Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion

Introduksion

Naggapu kadi ti Biblia iti Dios? Wenno puro kapanunotan laeng dagiti tattao ti linaonna?

Mabasa iti daytoy a ruar ti Agriingkayo! ti tallo nga ebidensia a ti Biblia ket talaga a naggapu iti Dios.