Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

LEKSION 8

Apay nga Ipalpalubos ti Dios ti Kinadakes ken Panagsagaba?

Apay nga Ipalpalubos ti Dios ti Kinadakes ken Panagsagaba?

1. Kasano a nangrugi ti kinadakes?

Ti impalubos ti Dios a kapaut ti panagturay ti tao ket umdasen a mangpaneknek a saanda a kabaelan a risuten dagiti problema ti amin a tao

Nangrugi ti kinadakes ditoy daga idi imbaga ni Satanas ti umuna a kinaulbod. Ni Satanas ket dati a perpekto nga anghel, ngem “saan a nagtalinaed iti kinapudno.” (Juan 8:44) Tinarigagayanna ti pannakaidaydayaw a para laeng iti Dios. Nagulbod ni Satanas iti umuna a babai a ni Eva, ket inallukoyna nga agtulnog kenkuana imbes nga iti Dios. Kas ken Eva, nagsukir met ni Adan iti Dios. Ti desision ni Adan ket nagbanag iti panagsagaba ken ipapatay.​—Basaen ti Genesis 3:1-6, 19.

Idi sinugsoganna ni Eva nga agsukir iti Dios, nangrugin nga agrebelde ni Satanas maibusor iti kinasoberano ti Dios, wenno iti saadna kas Kangatuan a Dios. Dimmasig ken Satanas ti kaaduan a tattao ket inlaksidda ti Dios kas Agturay. Gapuna, nagbalin ni Satanas nga “agturay iti lubong.”​—Basaen ti Juan 14:30; 1 Juan 5:19.

2. Adda kadi depekto dagiti pinarsua ti Dios?

Perpekto ti amin nga aramid ti Dios. Dagiti tattao ken anghel a pinarsua ti Dios kabaelanda ti agtulnog a naan-anay kenkuana. (Deuteronomio 32:4, 5) Pinarsuanatayo ti Dios nga addaan iti wayawaya nga agpili no ania ti kayattayo nga aramiden—naimbag wenno dakes. Dayta a wayawaya ti mangipaay kadatayo iti gundaway a mangipakita iti ayattayo iti Dios.​—Basaen ti Santiago 1:13-15; 1 Juan 5:3.

3. Apay nga ipalpalubos ti Dios ti panagsagaba agingga ita?

Iti nakedngan a tiempo, impalubos ni Jehova ti panagrebelde maibusor iti kalinteganna nga agturay. Apay? Tapno maipakita a saan a pagimbagan ti tao ti aniaman a panangikagumaanna a mangituray nga awan ti Dios. (Eclesiastes 7:29; 8:9) Nalawag ti pammaneknek kalpasan ti 6,000 a tawen a pakasaritaan ti tao. Saan a nagballigi dagiti agtuturay a nangikkat iti gubat, krimen, kinaawan hustisia, ken sakit.​—Basaen ti Jeremias 10:23; Roma 9:17.

Saan a kas iti turay ti tao, ti turay ti Dios ket pagimbagan dagidiay agpaituray iti dayta. (Isaias 48:17, 18) Iti din agbayag, pagpatinggaen ni Jehova ti amin a gobierno ti tao. Dagidiay laeng agpaituray iti Dios ti agnaedto iti daga.​—Isaias 11:9; Basaen ti Daniel 2:44.

Buyaen ti video nga Apay nga Ipalpalubos ti Dios ti Panagsagaba?

4. Ania a gundaway ti naipaay kadatayo gapu iti panagan-anus ti Dios?

Kinuna ni Satanas nga agserserbi laeng dagiti tattao ken Jehova gapu kadagiti managimbubukodan a rason. Kayatmo kadi a paneknekan nga ulbod dayta? Kabaelam nga aramiden dayta! Gapu iti kinaanus ti Dios, addaantayo amin iti gundaway a mangipakita no agpaituraytayo iti Dios wenno iti tao. Ipakitatayo no ania ti pilientayo babaen ti wagas ti panagbiagtayo.​—Basaen ti Job 1:8-12; Proverbio 27:11.

5. Kasano a maipakitatayo a ti Dios ti pilientayo nga Agturay kadatayo?

Ipakita dagiti pilitayo no kayattayo a ti Dios ti Agturay kadatayo

Ipakpakitatayo a ti Dios ti pilientayo nga Agturay kadatayo no sapulen ken makiramantayo iti pudno a panagdaydayaw a naibatay iti Biblia a Sao ti Dios. (Juan 4:23) Maipakitatayo a laklaksidentayo ni Satanas kas agturay no saantay a makipaset iti politika ken gubat, kas iti inaramid ni Jesus.​—Basaen ti Juan 17:14.

Us-usaren ni Satanas ti pannakabalinna a mangisaknap iti immoral ken makadangran nga ar-aramid. No liklikantayo dagita nga aramid, mabalin a laisen wenno busorendatayo ti dadduma a gagayyem ken kakabagiantayo. (1 Pedro 4:3, 4) Gapuna, masapul nga agpilitayo. Makikaduatayo kadi kadagiti tattao a mangay-ayat iti Dios? Agtulnogtayo kadi kadagiti nainsiriban ken naayat a lintegna? No kasta ti aramidentayo, pampaneknekantayo nga ulbod ni Satanas iti panangibagana nga awan asinoman nga agtulnog iti Dios no maipasango iti pakarigatan.​—Basaen ti 1 Corinto 6:9, 10; 15:33.

Ti ayat ti Dios kadagiti tattao ipasiguradona nga agpatingganto ti kinadakes ken panagsagaba. Dagidiay mangipakita a patienda daytoy tagiragsakendanto ti biag ditoy daga iti agnanayon.​—Basaen ti Juan 3:16.