Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion

Introduksion
  • Adda kadin naturog ken patay nga ay-ayatenyo?

  • Agladladingitkayo kadi pay laeng?

  • Masapulyo kadit’ tulong a mangibtur iti ladingityo?

  • Adda aya namnama para kadagiti natay?

  • No adda, ania dayta?

  • Kasano a masiguradotayo?

Iti daytoy a broshur, umawatto dagita a saludsod iti makaliwliwa a sungbat manipud iti Biblia. Awisendakayo a mangbasa a siaannad iti daytoy.