapananna a palpalabsem laengen dayta. Ngamin, naamirismo a ti sakit ti nakemmo ket ad-adu ti dakes nga epektona iti salun-atmo ken iti relasionyo nga agassawa ngem kadagiti resulta ti mismo a kamali.