Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Awaten Kadi ti Dios ti Amin a Kita ti Panagdaydayaw?

Awaten Kadi ti Dios ti Amin a Kita ti Panagdaydayaw?

Isursuro kadi ti amin a relihion ti kinapudno? No kasta, apay ngarud a nagadu ti agduduma a patpatien, ken kasanotayo nga ammo no awaten ti Dios ti panagdaydayawtayo?