Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Saanto a mapasamak ti prediksion ti Doomsday Clock gapu ta ikarkari ti Dios nga adda naraniag a masakbayan dagiti tattao ken ti daga

 TOPIKO ITI AKKUB | MASALBAR PAY KADI TI LUBONG?

Ania ti Kuna ti Biblia?

Ania ti Kuna ti Biblia?

GINASUT a tawenen ti napalabas, naipakpakauna iti Biblia ti dakes a kasasaad ti lubong ita. Ngem ibagana met nga adda naraniag a masakbayan dagiti tattao. Masapul nga ikabilangantayo ti kuna ti Biblia ta nakaad-adu ti padtona a nakaskasdaaw ken detalyado ti pannakatungpalna.

Kas pagarigan, kitaentayo dagitoy a padto ti Biblia:

  • “Ti nasion tumakderto a bumusor iti nasion ken ti pagarian a bumusor iti pagarian, ket addanto dagiti kinakirang ti taraon ken dagiti ginggined iti nadumaduma a disso.”—Mateo 24:7.

  • ‘Iti maudi nga al-aldaw dumteng dagiti napeggad a tiempo a narigat a pakilangenan. Ta dagiti tattao managayatdanto iti bagida, managayat iti kuarta, napalangguad, natangsit, managtabbaaw, nasukir iti nagannak, saan a managyaman, saan a nasungdo, awanan nainkasigudan a panagayat, saan a sidadaan iti aniaman a tulagan, manangparpardaya, awanan panagteppel, narungsot, awanan panagayat iti kinaimbag, mangliliput, natangken ti uloda, natangsit gapu iti panagpannakkel, managayat iti ragragsak imbes a managayat iti Dios.’—2 Timoteo 3:1-4.

Iladawan dagita ti lubong a saanen a makontrol. No kasta, saanen a masalbar ti lubong—saan a masalbar ti tao. Sigun iti Biblia, saan a kabaelan ti tao ti mangipaay iti permanente a solusion. Naitampok dayta kadagitoy a bersikulo:

  • “Adda dalan a nalinteg iti sanguanan ti maysa a tao, ngem dagiti dalan ni patay isuda ti tungpal dayta kalpasanna.”—Proverbio 14:12.

  • “Ti tao dinominaranna ti tao iti pakadangrananna.”—Eclesiastes 8:9.

  • “Saan a kukua ti tao . . . uray ti panangiturong iti addangna.”—Jeremias 10:23.

No itultuloy ti tao nga aramiden ti kaykayatna, maipasango la ketdi ti lubong iti nakaro a didigra. Ngem saanto a mapasamak dayta! Apay? Kastoy ti kuna ti Biblia:

  • “Imbangon [ti Dios] ti daga kadagiti naipasdek a dissona; saanto a mapagdiwengdiweng dayta agingga iti tiempo a di nakedngan, wenno iti agnanayon.”—Salmo 104:5.

  • “Maysa a kaputotan mapan, ket maysa a kaputotan umay; ngem ti daga agtalinaed uray agingga iti tiempo a di nakedngan.”—Eclesiastes 1:4.

  • “Dagiti nalinteg tagikuaendanto ti daga, ket agtaengdanto nga agnanayon iti dayta.”—Salmo 37:29.

  • “Maaddanto ti naruay a bukbukel iti daga; iti tapaw dagiti bantay addanto ti panaglaplapusanan.”—Salmo 72:16.

 Mangted iti nalawag a sungbat dagita a sursuro ti Biblia. Saan a mapunas ti puli ti tao gapu iti polusion, kurang a taraon ken danum, wenno epidemia. Saan a madadael ti lubong gapu iti nuklear a gubat. Apay? Kontrolado ti Dios ti masakbayan ti planetatayo. Agpayso, inikkan ti Dios dagiti tattao iti wayawaya nga agpili. Nupay kasta, apitendanto ti resulta ti desisionda. (Galacia 6:7) Ngem ti lubong ket saan a kas iti lugan a naawanan iti preno a saanen a makontrol ken dakes ti pagtungpalanna. Adda pagpatinggaan ti ipalubos ti Dios a mabalin nga aramiden ti tao nga agresulta iti pagdaksanna.—Salmo 83:18; Hebreo 4:13.

Ngem saan la a dayta ti aramiden ti Dios. Iyegto ti Dios ti ‘naruay a talna.’ (Salmo 37:11) Nagpintas ti namnama a nailawlawag iti daytoy nga artikulo, ngem panirpatan laeng dayta iti naraniag a masakbayan a naammuan ti minilion a Saksi ni Jehova babaen iti panagadalda iti Biblia.

Maysa a sangalubongan a grupo dagiti Saksi ni Jehova. Nagduduma ti tawen ken pulida. Daydayawenda ti maymaysa a pudno a Dios, nga agnagan Jehova, kas naipakaammo iti Biblia. Saanda a kabuteng ti masanguanan ta kuna ti Biblia: “Daytoy ti kinuna ni Jehova, ti Namarsua iti langlangit, isu ti pudno a Dios, ti Nangporma iti daga ken ti Nangaramid iti dayta, isu Daydiay sititibker a nangipasdek iti dayta, a saanna a pinarsua a maipaay laeng iti awan kapapay-anna, a nangbukel iti dayta tapno mapagnaedan a mismo: ‘Siak ni Jehova, ket awanen ti sabali.’”—Isaias 45:18.

Impakita daytoy nga artikulo ti dadduma a sursuro ti Biblia maipapan iti masanguanan ti daga ken ti tattao. Para iti kanayonan nga impormasion, kitaem ti leksion 5 ti broshur a Naimbag a Damag Manipud iti Dios nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova ken masarakan iti www.jw.org/ilo

Mabalinmo met a buyaen ti video nga Apay a Pinarsua ti Dios ti Daga? a masarakan iti www.jw.org/ilo. (Kitaem iti PUBLIKASION > VIDEO)