Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 3

Ania ti Panggep ti Dios Para Kadagiti Tattao?

Ania ti Panggep ti Dios Para Kadagiti Tattao?

1. Ania ti panggep ti Dios para kadagiti tattao?

NAGSAYAAT ti panggep ti Dios para kadagiti tattao. Pinarsuana ti umuna a lalaki ken babai a da Adan ken Eva tapno agbiagda iti napintas a hardin. Kayatna a maaddaanda iti annak, pagbalinenda a paraiso ti intero a daga, ken aywananda dagiti animal.​—Genesis 1:28; 2:8, 9, 15; kitaen ti Endnote 6.

2. (a) Kasanotayo a masigurado a tungpalento ti Dios ti panggepna? (b) Ania ti ibagbaga ti Biblia maipapan iti panagbiag nga agnanayon?

2 Panagkunam, agbiagtayto ngata iti paraiso? Ibagbaga ni Jehova kadatayo: “Pinanggepko dayta, ket aramidekto met.” (Isaias 46:9-11; 55:11) Wen, aramidennanto ti pinanggepna ket awan ti makapasardeng kenkuana. Kuna ni Jehova nga adda rason nga inaramidna ti daga. “Saanna a pinarsua nga awan serserbina.” (Isaias 45:18) Kayatna a mapno ti daga kadagiti tattao. Ania a klase a tattao ti kayat ti Dios nga agbiag ditoy daga, ken kasano kapaut? Kuna ti Biblia: “Dagiti nalinteg [wenno, natulnog] kukuadanto ti daga, ket agyandanto iti dayta iti agnanayon.”​Salmo 37:29; Apocalipsis 21:3, 4.

3. No makitam dagiti problema iti lubong, ania ti maisaludsodmo?

3 Ngem agsakit ken matay dagiti tattao ita. Iti adu a lugar, aglalaban ken agpipinnatayda. Sigurado a saan a dayta ti pinanggep ti Dios. Ania ngarud ti napasamak, ken apay? Ti Biblia laeng ti makasungbat.

 TI KABUSOR TI DIOS

4, 5. (a) Asino ti nakisarita ken ni Eva babaen ti maysa nga uleg idiay hardin ti Eden? (b) Kasano nga agbalin nga agtatakaw ti maysa a nasingpet a tao?

4 Ibagbaga ti Biblia nga adda kabusor ti Dios a “naawagan iti Diablo ken Satanas.” Inusar ni Satanas ti maysa nga uleg a makisarita ken ni Eva iti hardin ti Eden. (Apocalipsis 12:9; Genesis 3:1) Pinagparangna nga agsasao ti uleg.​—Kitaen ti Endnote 7.

5 Ti Dios kadi ti nangparsua ken Satanas a Diablo? Saan! Isu ket maysa nga anghel idiay langit idi insagana ti Dios ti daga a pagyanan da Adan ken Eva, ngem nagbalbaliw ken pinagbalinna ti bagina a Diablo. (Job 38:4, 7) Kasano a napasamak dayta? Kasano kadi nga agbalbaliw ti maysa a nasingpet a tao ken agbalin nga agtatakaw? Saan a nayanak nga agtatakaw dayta a tao. Ngem tarigagayanna, wenno kayatna a maala, ti maysa a banag a saanna a kukua. Sangkapanunotna dayta isu a pumigsa ti dakes a tarigagayna. Ket inton adda tsansanan, takawenna dayta. Pinagbalinna ngarud ti bagina nga agtatakaw.​—Basaen ti Santiago 1:13-15; kitaen ti Endnote 8.

6. Kasano a nagbalin a kabusor ti Dios ti maysa nga anghel?

6 Kasta ti napasamak iti dayta nga anghel. Kalpasan a pinarsua ni Jehova da Adan ken Eva, imbagana kadakuada a maaddaanda iti annak ken ‘punnuenda ti daga.’ (Genesis 1:27, 28) Posible a pinanunot dayta nga anghel, ‘Mabalin a siakto ti pagdayawan dagitoy a tattao imbes a ni Jehova!’ Gapu ta sangkapanunotna dayta, ad-adda a kayatna a maala ti banag a kukua ni Jehova. Kayat dayta nga anghel nga isu ti pagdayawan dagiti tattao. Isu a nagulbod ken ni Eva ket naallilawna. (Basaen ti Genesis 3:1-5.) Gapu iti dayta, pinagbalinna ti bagina a Satanas a Diablo, ti kabusor ti Dios.

