Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ania ti Patpatien Dagiti Saksi ni Jehova?

Ania ti Patpatien Dagiti Saksi ni Jehova?

Saan a mailimlimed ti patpatien dagiti Saksi ni Jehova ta magun-odanen dagiti literaturada iti ginasut a lenguahe. Adtoy ti sumagmamano kadagiti kangrunaan a patpatienda.

1. Ti Biblia

Patienda nga “amin a Kasuratan impaltiing ti Dios.” (2 Timoteo 3:16) Ni Jason D. BeDuhn nga associate professor iti panangadal kadagiti relihion, kinunana: “Ibasar dagiti Saksi ni Jehova dagiti patpatien ken aramidda iti mismo nga ibagbaga ti Biblia, a dida ikeddeng a nasaksakbay no ania ti pagarupenda nga ibagbaga ti Biblia.” Ti patpatienda ket ituntunosda iti Biblia; saanda nga ilawlawag dayta tapno laeng maibagay iti kayatda. Bigbigenda met a saan a literal ti kaipapanan ti amin nga adda iti Biblia. Kas pagarigan, ti pito nga aldaw ti panamarsua ket simboliko, a tumukoy kadagiti napaut a tiempo.—Genesis 1:31; 2:4.

2. Ti Namarsua

Ti pudno a Dios impaayanna ti bagina iti personal a nagan—Jehova (wenno Yahweh, kas nausar iti Jerusalem Bible dagiti Romano Katoliko ken kaykayat nga usaren ti dadduma nga eskolar ita.) Dayta ti mangiduma kenkuana kadagiti didiosen. * (Salmo 83:18) Ti Hebreo a porma ti nagan ti Dios ket mabasa iti agarup 7,000 a daras iti orihinal a kopia ti Kasuratan. Tapno ipaganetgetna ti pateg dayta a nagan, kinuna ni Jesus iti insurona a pagtuladan a kararag: “Madaydayaw koma ti Naganmo.” (Mateo 6:9, Ti Biblia, PBS) Adda karbengan ti Dios a mangkalikagum iti naipamaysa a debosion. Gapuna, saan nga agus-usar dagiti Saksi iti aniaman a rebulto wenno imahen iti panagdaydayawda.—1 Juan 5:21.

“Ti Ama dakdakkel ngem siak.” —Juan 14:28

3. Jesu-Kristo

Isu ti Manangisalakan, “ti Anak ti Dios,” ken “ti inauna iti isuamin a parsua.” (Juan 1:34; Colosas 1:15; Aramid 5:31) Kas parsua, isu ket saan a paset ti Trinidad. “Ti Ama dakdakkel ngem siak,” kinuna ni Jesus. (Juan 14:28) Nagbiag ni Jesus idiay langit sakbay nga immay ditoy daga. Kalpasan a natay kas maysa a sakripisio ken nagungar, isu ket nagsubli idiay langit. “Awan ti umay iti Ama malaksid no baeten [kenkuana].”—Juan 14:6.

 4. Pagarian ti Dios

Maysa daytoy nga aktual a nailangitan a gobierno nga addaan Ari—ni Jesu-Kristo—ken ti 144,000 a kakaduana nga agturay a “nagatang manipud iti daga.” (Apocalipsis 5:9, 10; 14:1, 3, 4; Daniel 2:44; 7:13, 14) Iturayandanto daytoy daga ket maikkatto ti amin a kita ti kinadakes ken pagtaenganto daytoy ti minilion a managbuteng-Dios a tattao.—Proverbio 2:21, 22.

5. Ti daga

Kuna ti Eclesiastes 1:4: “Ti daga agtalinaed uray agingga iti tiempo a di nakedngan.” Kalpasan ti pannakadadael dagiti nadangkes, mapagbalinto a paraiso ti daga ken agnanayon a pagnaedan dagiti nalinteg a tattao. (Salmo 37:10, 11, 29) Mapasamakton ti kinuna ni Jesus iti kararagna a “matungpal koma ti pagayatam ditoy daga.”—Mateo 6:10, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

6. Padto iti Biblia

“Ti Dios . . . saanna a mabalin ti agulbod.” (Tito 1:2) Gapuna, kanayon a matungpal ti ipakpakaunana, agraman dagiti padto iti Biblia maipapan iti panungpalan ti agdama a lubong. (Isaias 55:11; Mateo 24:3-14) Siasino ti makalasat iti umad-adanin a pannakadadael? “Ti agaramid iti pagayatan ti Dios agtalinaed iti agnanayon,” kuna ti 1 Juan 2:17.

7. Dagiti agtuturay

“Ibayadyo ken Cesar ti bambanag ni Cesar, ngem iti Dios ti bambanag ti Dios,” kinuna ni Jesus. (Marcos 12:17) Isu nga agtultulnog dagiti Saksi ni Jehova kadagiti linteg ti pagilian no saan a maikontra dagitoy kadagiti linteg ti Dios.—Aramid 5:29; Roma 13:1-3.

“Daytoy naimbag a damag ti pagarian maikaskasabanto iti intero a mapagnaedan a daga maipaay a pangsaksi kadagiti amin a nasion; ket iti kasta umayton ti panungpalan.”—Mateo 24:14

8. Panangasaba

Impadto ni Jesus: “Daytoy naimbag a damag ti pagarian” ket maikaskasabanto iti intero a daga sakbay ti panungpalan ti agdama a lubong. (Mateo 24:14) Ibilang dagiti Saksi ni Jehova a pribilehioda ti makipaset iti dayta a makaisalakan a trabaho. Siempre, makaammon dagiti tattao no mangipangagda wenno saan. Kuna ti Biblia: “Ti asinoman a mayat awatenna koma ti danum ti biag nga awan bayadna.”—Apocalipsis 22:17.

9. Bautismo

Ti laeng bautisaran dagiti Saksi ni Jehova ket dagidiay mayat nga agserbi iti Dios kalpasan ti napasnek a panagadalda iti Biblia. (Hebreo 12:1) Isimboloda ti personal a panagdedikarda iti Dios babaen ti panagpaitanebda iti danum.—Mateo 3:13, 16; 28:19.

10. Pannakaiduma dagiti klero kadagiti pasurot

Kinuna ni Jesus kadagiti pasurotna: “Agkakabsatkayo amin.” (Mateo 23:8) Awan ti klase-klero kadagiti nagkauna a Kristiano, agraman kadagiti nangisurat iti Biblia. Dayta nga urnos a naibasar iti Biblia ti sursuroten dagiti Saksi ni Jehova.

^ par. 4 Ti nagan a “Jehova” ket saan a pinartuat dagiti Saksi ni Jehova. Naisurat ti orihinal a Biblia iti lenguahe a Hebreo, Aramaiko ken Griego. Ngem ginasut a tawenen ti napalabas, “Jehova” ti pannakaipatarus ti nagan ti Dios kadagiti sabali a lenguahe kas iti Iloko, Ingles, ken Aleman. Nakalkaldaang ta adda dagiti managipatarus ita iti Biblia a nangsukat iti nagan ti Dios kadagiti titulo a kas iti “Dios,” ken “Apo.” Panangipakita dayta iti nakaro a kinaawan panagraem iti Autor ti Biblia.