Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

AGRIINGKAYO! No. 1 2017 | Depression Kadagiti Tin-edyer—Ania ti Makagapu ken Makatulong?

Sigun kadagiti report, makapadanag ti napartak nga iyaadu dagiti nadayagnos a madep-depress a tin-edyer.

Ania dagiti makatulong iti daytoy a problema?

Mangted daytoy a ruar ti Agriingkayo! kadagiti singasing no kasano a sanguen dagiti tin-edyer ti depression ken no ania ti aramiden dagiti nagannak tapno maliwliwa ken matulonganda dagiti annakda.

 

TOPIKO ITI AKKUB

Depression Kadagiti Tin-edyer—Ania ti Makagapu ken Makatulong?

Ammuem dagiti seniales, sintoma, ken posible a makagapu. Kitaem no ania ti maitulong dagiti nagannak ken ti dadduma.

Ti Isemmo—Nagmayat nga Iregalo

Ti naimpusuan nga isem ti gayyemmo wenno uray ti saanmo a pulos nga am-ammo ket makaakar ken mangpasayaat iti rikna.

NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Aborsion

Tinawen a nasurok a 50 a milion a sikog ti inggagara a maiparparegreg. Agdepende kadi iti maysa a tao no makuna a dakes ti aborsion wenno saan?

“Natukay ti Riknami a Nakakita iti Kasta nga Ayat”

Idi Sabado, Abril 25, 2015, ti Nepal ket dinayyeg ti maysa a makapapatay a ginggined. Kalpasan dayta, impakita dagiti Saksi ni Jehova a naayat ken manangtulong dagiti pudno a Kristiano.

TULONG PARA ITI PAMILIA

No Kasano nga Ipakita ti Apresasion

Kaaduanna a sumayaat ti relasion ti agassawa no ikagumaanda a kitaen ken apresiaren dagiti nasayaat a kababalin ti maysa ken maysa. Ania ti makatulong tapno agbalinka a manangapresiar?

NADISENIO KADI?

Nagpaiduma a Panglaban iti Pudot ti Maysa a Klase ti Kuton

Daytoy a kuton ket maysa kadagiti pagaammo nga animal a kaanduran iti pudot. Apay a maanduranna ti nakapudpudot unay a temperatura?

Dagiti Features a Makita Online

Kasanok a Sanguen ti Panagdandanag?

Innem a suhestion a makatulong kenka tapno agbalin a pagsayaatam ti panagdanag imbes a pagdaksam.

Tumultulong Kadi Dagiti Saksi ni Jehova iti Panagsaranay?

Ammuem no kasanomi nga ipapaay ti praktikal a tulong kadagiti nadidigra a kapammatianmi ken saan.