Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Denggen Kadi ti Dios ti Amin a Kararag?

Denggen Kadi ti Dios ti Amin a Kararag?

Aw-awisen ti Dios nga umasideg kenkuana ti amin a kita ti tattao babaen ti kararag. Ngem denggen wenno awatenna kadi ti amin a kararag?