Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LEKSION 4

Siasino ni Jesu-Kristo?

Siasino ni Jesu-Kristo?

1. Kasano a nangrugi ti biag ni Jesus?

Ania dagiti galad ni Jesus a namagbalin kenkuana a nalaka a maasitgan?​—MATEO 11:29; MARCOS 10:13-16.

Saan a kas iti asinoman a tao, nagnaed ni Jesus idiay langit kas espiritu a persona sakbay a nayanak ditoy daga. (Juan 8:23) Isu ti kaunaan a pinarsua ti Dios ken timmulong iti pannakaparsua ti amin a dadduma pay a bambanag. Umiso laeng a maawagan iti “bugbugtong” nga Anak ti Dios ta isu ti kakaisuna a direkta a pinarsua ni Jehova. (Juan 1:14) Nagserbi ni Jesus kas Pannakangiwat ti Dios, isu a naawagan met a “ti Sao.”​—Basaen ti Proverbio 8:22, 23, 30; Colosas 1:15, 16.

2. Apay nga immay ni Jesus ditoy daga?

Ti Dios imbaonna ti Anakna ditoy daga babaen ti panangyakarna iti nailangitan a biag ni Jesus iti aanakan ti birhen a Judio nga agnagan Maria. Isu nga awan ti tao nga ama ni Jesus. (Lucas 1:30-35) Immay ni Jesus ditoy daga (1) tapno isurona ti kinapudno maipapan iti Dios, (2) tapno iyulidanna kadatayo ti panagaramid iti pagayatan ti Dios uray iti sidong dagiti pakarigatan, ken (3) tapno itedna ti perpekto a biagna kas “subbot.”​—Basaen ti Mateo 20:28.

3. Apay a kasapulantayo ti subbot?

Ti subbot ket gatad a maibayad tapno mawayawayaan ti maysa a tao iti pangta ni patay. (Exodo 21:29, 30) Saan a karaman ti ipapatay ken panaglakay iti orihinal a panggep ti Dios para kadagiti tattao. Kasanotayo nga ammo? Imbaga ti Dios iti kaunaan a tao a ni Adan nga isu ket matay no aramidenna ti aw-awagan ti Biblia a “basol.” Isu a no saan a nagbasol ni Adan, saan koma a pulos matay. (Genesis 2:16, 17; 5:5) Sigun iti Biblia, ti ipapatay “simrek” iti amin a tao babaen ken Adan. No kasta, impatawid ni Adan iti amin a kaputotanna  ti basol ken ti imbunga dayta, ti ipapatay. Kasapulantayo ti subbot tapno mawayawayaantayo iti dusa nga ipapatay a tinawidtayo ken Adan.​—Basaen ti Roma 5:12; 6:23.

Siasino ti makaipaay iti subbot a mangwayawaya kadatayo manipud iti ipapatay? No mataytayo, dagiti laeng bukodtayo a basol ti maikarotayo. Awan ti imperpekto a tao a makaikaro iti basbasol ti sabsabali.​—Basaen ti Salmo 49:7-9.

4. Apay a natay ni Jesus?

Perpekto ni Jesus, saan a kas kadatayo a managbasol. No kasta, saanna a kasapulan ti matay maipaay kadagiti basolna ta pulos a saan a nagbasol. Imbes ketdi, natay agpaay iti basbasol ti sabsabali. Impakita ti Dios ti naisangsangayan nga ayatna kadagiti tattao babaen ti panangibaonna iti Anakna a matay maigapu kadatayo. Impakita met ni Jesus ti ayatna kadatayo babaen ti panagtulnogna ken Amana ken panangtedna iti biagna maipaay kadagiti basoltayo.​—Basaen ti Juan 3:16; Roma 5:18, 19.

Buyaen ti video nga Apay a Natay ni Jesus?

5. Ania itan ti ar-aramiden ni Jesus?

Idi adda ni Jesus ditoy daga, pinaimbagna dagiti masakit, pinagungarna dagiti natay, ken inispalna dagiti agsagsagaba. Impakitana ngarud no anianto ti aramidenna iti masanguanan para iti amin a natulnog a tattao. (Mateo 15:30, 31; Juan 5:28) Kalpasan ti ipapatay ni Jesus, isu ket pinagungar ti Dios kas espiritu a persona. (1 Pedro 3:18) Nagur-uray ni Jesus iti makannawan ti Dios agingga nga inted kenkuana ni Jehova ti pannakabalin nga agturay kas Ari iti intero a daga. (Hebreo 10:12, 13) Ita, agturturayen ni Jesus kas Ari idiay langit, ket ipakpakaammo dagiti pasurotna dayta a naimbag a damag iti intero a lubong.​—Basaen ti Daniel 7:13, 14; Mateo 24:14.

Din agbayag, usarenton ni Jesus ti pannakabalinna kas Ari tapno pagpatinggaenna ti amin a panagsagaba ken dagidiay mangpatpataud kadagita. Amin a mangipakita iti pammati ken Jesus babaen ti panagtulnogda kenkuana tagiragsakendanto ti biag iti paraiso a daga.​—Basaen ti Salmo 37:9-11.