Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 NADISENIO KADI?

Ti Panaglanding ti Uyokan

Ti Panaglanding ti Uyokan

AWAN a pulos ti problema dagiti uyokan iti panaglanding. Suabe ti panaglandingda iti dandani aniaman nga anggulo. Ania ti sekretoda?

Panunotem: Tapno natalged ti panaglanding ti uyokan, masapul a sakbay nga agdisso, pabuntogenna ti panagtayabna agingga a kasla sumardengen. Ti maysa a lohikal nga estratehia a maaramid dayta ket ti panangrukod iti dua a banag—kapartak ti panagtayab ken distansia ti target a pagdissuan—sa pabuntogen ti panagtayab sigun kadagita. Ngem marigatan ti uyokan a mangaramid iti dayta gapu ta kas iti kaaduan nga insekto, dandani agdinnekket dagiti matana ken saan nga ag-adjust ti pokus dagita isu a saan a direkta a makarukod iti distansia.

Ti panagkita ti uyokan ket saan a kas iti tao a makatantia iti distansia dagiti bambanag. Agparang a ti us-usaren ti uyokan ket ti simple a prinsipio a bayat nga umas-asideg iti maysa a banag, dumakdakkel met ti panagkitana iti dayta. No umas-asideg isuna iti maysa a banag, napaspaspas ti idadakkel dayta a banag. Ipakita dagiti eksperimento a naaramid idiay Australian National University a kissayan ti uyokan ti kapartak ti panagtayabna tapno saan unay a napaspas ti panagdakkel ti maysa a banag iti panagkitana. Inton nadanonen ti uyokan ti pagdissuanna, dandani simmardengen iti panagtayabna isu a suabe ti panaglandingna.

Kastoy ti report ti journal a Proceedings of the National Academy of Sciences: “Gapu ta simple ken adu ti aplikasion daytoy nga estratehia ti panaglanding . . . nagsayaat nga usaren dayta kadagiti sistema ti panangiturong kadagiti agtayab a robot.”

Ania ti makunam? Resulta kadi ti ebolusion ti estratehia ti uyokan nga aglanding? Wenno adda nangdisenio iti dayta?