Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LEKSION 7

Ania ti Pagarian ti Dios?

Ania ti Pagarian ti Dios?

1. Ania ti Pagarian ti Dios?

Apay a ni Jesus ti kasayaatan nga Ari?​—MARCOS 1:40-42.

Ti Pagarian ti Dios ket maysa a nailangitan a gobierno. Dayta ti mangsukatto iti amin a sabsabali a gobierno ken ibanagna ti pagayatan ti Dios idiay langit ken ditoy daga. Naimbag a damag ti maipapan iti Pagarian ti Dios. Iti din agbayag, ti Pagarian ti Dios pennekennanto ti panagkasapulan ti tao iti nasayaat a gobierno. Pagkaykaysaennanto amin a sibibiag ditoy daga.​—Basaen ti Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10; 24:14.

Masapul nga adda ari ti maysa a pagarian. Dinutokan ni Jehova ti Anakna a ni Jesu-Kristo tapno agbalin nga Ari ti Pagarianna.​—Basaen ti Apocalipsis 11:15.

Buyaen ti video nga Ania ti Pagarian ti Dios?

2. Apay a ni Jesus ti kasayaatan nga Ari?

Ti Anak ti Dios ti kasayaatan nga Ari ta isu ket naasi ken sititibker nga itandudona ti umiso. (Mateo 11:28-30) Kasta met, adda pannakabalinna a tumulong kadagiti tattao, ta manipud langit iturayannanto ti intero a daga. Kalpasan a napagungar ni Jesus, immuli idiay langit ket nagtugaw iti makannawan ni Jehova nga agur-uray iti pannakaitronona. (Hebreo 10:12, 13) Idi agangay, inikkan ti Dios iti pannakabalin tapno mangrugin nga agturay.​—Basaen ti Daniel 7:13, 14.

3. Siasino dagiti kadua ni Jesus nga agturay?

Adda grupo a maawagan “nasantuan” a makipagturayto ken Jesus idiay langit. (Daniel 7:27) Dagiti immuna a nasantuan a napili ket dagiti matalek nga apostol ni Jesus. Agingga ita, agpilpili pay laeng ni Jehova kadagiti matalek a lallaki ken babbai kas nasantuan. Kas ken Jesus, mapagungarda  nga addaan iti naespirituan a bagi.​—Basaen ti Juan 14:1-3; 1 Corinto 15:42-44.

Mano ti mapan idiay langit? Inawagan ida ni Jesus iti “bassit nga ipastoran.” (Lucas 12:32) Agdagupdanto iti 144,000. Kaduadanto ni Jesus a mangituray iti daga.​—Basaen ti Apocalipsis 14:1.

4. Ania ti napasamak idi nangrugi nga agturay ni Jesus?

Nangrugi nga agturay ti Pagarian ti Dios idi 1914. * Ti immuna nga inaramid ni Jesus kas Ari ket intapuakna ditoy daga ni Satanas ken dagiti demoniona. Nakapungtot ni Satanas ket rinugianna a riribuken ti intero a daga. (Apocalipsis 12:7-10, 12) Sipud idin, kimmaron ti nakakaasi a kasasaad dagiti tattao. Dagiti gubat, nakaro a bisin, epidemia, ken ginggined ket paset amin ti “pagilasinan” nga asidegen ti naan-anay a panangiwanwan ti Pagarian kadagiti pasamak ditoy daga.​—Basaen ti Lucas 21:7, 10, 11, 31.

5. Ania ti ibanag ti Pagarian ti Dios?

Babaen ti sangalubongan a panangasaba, ur-urnongen itan ti Pagarian ti Dios ti maysa a dakkel a bunggoy dagiti tattao manipud iti amin a nasion. Minilion a naemma a tattao ti agpapaiturayen ken Jesus. Ti Pagarian ti Dios ti mangsalaknibto kadakuada inton dadaelenna ti agdama a dakes a sistema ti bambanag ditoy daga. Gapuna, amin a mayat a magunggonaan iti Pagarian ti Dios ket masapul a sursuruenda ti agbalin a natulnog nga iturayan ni Jesus.​—Basaen ti Apocalipsis 7:9, 14, 16, 17.

Bayat ti 1,000 a tawen, ibanagto ti Pagarian ti orihinal a panggep ti Dios para kadagiti tattao. Agbalinto a paraiso ti intero a daga. Kamaudiananna, isublinto ni Jesus ti Pagarian ken Amana. (1 Corinto 15:24-26) Adda kadi am-ammom a kayatmo a pangibagaan iti maipapan iti Pagarian ti Dios?​—Basaen ti Salmo 37:10, 11, 29.

 

^ par. 6 Para kadagiti detalye no kasano nga impadto ti Biblia ti tawen 1914, kitaem ti panid 217-220 ti libro nga Ania ti Isuro ti Biblia Kadatayo?