Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion

Introduksion

Sigun kadagiti report, makapadanag ti napartak nga iyaadu dagiti nadayagnos a madep-depress a tin-edyer.

Ania dagiti makatulong iti daytoy a problema?

Mangted daytoy a ruar ti Agriingkayo! kadagiti singasing no kasano a sanguen dagiti tin-edyer ti depression ken no ania ti aramiden dagiti nagannak tapno maliwliwa ken matulonganda dagiti annakda.