Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TULONG PARA ITI PAMILIA | PANAGASAWA

No Sobran ti Kinadekket ti Panaggayyemyo

No Sobran ti Kinadekket ti Panaggayyemyo

TI PROBLEMA

Adda gayyemmo a kasunganim iti sekso. Matarusanna ti kasasaadmo isu a mapagtungtungtonganyo ti uray ania. ‘Aggayyemkami laeng,’ kunam iti bagim—nupay saan a kasta ti mabalin nga ipapan ti asawam no maammuanna dagiti napaut a tungtonganyo.

Posible a sobran ti kinadekket ti panaggayyemyo ken masapul a tamingemon ti situasion. Ngem usigem nga umuna no apay a nastrekmo ti kasta a relasion.

DAGITI MAKAGAPU

Di pannakapnek. Pudno a makaparagsak la ketdi no adda kasunganim iti sekso a mangipakita kenka iti atension. Sumayaat ti riknatayo no ammotayo nga adda mangap-apresiar kadatayo. Mariknatayo met a makaay-ayotayo. No medio nabayag metten nga addan asawam, nalabit mangrugikan nga agsapul iti pammatalged ti maysa a gayyem a kasunganim iti sekso. Ngem laglagipem daytoy: Dakes ti ibungana no saan a ti asawam ti mangipaay iti dayta. No din maitutop ti kinadekketmo iti kasunganim a sekso, kumapuy ti relasionyo nga agassawa. Kas man la papaidamam ti asawam iti pammateg a maiparbeng nga ipaaymo kenkuana.

• Isaludsodmo iti bagim, ‘Ania dagiti kasapulak a maipapaay ti gayyemko a nasaysayaat koma no ti asawak ti mangipaay?’

Nalaka a masulisog. Kuna ti Biblia a dagidiay makiasawa ket maaddaan iti “rigat.” (1 Corinto 7:28) Kas pagarigan, nalabit mariknam no dadduma a mabaybay-annaka wenno dinaka ap-apresiaren ti asawam, wenno adda sakit ti nakemmo gapu iti di pay nasolbar a diyo nagkinnaawatan. Nalabit dina kayat a pagsaritaanyo dagita isu a masuronka ken masulisogka nga agsapul iti atension ti sabali. Sigun iti dadduma nga eksperto, ti panangliklik a pagsaritaan dagiti narikut a parikut ket mabalin a pakaigapuan ti saan a naragsak a panagasawa ken ti panagsina wenno panagdiborsio pay ketdi.

• Isaludsodmo iti bagim, ‘Adda kadi kurang iti panagasawak isu a masulisogak a makigayyem iti saanko nga asawa?’

 TI MABALINMO NGA ARAMIDEN

Ammuem ti peggad. Kuna ti Biblia: “Mabalinmo aya nga awiten ti apuy iti barukongmo a saan a mauram ti badom?” (Proverbio 6:27, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) Kinapudnona, maisagmakka no maaddaanka iti romantiko a relasion iti dimo asawa. (Santiago 1:14, 15) Saan la a gapu dayta iti posible a mapasamak. Analisarem ti napasamaken. Gapu iti panangipaaymo iti dayta a kita ti atension iti sabali, impaidammo iti asawam ti atension a rumbeng koma nga ipaaymo kenkuana.

Isardengmo ti agilusion. Ti nadekket a pannakigayyem ti nalabit mamagpanunot kenka no ania ngata ti biagmo no ti gayyemmo ti nagbalin nga asawam. Mabalin a pagdildiligem dagiti nasayaat a galad ti gayyemmo ken dagiti pagkapuyan ti asawam. Ngem saan a patas dayta! Laglagipem met a ti mariknam a ragsak no pampanunotem ti gayyemmo ket nalabit kas iti nariknam met idi iti asawam.—Prinsipio ti Biblia: Jeremias 17:9.

Mangikeddengka kadagiti limitasion. Mangikabit dagiti tattao iti alarm system iti lugan wenno balayda tapno saanda a matakawan. Mabalin a kasta met ti aramidem iti panagasawam. “Saluadam ta pusom,” kuna ti Biblia. (Proverbio 4:23) Kasano? Padasem dagitoy:

  • Silalawag nga ipakitam nga addan asawam—nalabit babaen ti panangidispleymo kadagiti retrato ti asawam iti pagtrabahuam.—Prinsipio ti Biblia: Genesis 2:24.

  • Mangikeddengka iti limitasion maipapan iti ipalubos ken ti dimo ipalubos iti pannakilangenmo iti kasunganim a sekso. Kas pagarigan, dagiti problemayo nga agassawa ket saan a rumbeng nga ibagam iti dayta a gayyemmo wenno manganka iti ruar a kadua ti katrabahuam a kasunganim iti sekso.

  • No sobran ti kinadekketmo iti kasunganim a sekso, pugsatemon ti relasionyo. No dimo kabaelan, saludsodam ti bagim no apay. Imbes nga ikagumaam nga ikalintegan ti relasionmo kenkuana, ipangpangrunam ketdi dagiti kasapulan ti asawam ken ipamuspusam a salakniban ti relasionyo nga agassawa.—Prinsipio ti Biblia: Proverbio 5:18, 19.