Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PASET 2

Agmatalek iti Maysa ken Maysa

Agmatalek iti Maysa ken Maysa

“Ti pinagsinnangol ti Dios saan koma a pagsinaen ti tao.”—Marcos 10:9

Kalikaguman ni Jehova nga agbalintayo a nasungdo ken matalek. (Salmo 31:23) Napateg daytoy nangruna iti relasionyo nga agassawa, ta no saankayo a nasungdo mapukaw ti panagtalekyo iti maysa ken maysa. Nasken ti panagtalek tapno rumayray ti ayatyo.

Mapukpukaw itan ti kinamatalek dagiti agassawa. Tapno nabileg ti relasionyo, masapul nga aramidenyo ti dua a banag.

 1 IPANGPANGRUNAM TI ASAWAM

TI KUNA TI BIBLIA: ‘Siguraduenyo ti napatpateg a bambanag.’ (Filipos 1:10) Ti asawam ti maysa kadagiti kapatgan iti biagmo, isu a rumbeng nga ipangpangrunam.

Kayat ni Jehova nga ipangpangrunam ti asawam ken agkaduakayo a mangtagiragsak iti biag. (Eclesiastes 9:9) Imbagana a dimo baybay-an ti asawam, imbes ketdi, mangbirokkayo iti pamay-an no kasanoyo a maparagsak ti maysa ken maysa. (1 Corinto 10:24) Ipariknam a kasapulam ken ap-apresiarem ti asawam.

NO ANIA TI MAARAMIDAM:

  • Siguraduem nga adda panawenyo nga agkadua ken naipamaysa ti atensionmo kenkuana

  • Saan laeng a ti bagim ti panunotem no di ket ti pagimbaganyo a dua

 2 SALUADAM TA PUSOM

TI KUNA TI BIBLIA: “Tunggal maysa nga agtultuloy a mangmatmat iti maysa a babai tapno gartemanna nakikamalalan kenkuana iti pusona.” (Mateo 5:28) No dagiti immoral a bambanag ti agtultuloy a pampanunoten ti maysa, maikuna a saan a matalek iti asawana.

Kuna ni Jehova a masapul a “saluadam ta pusom.” (Proverbio 4:23; Jeremias 17:9) Tapno maaramidmo daytoy, masapul a saluadam dagiti matam. (Mateo 5:29, 30) Tuladem ti ulidan ti patriarka a ni Job, a nakitulag kadagiti matana a dina pulos kitaen dagiti babbai nga addaan panaggartem. (Job 31:1) Determinadoka koma a saan a pulos nga agbuya iti pornograpia ken liklikam ti maaddaan iti relasion iti saanmo nga asawa.

NO ANIA TI MAARAMIDAM:

  • Ipakitam iti sabsabali a ti asawam laeng ti pangipamaysaam iti atensionmo

  • Ikabilangam ti rikna ti asawam ken liklikam ti aniaman a pannakigayyem a pakasairan ti asawam