Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ti Arctic Tern​—Nagpaiduma a Billit!

Ti Arctic Tern​—Nagpaiduma a Billit!

NABAYAG nga impapan dagiti tattao nga agarup 35,200 a kilometro ti taytayaben dagiti arctic tern iti panagdaliasatda manipud Arctic nga agpa-Antarctica ken agsubli. Ngem ipakita dagiti nabiit pay a panagadal nga ad-adayo pay gayam ti taytayabenda.

Kas makita iti ladawan, saan a diretso ti ruta a sursuroten dagiti tern no agdaliasatda

Naikabit iti sumagmamano kadagitoy a billit ti babassit nga instrumento a maaw-awagan iti geolocator a nalaglag-an pay ngem kalub ti bolpen. Iti tulong dagitoy haytek nga instrumento, naammuan a dadduma kadagiti tern ti nagdaliasat iti agarup 90,000 a kilometro nga agpapan agawid. Dayta pay laeng ti pagaammo a kaatiddogan a panag-migrate ti animal. Maysa pay ketdi a tern ti nagtayab iti dandani 96,000 a kilometro! Apay a nagbaliw ti dati a pattapatta?

Sadinoman ti nangrugian ti panagdaliasat dagitoy nga arctic tern, saanda a nanglinteg. Kas makita iti ladawan, agpapada a sinan-S ti ruta a sinurotda iti panagtayabda iti Atlantic Ocean. Apay a kasta? Gidgiddanan ken sursurotenda ngamin ti panagrikus ti angin.

Iti intero a panagbiag dagiti arctic tern nga agarup 30 a tawen, mabalin a nasurok a 2.4 a milion a kilometro ti matayabda. Kasla mamitlo wenno mamimpat dayta a panagsublisubli idiay bulan! “Kasla saan a nakappapati a maaramidan dayta ti billit nga agdagsen laeng iti nasurok bassit a 100 a gramo,” imbaga ti maysa a researcher. Mas makapainteres pay ta agpada a mapadasanda ti summer iti North ken South pole isu nga “ad-adu a lawag ti init [ti makitada] kada tawen ngem iti aniaman a sabali a parsua,” kinuna ti libro a Life on Earth: A Natural History.