7. (a) Apay a natay da Adan ken Eva? (b) Apay a lumakay ken mataytayo?

 7 Nagsukir da Adan ken Eva iti Dios ket kinnanda ti bunga ti kayo. (Genesis 2:17; 3:6) Nagbasolda ken Jehova, ket natayda idi agangay, kas iti imbagana a mapasamak kadakuada. (Genesis 3:17-19) Managbasol dagiti annak da Adan ken Eva isu a matayda. (Basaen ti Roma 5:12.) Tapno maawatantayo no apay a managbasol met dagiti annak da Adan ken Eva, kitaentayo ti maysa nga ilustrasion. Panunotem a nagaramidka iti tinapay ket nagusarka iti paghormaan nga adda kuppitna. Siempre, adda met la kuppit ti tinapay a kas iti paghormaan. Idi nagsukir ni Adan iti Dios, nagbalin a managbasol. Gapu ta annaknatayo ni Adan, managbasoltayo amin, wenno addaantayo iti “kuppit” a kas kenkuana. Ken gapu ta managbasoltayo amin, lumakay ken mataytayo.​—Roma 3:23; kitaen ti Endnote 9.

8, 9. (a) Ania ti kayat ni Satanas a patien da Adan ken Eva? (b) Apay a saan a dagus a pinatay ni Jehova dagiti rebelde?

8 Inrugi ni Satanas ti panagrebelde ken Jehova idi inimpluensiaanna da Adan ken Eva nga agsukir iti Dios. Kayatna a patienda nga ulbod ni Jehova ken dakes nga agturay, a saan a sipapanunot iti pagimbaganda. Kasla ibagbaga ni Satanas a saan a kasapulan dagiti tattao ti Dios a mangibaga kadakuada iti aramidenda, ken masapul a da Adan ken Eva ti agdesision no ania ti naimbag ken dakes para iti bagida. Ania ngarud ti aramiden ni Jehova? Mabalin a pinatayna koma lattan dagiti rebelde ken pinasardengna ti panagrebelde. Ngem mapaneknekan ngata dayta nga ulbod ni Satanas? Saan.

9 Gapuna, saan a dagus a pinatay ni Jehova dagiti rebelde. Imbes ketdi, inikkanna dagiti tattao iti panawen a mangituray iti bagbagida tapno mapaneknekan nga ulbod  ni Satanas ken mapaneknekan met nga ammo ni Jehova ti kasayaatan para kadagiti tattao. Ad-adunto pay ti maammuantayo maipapan iti dayta iti Kapitulo 11. Ngem ania ti makunam iti desision da Adan ken Eva? Umiso ngata a pinatida ni Satanas ket nagsukirda iti Dios? Inted ni Jehova ti amin nga adda kadakuada. Inikkanna ida iti perpekto a biag, napintas a lugar a pagyanan, ken makaparagsak  a trabaho. Ngem awan a pulos ti naimbag a naaramidan ni Satanas para kadakuada. Ania koma ti inaramidmo no sika ti adda sadiay?

10. Ania ti pagpiliantayo, ken apay a napateg no ania ti pilientayo?

10 Adda met pagpilian ti tunggal maysa kadatayo ita, ket nakadepende iti dayta ti biagtayo. Mabalintay a pilien ti agtulnog ken Jehova kas Agturay kadatayo ken tumulong a mangpaneknek nga ulbod ni Satanas. Wenno mabalintay a pilien ni Satanas kas agturay kadatayo. (Salmo 73:28; basaen ti Proverbio 27:11.) Manmano laeng ditoy lubong ti agtultulnog iti Dios. Ti agpayso, saan nga isu ti agturay ditoy lubong. Ngem no saan a ti Dios, asino ngarud?

ASINO TI MANGITURTURAY ITI LUBONG?

No saan a kukua ni Satanas dagitoy a pagarian, mabalinna ngata nga iyopreser ken ni Jesus?

11, 12. (a) Ania ti maadaltayo iti inyopreser ni Satanas ken ni Jesus? (b) Ania dagiti teksto a mangipakita a ni Satanas ti mangiturturay iti lubong?

