Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

LEKSION 2

Siasino ti Dios?

Siasino ti Dios?

1. Apay a rumbeng a dayawentayo ti Dios?

Ti pudno a Dios ti Namarsua iti amin a banag. Awan nangrugianna ken awan pagpatinggaanna. (Salmo 90:2) Isu ti Gubuayan ti naimbag a damag a masarakan iti Biblia. (1 Timoteo 1:11) Gapu ta ti Dios ti nangted iti biagtayo, rumbeng nga isu laeng ti dayawentayo.​—Basaen ti Apocalipsis 4:11.

2. Ania ti kuna ti Biblia maipapan iti Dios?

Awan pay ti tao a nakakita iti Dios gapu ta isu ket Espiritu, kayatna a sawen a nangatngato ti kita ti biagna ngem kadagiti parsua ditoy daga. (Juan 1:18; 4:24) Ngem maammuantayo ti personalidadna babaen kadagiti pinarsuana. Kas pagarigan, ti nagduduma a kita ti prutas ken sabsabong ipakitana a naayat ken masirib ti Dios. Ti kalawa ti uniberso ipakitana ti pannakabalin ti Dios.​—Basaen ti Roma 1:20.

Ad-adu pay ti maadaltayo maipapan iti personalidad ti Dios no basaentayo ti Biblia. Kas pagarigan, ibaga ti Biblia no ania ti kayat ken saan a kayat ti Dios, ti panangtratona kadagiti tattao, ken ti panagtignayna iti nadumaduma a kasasaad.​—Basaen ti Salmo 103:7-10.

3. Adda kadi nagan ti Dios?

Kinuna ni Jesus: “Amami nga adda iti langit, masantipikar koma ti naganmo.” (Mateo 6:9) Nupay adu ti titulo ti Dios, maymaysa laeng ti naganna. Nagduduma ti pannakaibalikas dayta iti kada lengguahe. Iti Iloko, masansan nga usarentayo ti “Jehova” ngem adda met dagidiay mangus-usar iti “Yahweh.”​—Basaen ti Salmo 83:18.

Iti adu a Biblia, naikkat ti nagan ti Dios ket nasuktan iti titulo nga Apo wenno Dios. Ngem idi naisurat ti Biblia, agarup 7,000 a daras a nausar ti nagan ti Dios. Impakaammo ni Jesus ti nagan ti Dios idi insurona kadagiti tattao ti maipapan iti Dios.​—Basaen ti Juan 17:26.

Buyaen ti video nga Adda Kadi Nagan ti Dios?

4. Maseknan kadi ni Jehova kadatayo?

Kas iti daytoy a naayat nga ama, agtigtignay ti Dios para iti manayon a pagimbagantayo

Gapu ta adu ti agsagsagaba, kayatna kadi a sawen a ni Jehova ket Dios a saan a maseknan kadatayo? Adda dagiti agkuna a ti Dios ti mangparparigat kadatayo tapno subokennatayo, ngem saan nga agpayso dayta.​—Basaen ti Santiago 1:13.

Inikkan ti Dios dagiti tattao iti dignidad babaen ti panangipaayna kadakuada iti wayawaya nga agpili. Saan kadi a maragsakantayo ta mabalintay a pilien ti agserbi iti Dios? (Josue 24:15) Ngem pinili ti adu nga aramiden ti dakes iti padada a tao isu nga adu ti agsagsagaba. Maladingitan ni Jehova gapu kadagita a kinaawan hustisia.​—Basaen ti Genesis 6:5, 6.

Ni Jehova ket Dios a maseknan kadatayo. Kayatna a tagiragsakentayo ti biag. Iti din agbayag, ikkatenna ti panagsagaba ken dagiti pakaigapuanna. Kabayatanna, adda naimbag a rason nga impalubosna ti panagsagaba iti sumagmamano a tiempo. Maammuantayo no ania dayta iti Leksion 8.​—Basaen ti 2 Pedro 2:9; 3:7, 13.

5. Kasanotayo nga umasideg iti Dios?

Aw-awisennatayo ni Jehova nga umasideg kenkuana babaen ti pannakisaritatayo kenkuana iti kararag. Isu ket interesado iti tunggal maysa kadatayo. (Salmo 65:2; 145:18) Sidadaan met a mangpakawan. Ammona dagiti panagreggettayo a mangay-ayo kenkuana uray no agkamalitayo no dadduma. Gapuna, uray imperpektotayo, mabalintayo ti maaddaan iti nasinged a relasion iti Dios.​—Basaen ti Salmo 103:12-14; Santiago 4:8.

Gapu ta ni Jehova ti nangipaay iti biagtayo, rumbeng nga ad-adda nga ayatentayo ngem iti asinoman. (Marcos 12:30) Bayat nga ipakitam ti ayatmo iti Dios babaen ti panangadalmo iti ad-adu pay maipapan kenkuana ken panangaramid iti bilbilinna, ad-adda a sumingedka kenkuana.​—Basaen ti 1 Timoteo 2:4; 1 Juan 5:3.