Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LEKSION 10

Kasanom a Mailasin ti Pudno a Relihion?

Kasanom a Mailasin ti Pudno a Relihion?

1. Maymaysa kadi ti pudno a relihion?

“Agannadkayo kadagiti ulbod a propeta.”​—MATEO 7:15.

Maymaysa laeng ti pudno a relihion nga insuro ni Jesus kadagiti pasurotna. Mayarig dayta iti dalan nga agturong iti biag nga agnanayon. Kinuna ni Jesus a “manmano ti makasarak iti dayta” a dalan. (Mateo 7:14) Awaten laeng ti Dios ti panagdaydayaw a naibatay iti kinapudno a linaon ti Saona. Amin a pudno nga agdaydayaw ket agkaykaysa iti pammati.​—Basaen ti Juan 4:23, 24; 14:6; Efeso 4:4, 5.

Buyaen ti video nga Awaten Kadi ti Dios ti Amin a Kita ti Panagdaydayaw?

2. Ania ti kinuna ni Jesus maipapan kadagiti saan a pudno a Kristiano?

“Ibagbagada iti publiko nga am-ammoda ti Dios, ngem laklaksidenda babaen kadagiti aramidda.”​—TITO 1:16.

Impakdaar ni Jesus a dagiti ulbod a mammadto rugitandanto ti Kristianidad. Agpammarangda a kasla pudno nga agdaydayaw, nga ibagbagada a Kristianoda. Ngem mailasinmo dagita a tattao gapu iti pudpudno a kinasiasinoda. Kasano? Ti laeng pudno a panagdaydayaw ti mangpataud kadagiti pudpudno a Kristiano, a mailasin babaen kadagiti galad ken wagas ti panagbiagda.​—Basaen ti Mateo 7:13-23.

3. Kasanom a mailasin dagiti pudno nga agdaydayaw?

Usigem dagitoy lima a pakabigbigan:

  • Dagiti pudno nga agdaydayaw raemenda ti Biblia kas Sao ti Dios. Ikagkagumaanda nga iyaplikar dagiti prinsipio ti Biblia. Gapuna, ti pudno a relihion ket naiduma iti relihion a naibatay ti pannursurona kadagiti kapanunotan ti tao. (Mateo 15:7-9) Dagiti pudno nga agdaydayaw ar-aramidenda ti ikaskasabada.​—Basaen ti Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16, 17.

  •   Dagiti pudno a pasurot ni Jesus idaydayawda ti nagan ti Dios a Jehova. Indaydayaw ni Jesus ti nagan ti Dios babaen ti panangipakaammona iti dayta. Tinulonganna dagiti tattao a mangam-ammo iti Dios ken sinuruanna ida a mangikararag iti pannakasantipikar ti nagan ti Dios. (Mateo 6:9) Iti lugaryo, ania a relihion ti mangipakpakaammo iti nagan ti Dios?​—Basaen ti Juan 17:26; Roma 10:13, 14.

  • Dagiti pudno a Kristiano ikaskasabada ti Pagarian ti Dios. Ti Dios imbaonna ni Jesus a mangikasaba iti naimbag a damag maipapan iti Pagarian. Ti Pagarian ti Dios ti kakaisuna a namnama dagiti tattao. Intultuloy ni Jesus nga impakaammo ti maipapan iti dayta agingga iti ipapatayna. (Lucas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Imbagana nga ikasaba dagiti pasurotna ti maipapan iti dayta. No adda makisarita kenka maipapan iti Pagarian ti Dios, ania ti panunotem a relihion dayta a tao?​—Basaen ti Mateo 24:14.

  • Dagiti pasurot ni Jesus ket saan a paset daytoy dakes a lubong. Mailasinmo ida gapu ta saanda a makiramraman iti politika wenno kadagiti isyu iti lubong. (Juan 17:16; 18:36) Saanda met a tultuladen ti makadangran nga ar-aramid ken kababalin ti lubong.​—Basaen ti Santiago 4:4.

  • Naisangsangayan ti panagiinnayat dagiti pudno a Kristiano. Nasursuroda iti Sao ti Dios a raemen ti amin a tattao, aniaman ti pulida. Saanda a supsuportaran ti panaggugubat dagiti nasion, saan a kas kadagiti ulbod a relihion a sipapasnek a mangsupsuporta kadagita. (Mikias 4:1-3) Situtulok ketdi nga us-usaren dagiti pudno a Kristiano ti tiempo ken sanikuada a mangtulong ken mangparegta kadagiti sabsabali.​—Basaen ti Juan 13:34, 35; 1 Juan 4:20.

4. Mailasinmo kadi ti pudno a relihion?

Ania a relihion ti naibatay iti Sao ti Dios ti amin a pannursurona, mangidaydayaw iti nagan ti Dios, ken mangipakpakaammo iti Pagarian ti Dios kas kakaisuna a namnama ti amin a tao? Ania a grupo ti mangipakpakita iti ayat ken saan a mangsupsuporta iti gubat? Ania ti panagkunam?​—Basaen ti 1 Juan 3:10-12.