Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TULONG PARA ITI PAMILIA | PANANGPADAKKEL ITI ANNAK

No Kasano a Disiplinaen ti Tin-edyermo

No Kasano a Disiplinaen ti Tin-edyermo

TI PROBLEMA

Pagannurotan ti pamiliayo a maiddep dagiti selpon apaman nga alas nueben ti rabii, ngem namindua a natiliwam ti balasitangmo nga agteteks uray no pasado alas dosen. Ti curfew ti baritom ket alas dies ti rabii, ngem pasado alas onse—manen—a nagawid idi rabii.

Mabalin nga agbalbaliw ti tin-edyermo. Ngem nasken nga ammuem nga umuna no apay a kasla igaggagarana a sukiren dagiti pagannurotam. Nupay kasta, mabalin a saan met gayam a kasta kakaro ti ipagarupmo nga iranrantana nga isusukir.

DAGITI MAKAGAPU

Saan a nalawag dagiti limitasion. Yaleng-aleng ti dadduma a tin-edyer dagiti pagannurotan tapno makitada no makalusotda. Kas pagarigan, no kinuna ti nagannak nga adda maganab ti tin-edyer no adda kalokuan nga aramidenna, mabalin a padasenna ti sumukir tapno makitana no paypaysuen dayta ti nagannak. Sobra kadin ti kinasukir dagiti kasta a tin-edyer? Saan met. Kinapudnona, mas posible a yaleng-aleng dagiti tin-edyer dagiti pagannurotan no agbaliwbaliw ti panangipatungpal ti nagannak iti disiplina wenno di nalawag dagiti limitasion.

Estrikto unay. Padasen ti dadduma a nagannak a kontrolen ti anakda babaen iti adu a pagannurotan. No sumukir ti anak, makaunget ti nagannak ken mangipatungpal iti ad-adu pay a pagannurotan. Ngem masansan a kumaro laeng ti kasasaad. “No ad-adda a kontrolem ti tin-edyermo, lallalo nga agrebelde,” kuna ti libro a Parent/Teen Breakthrough, sa innayonna: “Dayta a panangkontrol ket kas iti panangpadas a mangipuligad iti timmangken a mantekilia iti nalukneng a tinapay: mapirsay laeng ti tinapay. Saan a solusion ti nadagdagsen a panangipuligad.”

Makatulong ti umiso a disiplina. Saan laeng a panangdusa ti kaipapanan ti disiplina. Imbes ketdi, ti disiplina ket nairanta a mangisuro iti anakmo, saan a mamagsagaba kenkuana. Kasano ngarud a maisurom iti anakmo ti agtulnog kadagiti pagannurotam?

 TI MABALINMO NGA ARAMIDEN

Ilawlawagmo a naimbag. Nasken a nalawag a maammuan dagiti tin-edyer no ania ti mainanama kadakuada ken no ania dagiti maganabda no sumukirda.—Prinsipio ti Biblia: Galacia 6:7.

Singasing: Isuratmo dagiti pagannurotan iti balayyo sa isaludsodmo iti bagim: ‘Adu kadi unay dagitoy? Wenno manmano? Adda kadi saanen a kasapulan? Rumbeng kadi nga ibagayko iti kinaresponsable nga ipakpakitan ti anakko?’

Dika agbaliwbaliw. Mabalin a mariro dagiti tin-edyer no saanda a nadisiplina iti napan a lawas ngem nadisiplinada ita a lawas gapu iti isu met la a kamali.—Prinsipio ti Biblia: Mateo 5:37.

Singasing: Ikagumaam nga ibagay ti disiplinam iti naaramidna a kamali. Kas pagarigan, no di sinurot ti anakmo ti curfew-na, ti nasapsapa a curfew ti maitutop a disiplina.

Agbalinka a rasonable. Ipakitam nga ammom ti makibagay babaen ti panangtedmo iti dakdakkel a wayawaya iti anakmo no maikari.—Prinsipio ti Biblia: Filipos 4:5.

Singasing: Pagsaritaanyo iti anakmo dagiti pagannurotan. Mabalinmo pay ketdi nga isaludsod no ania ti singasingna a maitutop a disiplina no adda pagannurotan a sinukirna. Dakdakkel ti posibilidad nga agtulnog dagiti tin-edyer no karamanda iti pannakaaramid dagiti pagannurotan.

Tulongam a mangpasayaat iti ugalina. Saan la a tapno mapagtulnog ti anakmo ti kalatmo no di ket tapno matulongam pay a mangpatanor iti nadalus a konsiensia—ti abilidad a mangilasin iti naimbag ken dakes. (Kitaem ti kahon a “Tulongam a Mangpatanor Kadagiti Nasayaat nga Ugali.”)—Prinsipio ti Biblia: 1 Pedro 3:16.

Singasing: Agpatulongka iti Biblia. Dayta ti kasayaatan a gubuayan ti “disiplina a mangipaay iti pannakatarus.” Ti sirib a linaonna ket “mangipaay iti kinasaririt kadagidiay awanan kapadasan, iti maysa nga agtutubo pannakaammo ken pannakabael nga agpanunot.”—Proverbio 1:1-4.