Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Ti Panangmatmat ti Biblia

Us-usaren Kadi ti Dios Dagiti Natural a Didigra a Mangdusa Kadagiti Tattao Ita?

Us-usaren Kadi ti Dios Dagiti Natural a Didigra a Mangdusa Kadagiti Tattao Ita?

PATIEN ti dadduma nga us-usaren ti Dios dagiti natural a didigra a mangdisiplina iti sangatauan. Adda dagiti saan a mamati iti dayta. Saan met nga ammo ti dadduma no ania ti patienda. Kinuna ti maysa a propesor iti panagadal kadagiti relihion: “Isursuro ti kaaduan a relihion nga awan makasierto no ti dumteng a didigra ket pagayatan ti Dios.”

Ngem mangipaay ti Biblia kadagiti makapnek a sungbat. Ilawlawagna no us-usaren ti Dios wenno saan dagiti natural a didigra a mangdusa iti sangatauan ita, ken no ania ti makagapu nga agsagsagaba ti nagadu a tattao.

Dagiti Pasamak iti Biblia

Ipalgak ti Biblia ti dua a kangrunaan a kinapudno maipapan iti Dios nga agnagan Jehova. Umuna, isu ti Namarsua ket adda pannakabalin ken autoridadna a mangkontrol kadagiti natural a puersa ti daga. (Apocalipsis 4:11) Maikadua, dagiti ar-aramidenna ket kanayon a maitunos kadagiti galadna, prinsipiona, ken iti personalidadna. Kunana iti Malakias 3:6: “Siak ni Jehova; saanak a nagbaliw.” Bayat a laglagipem dagita a punto, usigem ti dua a pasamak iti napalabas: mainaig iti layus ken iti tikag. Iti salaysay ti Biblia, maawatamto nga idi nagusar ti Dios kadagiti natural a puersa a mangitungpal kadagiti panangukomna, kanayon a nangipaay iti (1) pakdaar, (2) rason, ken (3) proteksion kadagiti natulnog nga agdaydayaw kenkuana.

Ti Layus Idi Panawen ni Noe

Pakdaar.

Adu a tawen sakbay ti Layus, kinuna ni Jehova ken Noe: “No maipapan kaniak, adtoy iyegko ti layus ti dandanum iti rabaw ti daga tapno mangdadael iti isuamin a lasag.” (Genesis 6:17) Ni Noe a “manangaskasaba iti kinalinteg” pinakdaaranna dagiti tattao ngem “saanda a nangikankano.”—2 Pedro 2:5; Mateo 24:39.

Rason.

Impakaammo ni Jehova: “Ti panungpalan ti isuamin a lasag dimtengen iti imatangko, agsipud ta ti daga napno iti kinaranggas maigapu kadakuada.”—Genesis 6:13.

Proteksion kadagiti natulnog nga agdaydayaw.

Imbaga ni Jehova ken Noe dagiti detalyado nga instruksion maipapan iti panangaramidna iti daong a pakaisalakanan iti Layus. Ni “Noe ken dagidiay naikuyog kenkuana iti daong ti nagtultuloy a nakalasat.”—Genesis 7:23.

Tikag iti Israel

Pakdaar.

Sakbay nga inyeg ni Jehova a Dios ti nakaro a tikag iti Israel, impakaammo ti propetana a ni Elias: “Kabayatan dagitoy a tawen awanto ti dumteng a linnaaw wenno uray tudo, malaksid no ibilin ti [Dios]!”—1 Ar-ari 17:1.

Rason.

Impagteng ni Jehova ti tikag gapu ta nagdaydayaw ti Israel iti didiosen a ni Baal. Inlawlawag ni Elias: “Binaybay-anyo dagiti bilin ni Jehova, ket simmurotka kadagiti Baal.”—1 Ar-ari 18:18.

Proteksion kadagiti natulnog nga agdaydayaw.

Bayat ti tikag, tinaraonan ni Jehova dagiti natulnog nga agdaydayaw kenkuana.—1 Ar-ari 17:6, 14; 18:4; 19:18.

Ti Ipakita Dagita a Pasamak

Awan ti ebidensia ita a dagiti natural a didigra ket us-usaren ti Dios a mangdusa iti sangatauan. Kas Dios ti kinahustisia, ni Jehova dina pulos ‘punasen ti nalinteg a mairaman iti nadangkes.’ (Genesis 18:23, 25) Nangaramid iti probision agpaay kadagiti natulnog kenkuana. Awan pilpilien dagiti natural a didigra ita. Apektaranda lallaki man, babbai, wenno ubbing.

Saan a ti Dios ti makinnakem iti panagsagaba dagiti tattao

 Nalawag a dagiti natural a didigra ita ket naiduma kadagiti impagteng ti Dios a nailanad iti Biblia. Dagita a di mapakpakadaan a pasamak ket maikontra met iti personalidad ti Dios. Kuna ti Santiago 1:13 a ti Dios dina suboken dagiti tattao iti dakes a bambanag. Ipakita met ti 1 Juan 4:8 ti pakabuklan ti personalidad ti Dios kadagitoy a sasao: “Ti Dios ket ayat.” Pulos a saan nga isu ti makinnakem iti panagsagaba dagiti inosente a tattao gapu kadagiti di mapakpakadaan a bagyo, ginggined, ken umasping a trahedia. Agpatingganto ngata dagita a didigra?

Agpatingganto ti Panagsagaba

Saan a pulos a pinanggep ni Jehova a Dios nga agsagaba ti sangatauan kadagiti natural a didigra. Pagayatanna a sitatalna nga agbiag dagiti tattao iti agnanayon ditoy daga. Kas iti inaramidna idi panawen ni Noe, bumallaetto kadagiti ar-aramid ditoy daga tapno pukawenna ti kinadakes. Kas iti kanayon nga ar-aramidenna iti napalabas, nasaksakbay nga ipakaammo ni Jehova ti mangpakdaar a mensahena iti intero a lubong. Iti kasta, maaddaan ti tattao iti gundaway a maisalakan.—Salmo 37:9, 11, 29; Mateo 24:14.