Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TULONG PARA ITI PAMILIA | PANAGASAWA

No Kasano a Pagsaritaan Dagiti Problema

No Kasano a Pagsaritaan Dagiti Problema

TI PROBLEMA

No pagsaritaanyo iti asawam ti maysa a problema, kasla kadi kumaro laeng ti suronmo kalpasan a nagtungtongkayo? No kasta ti mapaspasamak, posible a mapasayaatmo ti situasion. Ngem masapul nga ammuem nga umuna ti sumagmamano a nagdumaan ti pamay-an ti pannakisarita ti lalaki ken ti babai. *

TI MASAPUL A MAAMMUAM

Kaaduanna a kaykayat dagiti babbai a pagsaritaan nga umuna ti problema sakbay a denggenda ti solusion. No dadduma, ti laeng solusion a kasapulanda ket ti panagsaoda.

“Sumayaat ti riknak no naiyebkaskon ti adda iti unegko ken no ammok a maawatannak ni lakayko. No naibagak daytan, okeyakon—kaaduanna a mano laeng a minuto kalpasan a nagtungtongkami.”—Sirppa. *

“Diak malipatan ti maysa a problema no diak maibaga ken lakayko ti eksakto a marikriknak. No naibagakon, malipatakon.”—Ae-Jin.

“Kaslaak no kua maysa a detektib. Bayat nga agsasaoak, an-analisarek no ania ti ramut ti problema.”—Lurdes.

Solusion ti dagus a panunoten dagiti lallaki. Normal laeng dayta iti maysa a lalaki ta mariknana nga adda usarna no masolusionanna ti maysa a banag. Ti panangibagana kadagiti solusion ket pamay-an a maipakitana ken baketna a mapangnamnamaan isuna. Isu a maguluan dagiti assawa a lallaki no saan a dagus a maakseptar dagiti imbagada a solusion. “Diak maawatan no apay a kayatda a mapagsaritaan ti problema no dida met kayat ti solusion!” kuna ti asawa a lalaki nga agnagan iti Kirk.

Ngem “masapul nga ipakita nga umuna ti pannakaawat sakbay a mangted iti balakad,” kuna ti libro a The Seven Principles for Making Marriage Work. “Masapul nga ipariknam iti asawam a talaga a maawatam ti problema ken ti marikriknana sakbay a mangtedka iti solusion. Kaaduanna a saan a solusion  ti kayat ti asawam no di ket kayatna laeng a dumngegka a naimbag.”

TI MABALINMO NGA ARAMIDEN

Para iti asawa a lalaki: Sursuruem ti dumngeg a naimbag ken mangtarus iti marikrikna ni baketmo. Kuna ti asawa a lalaki a ni Tomás: “No dadduma, maibagak iti bagik kalpasan a dimngegak, ‘Awan met naitulongna dayta.’ Ngem kaaduanna a dayta laeng ti kasapulan ni baketko—ti dumngeg a naimbag.” Umanamong ti asawa a lalaki a ni Stephen. “Makitak a nagsayaat no baybay-ak laeng ni baketko a mangyebkas iti rikriknana ken diak bumalballaet,” kinunana. “Kaaduanna a no malpasen nga agsao, ibagana a limmag-an ti riknana.”

Padasem daytoy: Inton adda manen problema a pagsaritaanyo ken baketmo, labanam ti riknam a mangted a dagus iti solusion. Kumitaka iti matana, ken agpokuska iti ibagbagana. Agtang-edka no umanamongka. Ulitem ti punto ti imbagana tapno maipakitam a naawatam ti kayatna a sawen. “No maminsan, kasapulan la ni baketko a mariknana a maawatak isuna ken addaak laeng ditoy para kenkuana,” kuna ti asawa a lalaki nga agnagan Charles.—Prinsipio ti Biblia: Santiago 1:19.

Para iti asawa a babai: Ibagam no ania ti kayatmo nga aramiden ni lakaymo. “Baka eks-ekspektarentayo nga ammo ni lakaytayo ti mismo a kasapulantayo,” kuna ti asawa a babai a ni Eleni, “ngem no dadduma, masapul nga ibagatayo dayta.” Kastoy ti suhestion ti asawa a babai a ni Ynez: “Ibagak no kua, ‘Adda problemak, kayatko a denggem koma ti amin nga ibagak. Saan a masapul a solusionam, ngem kayatko a tarusam ti marikriknak.’”

Padasem daytoy: No dagus a mangted iti solusion ni lakaymo, dimo koma ipapan nga awan bibiangna iti marikriknam. Posible a kayatna la a palag-anen ti riknam. “Imbes a masuronak,” kuna ti asawa a babai a ni Ester, “panunotek no kua nga interesado ni lakayko iti marikriknak ken kayatna ti dumngeg, ngem kayatna laeng met ti tumulong.”—Prinsipio ti Biblia: Roma 12:10.

Para iti agassawa: Kayattayo a tratuen ti dadduma a kas iti kayattayo a panangtratoda kadatayo. Ngem masapul nga ikabilangam no kasano ti kayat ti asawam a pannakatratona tapno naballigi ti panagsaritayo maipapan iti problema. (1 Corinto 10:24) Kastoy ti kuna ti asawa a lalaki a ni Miguel: “No sika ket asawa a lalaki, nakasaganaka koma a dumngeg. No sika ket asawa a babai, nakasaganaka koma sagpaminsan a dumngeg iti solusion. No agsinnabatkayo nga agassawa, agpadakayo a mabenepisiaran.”—Prinsipio ti Biblia: 1 Pedro 3:8.

^ par. 4 Mabalin a saan nga agaplikar iti amin nga assawa a lallaki ken assawa a babbai dagiti ugali a mailadawan ditoy. Ngem dagiti prinsipio a mailawlawag iti daytoy nga artikulo ket makatulong iti asinoman a naasawaan tapno mas maawatanna ti asawana ken nasaysayaat ti pannakisaritana kenkuana.

^ par. 7 Nabaliwan dagiti nagan iti daytoy nga artikulo.