11 Ammo ni Jesus no asino a talaga ti mangiturturay iti lubong. Naminsan, impakita ni Satanas kenkuana “ti amin a pagarian ti lubong ken ti kinadayagda,” sa inkarina: “Itedko amin kenka dagitoy no agruknoy ken agdayawka kaniak uray maminsan laeng.” (Mateo 4:8, 9; Lucas 4:5, 6) Panunotem, ‘No saan a kukua ni Satanas dagitoy a pagarian, mabalin ngata nga iyopreserna dagita ken ni Jesus?’ Saan. Kayatna a sawen, kukua ni Satanas ti amin a gobierno.

12 Mabalin a mapanunotmo: ‘Kasano koma a ni Satanas ti mangiturturay iti lubong? Saan kadi a ni Jehova a Mannakabalin-amin a Dios ti nangparsua iti uniberso?’ (Apocalipsis 4:11) Wen, ngem nalawag nga imbaga ni Jesus a ni Satanas ti “agturay iti daytoy a lubong.” (Juan 12:31; 14:30; 16:11) Inawagan ni apostol Pablo ni Satanas a Diablo kas “ti dios daytoy a sistema ti bambanag.” (2 Corinto 4:3, 4) Ken insurat ni apostol Juan a “ti intero  a lubong ket adda iti pannakabalin daydiay managdakdakes.”​—1 Juan 5:19.

KASANONTO A MADADAEL TI LUBONG NI SATANAS?

13. Apay a kasapulantayo ti baro a lubong?

13 Dumakdakes a dumakdakes ti lubong ita. Adu ti gubat, korapsion, panaginsisingpet, ken kinaranggas. Saan a masolusionan dagiti tattao dagitoy a problema uray ania ti ar-aramidenda. Ngem asidegen a dadaelen ti Dios daytoy dakes a lubong babaen ti gubatna a maawagan iti Armagedon, ket suktannanto dayta iti nalinteg a baro a lubong.​—Apocalipsis 16:14-16; kitaen ti Endnote 10.

14. Asino ti pinili ti Dios nga agbalin nga Ari ti Pagarianna? Ania ti impadto ti Biblia maipapan ken Jesus?

14 Ni Jesu-Kristo ti pinili ni Jehova nga agbalin nga Ari ti nailangitan a gobiernona, wenno Pagarianna. Rinibu a tawenen ti napalabas, naipadto iti Biblia nga agturayto ni Jesus kas “Prinsipe ti Kappia” ken saanto nga agpatingga ti gobiernona. (Isaias 9:6, 7) Insuro ni Jesus kadagiti pasurotna nga ikararagda dayta a gobierno idi imbagana: “Umay koma ti Pagariam. Maaramid koma ti pagayatam ditoy daga, a kas sadi langit.” (Mateo 6:10) Maammuantayto iti Kapitulo 8 no kasano a suktan ti Pagarian ti Dios dagiti gobierno ditoy lubong. (Basaen ti Daniel 2:44.) Kalpasanna, pagbalinento ti Pagarian ti Dios a napintas a paraiso daytoy daga.​—Kitaen ti Endnote 11.

ASIDEGEN TI BARO A LUBONG!

15. Ania ti “baro a daga”?

15 Ikarkari ti Biblia: “Adda baro a langit ken baro a daga nga ur-urayentayo” ket “kadagitoy nga agtaeng ti kinalinteg.” (2 Pedro 3:13; Isaias 65:17) No dadduma, no dakamaten ti Biblia ti sao a “daga,” tuktukoyenna dagiti tattao nga aggigian iti daga. (Deuteronomio 32:1) Isu a ti nalinteg  a “baro a daga” tukoyenna ti amin a tattao a natulnog iti Dios ken bembendisionanna.

16. Ania a nagsayaat a regalo ti ited ti Dios kadagidiay agbiag iti baro a lubong, ken ania ti masapul nga aramidentayo tapno maawattayo dayta a regalo?

