Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Apay a Natay ni Jesus?

Apay a Natay ni Jesus?

Ipakita ti Biblia a nakapatpateg ti ipapatay ni Jesus. Adda kadi panggep ti ipapatayna?