Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Ti Kinapudno Maipapan iti Dios

Ti Kinapudno Maipapan iti Dios

Ania ngata ti bagi ti Dios?

“Ti Dios maysa nga Espiritu.”—Juan 4:24.

TI KUNA TI BIBLIA

Ti Biblia iladawanna ti Dios kas maysa nga espiritu a persona. (2 Corinto 3:17) No kasta, isu ket adayo a natantan-ok ngem kadatayo ken di matukod dagiti pisikal a sentidotayo. Isu ti “Ari ti kinaagnanayon, di agrupsa, di makita,” kuna ti 1 Timoteo 1:17. Kuna pay ti Biblia: “Uray kaano awan asinoman a nakakita iti Dios.”—1 Juan 4:12.

Nakatantan-ok ti Namarsua kadatayo isu a ditay pay ketdi mailadawan no ania ti itsurana. “Siasino ti mabalinyo a pangyaspingan iti Dios, ket ania a kaasping ti mabalinyo nga iyarpad kenkuana?” kuna ti Isaias 40:18. Awan kaimudingan uray ti nakaskasdaaw a langlangit no idilig iti Mannakabalin-amin.—Isaias 40:22, 26.

Ngem adda dagiti intelihente a parsua a makakita iti Dios ken sangonsango a makisarita pay ketdi kenkuana. Kasano a posible dayta? Espirituda met ngamin ken idiay langit ti pagnanaedanda. (1 Ar-ari 22:21; Hebreo 1:7) Kinuna ni Jesu-Kristo maipapan kadagiti anghel—dagiti parsua a nangatngato ngem kadagiti tattao: “Kanayon a makitada ti rupa ni Amak nga adda sadi langit.”—Mateo 18:10.

 Adda kadi ti Dios iti amin a disso?

“Agkararagkayo, ngarud, a kastoy: ‘Amami nga adda iti langlangit.’”—Mateo 6:9.

TI KUNA TI BIBLIA

Saan nga isursuro ti Biblia a ti Dios ket adda iti amin a lugar iti amin nga oras, a kas man la maysa a puersa a saan a persona. Imbes ketdi, kas ipakita ti kinuna ni Jesus iti Mateo 6:9 ken 18:10, ti Dios ket maysa a persona—maysa nga ‘Ama’—ken agnanaed idiay langit, ‘ti naipasdek a disso a pagnanaedanna.’—1 Ar-ari 8:43.

Kinuna ni Jesus idi dandanin mapapatay: “Panawak ti lubong ket mapanak iti Ama.” (Juan 16:28) Kalpasan ti ipapatayna kas tao ken panagungarna kas espiritu, immuli ni Kristo “idiay langit a mismo, tapno agparang ita iti sanguanan a mismo ti Dios.”—Hebreo 9:24.

Napateg dagitoy a kinapudno maipapan iti Dios. Apay? Umuna, gapu ta maysa a persona ti Dios, mabalintay a maammuan ti maipapan kenkuana ken agbalin a nasinged kenkuana. (Santiago 4:8) Maikadua, dayta ti mangsaluad kadatayo iti palso a panagdaydayaw, kas iti panagdayaw kadagiti awan biagna nga imahen ken bambanag. Kuna ti 1 Juan 5:21: “Annak, igagayo ti bagbagiyo manipud kadagiti idolo.”

Kasano a naparsua dagiti tattao iti ladawan ti Dios?

“Ti Dios pinarsuana ti tao iti ladawanna, iti ladawan ti Dios isu pinarsuana; pinarsuana ida a lalaki ken babai.”—Genesis 1:27.

TI KUNA TI BIBLIA

Kas tattao, kabaelantayo nga ipakita dagiti galad ti Dios kas ti ayat, kinahustisia, ken siribna. Kinapudnona, kuna ti Biblia: “Agbalinkayo a tumutulad iti Dios, kas annak a dungdungnguen, ket itultuloyyo ti magna iti ayat.”—Efeso 5:1, 2.

Pinarsuanatayo met nga addaan wayawaya a mangngeddeng, isu a kabaelantayo a pilien ti umiso imbes a ti di umiso ken iyebkas ti ayattayo iti sabsabali iti nadumaduma a wagas. (1 Corinto 13:4-7) Kabaelantayo met ti agpartuat, mangapresiar iti pintas, ken masdaaw iti makapaamanga a dagatayo. Kangrunaan iti amin, impaayannatayo iti nainkasigudan a tarigagay nga agsursuro maipapan iti Namarsua ken iti pagayatanna para kadatayo.—Mateo 5:3.

No kasano a matulongannaka ti kinapudno ti Biblia. Bayat nga umad-adu ti maammuantayo maipapan iti Dios ken isu ket tultuladentayo, ad-adda a makapagbiagtayo maitunos iti pagayatanna. Isu a naragragsak ti biagtayo ken masagraptayo ti pudpudno a pannakapnek, kinatalged, ken kinakontento. (Isaias 48:17, 18) Wen, ammo ti Dios a matukay ti puso ti tattao kadagiti nagsayaat a galadna, isu nga umadani dagiti nasingpet a tattao kenkuana ken maiturongda iti dalan nga agtungpal iti biag nga awan inggana.—Juan 6:44; 17:3.