Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LEKSION 11

Kasanotayo a Magunggonaan Kadagiti Prinsipio ti Biblia?

Kasanotayo a Magunggonaan Kadagiti Prinsipio ti Biblia?

1. Apay a kasapulantayo ti panangiwanwan?

Kasano a matulongannatayo dagiti prinsipio ti Biblia nga agbalin a naannad?​—SALMO 36:9.

Nasirsirib ti Namarsua ngem kadatayo. Kas naayat nga Ama, isu ket maseknan kadatayo. Saanna met nga inranta a maisinatayo kenkuana. (Jeremias 10:23) No kasano a kasapulan dagiti ubbing ti panangiwanwan dagiti nagannakda, kasapulantayo met amin ti panangiwanwan ti Dios. (Isaias 48:17, 18) Sagut ti Dios dagiti prinsipio ti Biblia a mangiwanwan kadatayo.​—Basaen ti 2 Timoteo 3:16.

Dagiti linteg ken prinsipio ni Jehova isurona kadatayo ti kasayaatan a panagbiag itan ken ipakitana no kasanotayo a magun-odan dagiti manayon a gunggona iti masanguanan. Yantangay pinarsuanatayo ti Dios, rumbeng laeng nga agpaiwanwantayo a naimpusuan kenkuana.​—Basaen ti Salmo 19:7, 11; Apocalipsis 4:11.

2. Ania dagiti prinsipio ti Biblia?

Dagiti prinsipio ti Biblia ket dagiti kangrunaan a kinapudno. Ngem dagiti linteg ket mabalin a mausar kadagiti espesipiko a kasasaad. (Deuteronomio 22:8) Masapul nga usarentayo ti abilidadtayo nga agpanunot tapno matarusantayo no kasano nga agaplikar ti maysa a prinsipio iti maysa a situasion. (Proverbio 2:10-12) Kas pagarigan, isuro ti Biblia a ti biag ket sagut ti Dios. Maiwanwannatayo dayta a kangrunaan a prinsipio iti pagtrabahuan, pagtaengan, ken bayat nga agbibiahetayo. Dayta ti mamagbalin kadatayo a naannad.​—Basaen ti Aramid 17:28.

3. Ania dagiti dua a kangrunaan a prinsipio?

Imbaga ni Jesus ti dua a kangrunaan a prinsipio. Ti umuna ipalgakna ti panggep ti biag ti tao​—tapno am-ammuen, ayaten,  ken agserbida a simamatalek iti Dios. Masapul nga ikabilangantayo daytoy umuna a prinsipio iti amin a desisiontayo. (Proverbio 3:6) Dagidiay mangipapuso iti daytoy a prinsipio agbalinda a gayyem ti Dios, agbalinda a pudpudno a naragsak, ken magun-odda ti biag nga agnanayon.​—Basaen ti Mateo 22:36-38.

Ti maikadua a prinsipio tulongannatayo a maaddaan iti natalna a relasion iti sabsabali. (1 Corinto 13:4-7) Ti panangyaplikar iti daytoy maikadua a prinsipio ramanenna ti panangtuladtayo iti panangtrato ti Dios kadagiti tattao.​—Basaen ti Mateo 7:12; 22:39, 40.

4. Kasanotayo a magunggonaan kadagiti prinsipio ti Biblia?

Dagiti prinsipio ti Biblia isurona dagiti pamilia nga agkaykaysa babaen ti ayat. (Colosas 3:12-14) Ti Sao ti Dios salaknibanna met dagiti pamilia babaen ti panangisurona iti sabali pay a prinsipio​—masapul a permanente ti panagasawa.​—Basaen ti Genesis 2:24.

No surotentayo dagiti pannursuro ti Biblia, masalakniban ti material ken emosional a pagimbagantayo. Kas pagarigan, masansan a kaykayat dagiti amo ti trabahador a mapagtalkan ken nagaget gapu ta sursurotenna dagiti prinsipio ti Biblia. (Proverbio 10:4, 26; Hebreo 13:18) Isuronatayo pay ti Sao ti Dios nga agbalin a kontento kadagiti kangrunaan a kasapulan ken mangipateg nga ad-adda iti pannakigayyemtayo iti Dios ngem kadagiti material a bambanag.​—Basaen ti Mateo 6:24, 25, 33; 1 Timoteo 6:8-10.

Masalakniban ti salun-attayo no iyaplikartayo dagiti prinsipio ti Biblia. (Proverbio 14:30; 22:24, 25) Kas pagarigan, no tungpalentayo ti bilin ti Dios a saan nga agbartek, mailikliktayo kadagiti makapapatay a sakit ken aksidente. (Proverbio 23:20) Ipalubos ni Jehova nga uminumtayo iti kalkalainganna laeng nga arak. (Salmo 104:15; 1 Corinto 6:10) Magunggonaantayo kadagiti prinsipio ti Biblia babaen ti panangisurona nga annadantayo dagiti tigtignay ken panagpampanunottayo. (Salmo 119:97-100) Ngem dagiti pudno a Kristiano raemenda dagiti pagalagadan ti Dios saan laeng a gapu ta magunggonaanda no di ket tapno maidayawda ni Jehova.​—Basaen ti Mateo 5:14-16.