Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion

Introduksion

Dagiti misterioso a karakter ti kaaduan a maibidbida ita kadagiti pelikula ken pabuya iti TV kas kadagiti bampira, salamangkero, ken mangkukulam.

Panagkunam, pagraragsakan laeng kadi dagita wenno adda dagiti di makita a pagdaksanna?

Ilawlawag daytoy a ruar ti Agriingkayo! no apay a maeng-engganio dagiti tattao kadagitoy a misterioso a karakter. Maammuam pay no ania ti adda iti likudan dagitoy.