Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LEKSION 13

Ania ti Naimbag a Damag Maipapan iti Relihion?

Ania ti Naimbag a Damag Maipapan iti Relihion?

1. Naimbag kadi amin a relihion?

Adda dagiti napasnek a tattao iti amin a relihion. Naimbag a damag dayta ta makitkita ti Dios dagitoy a tattao ken maseknan kadakuada. Ngem nakalkaldaang ta adda dagiti mangus-usar iti relihion para iti dakes a panggep. (2 Corinto 4:3, 4; 11:13-15) Sigun kadagiti report, adda pay dagiti relihion a nakiraman iti terorismo, panangikisap iti puli, gubat, ken panangabuso kadagiti ubbing. Anian a makapaladingit dayta kadagiti napasnek a manamati iti Dios!​—Basaen ti Mateo 24:3-5, 11, 12.

Pakaidayawan ti Dios ti pudno a relihion, ngem kagurana ti ulbod a relihion. Isursuro ti ulbod a relihion dagiti kapanunotan nga awan iti Biblia, a pakairamanan dagiti ulbod a sursuro maipapan iti Dios ken kadagiti natay. Ngem kayat ni Jehova a maammuan dagiti tattao ti kinapudno maipapan kenkuana.​—Basaen ti Ezekiel 18:4; 1 Timoteo 2:3-5.

2. Ania ti naimbag a damag maipapan iti relihion?

Makaparagsak ta saan a maallilaw ti Dios kadagiti relihion a mangibagbaga nga ay-ayatenda ti Dios ngem iti kinapudnona, ti lubong ni Satanas ti ay-ayatenda. (Santiago 4:4) Iti Sao ti Dios, natukoy ti amin a palso a relihion kas “Babilonia a Dakkel.” Ti Babilonia ket nagan ti kadaanan a siudad a nangrugian ti ulbod a relihion kalpasan ti Layus idi kaaldawan ni Noe. Iti din agbayag, pagpatinggaento ti Dios dagiti relihion a mangal-allilaw ken mangirurrurumen kadagiti tattao.​—Basaen ti Apocalipsis 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Adda pay naimbag a damag. Silalagip ni Jehova kadagiti napasnek a tattao nga adda kadagiti ulbod a relihion iti intero a lubong. Pagkaykaysaenna dagitoy a tattao babaen ti panangisurona kadakuada iti kinapudno.​—Basaen ti Mikias 4:2, 5.

 3. Ania ti rumbeng nga aramiden dagiti napasnek a tattao?

Ti pudno a relihion pagkaykaysaenna dagiti tattao

Maseknan ni Jehova kadagiti tattao a mangay-ayat iti pudno ken naimbag. Ibilbilinna a panawanda ti ulbod a relihion. Dagiti tattao a mangay-ayat iti Dios sidadaanda nga agbalbaliw tapno maay-ayoda ti Dios.​—Basaen ti Apocalipsis 18:4.

Idi umuna a siglo, naragsakan dagiti napasnek a tattao idi nangngegda ti naimbag a damag manipud kadagiti apostol. Nasursuroda ti baro a wagas ti panagbiag manipud ken Jehova, maysa a naragragsak a biag nga addaan iti panggep ken namnama. Nasayaatda nga ulidan para kadatayo ita gapu ta impangagda ti naimbag a damag babaen ti panangyun-unada ken Jehova iti biagda.​—Basaen ti 1 Tesalonica 1:8, 9; 2:13.

Dagidiay rummuar iti ulbod a relihion ket awaten ni Jehova iti pamilia dagiti agdaydayaw kenkuana. No awatem ti naayat nga awis ni Jehova, agbalinka a gayyemna, agbalinka met a miembro ti baro ken naayat a pamilia dagiti agdaydayaw kenkuana, ken maaddaanka iti biag nga agnanayon.​—Basaen ti Marcos 10:29, 30; 2 Corinto 6:17, 18.

4. Kasano nga iyeg ti Dios ti rag-o iti intero a daga?

Maysa a naimbag a damag ti asidegen a pannakaukom ti ulbod a relihion. Agresultanto dayta iti pannakabang-ar ti intero a lubong manipud iti pannakairurumen. Awanton ti ulbod a relihion a mangyaw-awan ken mamagsisina kadagiti tattao. Agkaykaysanton ti amin a sibibiag nga agdaydayaw iti maymaysa a pudno a Dios.​—Basaen ti Apocalipsis 18:20, 21; 21:3, 4.