Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LEKSION 2

Apay a Maawagankami iti Saksi ni Jehova?

Apay a Maawagankami iti Saksi ni Jehova?

Noe

Abraham ken Sara

Moises

Jesu-Kristo

Ipagarup ti adu a tattao a ti Saksi ni Jehova ket nagan ti baro a relihion. Ngem nasurok a 2,700 a tawenen ti napalabas, dagiti agserserbi iti maymaysa a pudno a Dios ket nadeskribir kas ‘saksina.’ (Isaias 43:10-12) Sakbay ti 1931, Estudiante ti Biblia ti awag kadakami. Apay nga inusarmi ti nagan a Saksi ni Jehova?

Ipabigbigna ti Diosmi. Sigun kadagiti nagkauna a manuskrito, ti Jehova, a nagan ti Dios, ket rinibu a daras a nausar iti Biblia. Iti adu a patarus, nasuktan daytoy a nagan kadagiti titulo a kas iti Apo wenno Dios. Ngem impalgak ti pudno a Dios ti kinasiasinona ken Moises babaen ti personal a naganna a Jehova, a kinunana: “Dayta ti naganko iti agnanayon.” (Exodo 3:15) Gapu iti dayta, naiduma isuna iti amin a didiosen. Ipagpannakkelmi nga irepresentar ti nasantuan a nagan ti Dios.

Deskribirenna ti trabahomi. Idi un-unana, manipud iti nalinteg a tao a ni Abel, adun a tattao ti nangsaksi iti pammatida ken Jehova. Iti panaglabas ti ginasut a tawen, da Noe, Abraham, Sara, Moises, David, ken ti dadduma pay ket nagbalin met a paset ti “dakkel a grupo dagiti saksi a kas iti napuskol nga ulep.” (Hebreo 11:4–12:1) Kas iti maysa a tao nga agtakder kas saksi iti korte para iti inosente a tao, determinadokami a mangipakaammo iti kinapudno maipapan iti Diosmi.

Tultuladenmi ni Jesus. Iti Biblia, naawagan ni Jesus kas “ti matalek ken napudno a saksi.” (Apocalipsis 3:14) Imbaga a mismo ni Jesus nga ‘impakaammona ti nagan ti Dios’ ken agtultuloy a ‘sinaksianna ti kinapudno’ maipapan iti Dios. (Juan 17:26; 18:37) No kasta, dagiti pudpudno a pasurot ni Kristo masapul a saksianda ti nagan ni Jehova ken ipakaammoda dayta. Daytoy ti ikagkagumaan nga aramiden dagiti Saksi ni Jehova.

  • Apay a pinili dagiti Estudiante ti Biblia nga usaren ti nagan a dagiti Saksi ni Jehova?

  • Kasano kabayagen nga adda dagiti saksi ni Jehova ditoy daga?

  • Siasino ti katan-okan a Saksi ni Jehova?