AGRIINGKAYO! No. 1 2020 | Malabanam ti Stress

Umad-adu ti paka-stress-an. Ngem adu ti maaramidam tapno malabanam dayta.

Mais-stress-ka?

Adu ti maaramidam tapno saannaka a maabak ti stress.

Ania Dagiti Pakaigapuan ti Stress?

Ammuem dagiti pakaigapuan ti stress ket kitaem no adda kadagita ti mangap-apektar kenka.

Ania ti Stress?

Ti stress ket gagangay a paset ti biag. Kitaem no kasano nga apektaran ti nakaro unay nga stress ti bagim.

Dagiti Aramidem Tapno Malabanam ti Stress

Kitaem ti dadduma a makatulong a prinsipio a makatulong kenka tapno mas malabanam ken makissayam ti stress.

Posible ti Biag nga Awanan iti Stress

Ditay maikkat ti amin a paka-stress-antayo ngem kabaelan ni Jehova.

“Ti Kalmado a Puso Mangted iti Biag iti Bagi”

Dagita a sasao a mabasa iti Proverbio 14:30, ipakitana ti di agkupas a sirib a masarakan iti Biblia.