Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PASET 1

Agpatulong iti Dios Tapno Naragsak ti Panagasawayo

Agpatulong iti Dios Tapno Naragsak ti Panagasawayo

‘Ti nangparsua kadakuada idi damo inaramidna ida a lalaki ken babai.’—Mateo 19:4

Pinagtipon ni Jehova * a Dios ti umuna nga agassawa. Kuna kadatayo ti Biblia nga inaramidna ti umuna a babai ken intedna iti lalaki. Napalalo ti ragsak ni Adan isu a kinunana: “Daytoy . . . ti tulang dagiti tulangko ken lasag ti lasagko.” (Genesis 2:22, 23) Agingga ita, kayat ni Jehova a naragsak dagiti agassawa.

No agasawaka, mabalin a namnamaem a kanayonto a naragsakkayo. Ngem kinapudnona, addanto latta tumaud a problema uray kadagiti agin-innayat nga agassawa. (1 Corinto 7:28) Iti daytoy a broshur, adda dagiti prinsipio ti Biblia a makatulong tapno agbalin a naragsak ti panagasawam ken ti pamiliam, no iyaplikarmo dagita.—Salmo 19:8-11.

 1 TUNGPALEM TI AKEMMO NGA INTED NI JEHOVA

TI KUNA TI BIBLIA: Ti lalaki isu ti ulo ti pamilia.—Efeso 5:23.

No maysaka nga asawa a lalaki, namnamaen ni Jehova a sidudungngo nga aywanam ni baketmo. (1 Pedro 3:7) Inaramidna ti babai kas katulongam ken kayatna a raemem ken ayatem. (Genesis 2:18) Rumbeng nga ipategmo ti asawam ken situtulokka a mangyun-una iti pagimbaganna.—Efeso 5:25-29.

No maysaka nga asawa a babai, namnamaen ni Jehova a maaddaanka iti nauneg a panagraem ken lakaymo ken tulongam a mangitungpal iti akemna. (1 Corinto 11:3; Efeso 5:33) Suportaram ti desisionna ken naimpusuan a makitinnulongka kenkuana. (Colosas 3:18) No aramidem dayta, agbalinka a makaay-ayo iti imatang ni lakaymo ken ni Jehova.—1 Pedro 3:1-6.

NO ANIA TI MAARAMIDAM:

  • Saludsodem iti asawam no kasanoka nga agbalin a nasaysayaat nga asawa. Umimdengka a naimbag ken ikagumaam a pasayaaten ti relasionyo

  • Agan-anuska. Kasapulanyo ti tiempo tapno masursuroyo a paragsaken ti maysa ken maysa

2 IKABILANGAM TI RIKNA TI ASAWAM

TI KUNA TI BIBLIA: Kitaem ti pagimbagan ti asawam. (Filipos 2:3, 4) Ipategmo ti asawam ken laglagipem a kalikaguman ni Jehova kadagiti adipenna nga agbalinda a ‘naalumamay iti amin.’ (2 Timoteo 2:24) Ti darasudos a sasao ket “kas kadagiti panangsugat ti kampilan, ngem ti dila dagidiay masirib ket makapaimbag.” Piliem ngarud a naimbag ti sasaom. (Proverbio 12:18) Tulongannaka ti espiritu ni Jehova tapno agbalin a naasi ken naayat ti panagsasaom.—Galacia 5:22, 23; Colosas 4:6.

NO ANIA TI MAARAMIDAM:

  • Ikararagmo nga agbalinka a kalmado ken sidadaanka a mangawat iti baro nga impormasion sakbay a pagsaritaanyo nga agassawa dagiti importante a banag

  • Panunotem a naimbag ti ibagam ken no kasanom nga ibaga dayta

 3 AGTUNOSKAYO

TI KUNA TI BIBLIA: No agasawaka, sika ken ti asawam ket ‘mamaysan a lasag.’ (Mateo 19:5) Ngem duakayo latta nga indibidual ken nagduma ti kapanunotanyo. Masapul ngarud a sursuruenyo ti agkaykaysa iti panunot ken rikna. (Filipos 2:2) Napateg ti panagkaykaysa no agdesisionkayo. Kuna ti Biblia: “Babaen iti pammatigmaan maipasdek a sititibker dagiti mismo a gakat.” (Proverbio 20:18) Surotenyo dagiti prinsipio ti Biblia no agaramidkayo iti napateg a desision.—Proverbio 8:32, 33.

NO ANIA TI MAARAMIDAM:

  • Ibagam iti asawam ti rikriknam, saan laeng a dagiti impormasion ken kapanunotam

  • Kasaritam nga umuna ti asawam sakbay a makitulagka

^ par. 4 Jehova ti nagan ti Dios a naipakaammo iti Biblia.