16 Inkari ni Jesus nga ‘agbiagto nga agnanayon’ dagidiay agyan iti baro a lubong ti Dios. (Marcos 10:30) Ania ti masapul nga aramidentayo tapno maawattayo daytoy a regalo? Pangngaasim ta basaem ti Juan 3:16 ken 17:3 tapno maammuam ti sungbat. Kitaentayo ita ti ibagbaga ti Biblia a kasasaad ti biag iti Paraiso a daga.

17, 18. Kasanotayo a masigurado a natalnanton ti intero a daga ken awanton ti pagbutngantayo?

17 Awanton ti kinadakes, gubat, krimen, ken kinaranggas. Awanton a pulos ti mabati a dakes a tao ditoy daga. (Salmo 37:10, 11) ‘Pasardengento [ti Dios] dagiti gubat iti intero a daga.’ (Salmo 46:9; Isaias 2:4) Mapnonto ti daga kadagiti tattao a mangay-ayat iti Dios ken agtultulnog kenkuana. Natalnanton iti agnanayon.​—Salmo 72:7.

18 Natalgedton ti rikna dagiti adipen ni Jehova. Mabasa iti Biblia nga idi agtultulnog dagiti Israelita iti Dios, natalged ti riknada ta protprotektaranna ida. (Levitico 25:18, 19) Iti Paraiso, awanton a pulos ti pagbutngantayo. Kanayonton a natalged ti riknatayo!​—Basaen ti Isaias 32:18; Mikias 4:4.

19. Apay a masiguradotayo a nakaad-adunto ti makan iti baro a lubong ti Dios?

19 Nakaad-adunton ti makan. “Naruayto dagiti bukbukel ditoy daga; nagadunto ti maani iti rabaw dagiti bantay.” (Salmo 72:16) Ni Jehova “a Diostayo, bendisionannatayto,” ken “mangpataudto ti daga iti apit.”​—Salmo 67:6.

20. Kasanotayo nga ammo nga agbalinton a paraiso ti daga?

20 Agbalinton a paraiso ti intero a daga. Addanton  napipintas a balay ken hardin dagiti tattao. (Basaen ti Isaias 65:21-24; Apocalipsis 11:18.) Nakapimpintasto ti intero a daga a kas idi iti hardin ti Eden. Kanayonto nga ited ni Jehova ti amin a kasapulantayo. Kuna ti Biblia maipapan kenkuana: “Uk-ukradem ta imam ken pempennekem ti tarigagay ti tunggal sibibiag a banag.”​—Salmo 145:16.

21. Kasanotayo a masigurado nga addanton talna iti nagbaetan dagiti tattao ken animal?

21 Addanton talna iti nagbaetan dagiti tattao ken animal. Saanton a dangran dagiti animal dagiti tattao. Saanton a kabuteng dagiti ubbing dagiti animal, uray dagiti nakabutbuteng ita.​—Basaen ti Isaias 11:6-9; 65:25.

22. Ania ti aramidento ni Jesus kadagiti masakit?

22 Awanton ti agsakit. Idi adda ni Jesus ditoy daga, pinaimbagna dagiti tattao. (Mateo 9:35; Marcos 1:40-42; Juan 5:5-9) Ngem kas Ari ti Pagarian ti Dios, paimbagento ni Jesus ti amin. Awanton ti mangibaga: “Masakitak.”​—Isaias 33:24; 35:5, 6.

23. Ania ti aramidento ti Dios kadagiti natay?

23 Agbiagto manen dagiti natay. Ikarkari ti Dios a pagungarennanto ti binilion a tattao a natay. “Agungarto agpadpada dagiti nalinteg ken dagiti nakillo.”​—Aramid 24:15; basaen ti Juan 5:28, 29.

24. Ania ti makunam iti panagbiag iti Paraiso?

24 Adda amin pagpiliantayo. Mabalintayo a pilien nga adalen ti maipapan ken Jehova ken agserbi kenkuana, wenno aramidentayo lattan ti kaykayattayo. No pilientayo ti agserbi ken Jehova, maaddaantayo iti nagsayaat a masakbayan. Idi indawat ti maysa a lalaki ken ni Jesus a lagipenna inton matay, inkari ni Jesus: “Makikaduakanto kaniak idiay Paraiso.” (Lucas 23:43) Adalentayo ti ad-adu pay maipapan ken Jesu-Kristo ken no kasanona a tungpalen dagiti nagsasayaat a kari ti Dios.