Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LEKSION 3

Talaga Kadi a ti Dios ti Naggapuan ti Naimbag a Damag?

Talaga Kadi a ti Dios ti Naggapuan ti Naimbag a Damag?

1. Asino ti Autor ti Biblia?

Naisurat iti Biblia ti naimbag a damag nga agbiagto nga agnanayon dagiti tattao ditoy daga. (Salmo 37:29) Ti Biblia ket buklen ti 66 a babassit a libro. Agarup 40 a matalek a lallaki ti inusar ti Dios a nangisurat kadagita. Ti umuna a lima a libro ket insurat ni Moises agarup 3,500 a tawenen ti napalabas. Ti maudi a libro ket insurat ni apostol Juan nasurok a 1,900 a tawenen ti napalabas. Makinkapanunotan kadagiti insurat dagiti mannurat iti Biblia? Inusar ti Dios ti nasantuan nga espirituna a nakikomunikar kadagiti mannurat iti Biblia. (2 Samuel 23:2) Insuratda dagiti kapanunotan ti Dios, saan a dagiti kapanunotanda. Gapuna, ni Jehova ti Autor ti Biblia.​—Basaen ti 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20, 21.

Buyaen ti video a Siasino ti Autor ti Biblia?

2. Kasanotayo a masigurado nga umiso ti Biblia?

Ammotayo a ti Biblia ket naggapu iti Dios gapu ta umiso ken detalyado ti panangipadtona iti masanguanan. Awan ti tao a makaaramid iti dayta. (Josue 23:14) Ti laeng Mannakabalin-amin a Dios ti siuumiso a makaibaga no ania ti masanguanan dagiti tattao.​—Basaen ti Isaias 42:9; 46:10.

Namnamaentayo a naisangsangayan ti maysa a libro a naggapu iti Dios, ket talaga a kasta ti Biblia. Binilion a kopia ti Biblia ti naiwarasen iti ginasut a lengguahe. Nupay nabayagen a naisurat ti Biblia, maitunos dayta iti napaneknekanen ti siensia. Saan met nga agkokontra ti ibagbaga dagiti 40 a nangisurat iti Biblia. * Kanayonanna, nailawlawag iti Biblia ti galad ti Dios nga ayat, nga agingga ita ket adda bilegna a mangpasayaat iti biag dagiti tattao. Dagita ti makagapu a minilion a tattao ti nakombinsir a ti Biblia ket Sao ti Dios.​—Basaen ti 1 Tesalonica 2:13.

Buyaen ti video a Kasanotayo a Masigurado a Pudno ti Biblia?

 3. Ania ti linaon ti Biblia?

Ti maysa kadagiti kangrunaan a tema ti Biblia ket ti naimbag a damag nga adda naayat a panggep ti Dios para kadagiti tattao. Ilawlawag ti Kasuratan no kasano a napukaw ti tao ti pribilehio nga agbiag iti paraiso a daga idi rugrugi ti pakasaritaan ti tao ken no kasano a maisublinto ti paraiso.​—Basaen ti Apocalipsis 21:4, 5.

Naglaon met ti Sao ti Dios kadagiti linteg, prinsipio, ken balakad. Naisalaysay pay iti Biblia ti pannakilangen idi ti Dios kadagiti tattao—maysa a pakasaritaan a mangipalgak iti personalidad ti Dios. No kasta, matulongannaka ti Biblia a mangam-ammo iti Dios. Ilawlawagna no kasano nga agbalinka a gayyemna.​—Basaen ti Salmo 19:7, 11; Santiago 2:23; 4:8.

4. Kasanom a maawatan ti Biblia?

Tulongannaka daytoy a broshur a mangtarus iti Biblia babaen ti panangtuladmo iti wagas ni Jesus a nangusar iti dayta. Nangdakamat kadagiti nagduduma a teksto ti Biblia sa inlawlawagna ti “kaipapanan dagiti Kasuratan.”​—Basaen ti Lucas 24:27, 45.

Awanen ti ad-adda pay a makapainteres ngem iti naimbag a damag manipud iti Dios. Ngem saan a paginteresan dayta ti dadduma. Adda pay ketdi dagidiay masuron iti dayta. Ngem dika maupay. Ti namnamam a maaddaan iti agnanayon a biag ket agpannuray iti panangam-ammom iti Dios.​—Basaen ti Juan 17:3.

 

^ par. 3 Kitaem ti broshur a Libro Para iti Amin a Tao.