AGRIINGKAYO! No. 3 2019 | Mapasayaat Kadi ti Biblia ti Biagmo?

Manipud idi, matultulonganen ti Biblia dagiti tattao a maaddaan iti nasayaat a biag. Makatulong kenka dagiti praktikal a balakadna para iti inaldaw a panagbiag.

Kadaanan a Libro Para iti Moderno a Biag

Kitaem ti ibaga ti dadduma no kasano a nakatulong kadakuada ti panagbasa iti Biblia ken panangyaplikarda iti balakadna.

Salun-at

Paregtaennatayo dagiti prinsipio ti Biblia nga aramidentayo ti amin tapno maaywanantayo ti salun-attayo.

Emosion

Pagsayaatantayo no makontroltayo ti emosiontayo.

Biag ti Pamilia ken Pannakigayyem

Sumayaat ti relasiontayo iti dadduma no ti kangrunaan a panunotentayo ket ti maitedtayo kadakuada, imbes a ti maitedda.

Panangiggem iti Kuarta

Kasano a matulongannaka dagiti prinsipio ti Biblia tapno maksayan ti problemam iti kuarta?

Relasion iti Dios

Mapasayaat dagiti pagalagadan ti Dios ken prinsipio ti Biblia ti naespirituan a panangmatmatmo iti biag. Kitaem no kasano.

Libro a Kaaduan ti Maitulongna—Idi ken Ita

Ipakita ti statistics nga adayo nga ad-adu ti nakaipatarusan ken naiwaras a Biblia ngem iti aniaman a libro.

Iti Daytoy a Ruar ti Agriingkayo!: Mapasayaat Kadi ti Biblia ti Biagmo?

Naglaon ti Biblia kadagiti makatulong a balakad iti inaldaw a panagbiag.