Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAHON 9E

“Ti Tiempo a Pannakaisubli ti Amin a Banag”—Aramid 3:21

“Ti Tiempo a Pannakaisubli ti Amin a Banag”—Aramid 3:21
VIEW

ARAMID 3:21

Idi dinakamat ni apostol Pedro “ti tiempo a pannakaisubli ti amin a banag,” tuktukoyenna ti padto maipapan iti nakaskasdaaw a tiempo a nangrugi idi naitrono ni Jesus kas Ari, ken agtultuloy agingga nga agpatingga ti Sangaribu a Tawen a Panagturayna.

 1. 1914​—Naitrono ni Jesu- Kristo kas Ari idiay langit. Nangrugi ti naespirituan a pannakaisubli ti ili ti Dios idi 1919

  Maudi nga Al-aldaw

 2. ARMAGEDON​—Mangrugi ti Sangaribu a Tawen a Panagturay ni Kristo, ket “ti tiempo a pannakaisubli ti amin a banag” karamanna dagiti pisikal a bendision para kadagiti matalek a tattao ditoy daga

  Sangaribu a Tawen a Panagturay

 3. PANAGPATINGGA TI SANGARIBU A TAWEN A PANAGTURAY​—Ileppas ni Jesus ti amin a trabaho a pannakaisubli ken iyawatnan ti Pagarian ken Amana

  Agnanayon a Paraiso

TI TURAY NI JESUS ISUBLINA TI . . .

 • dayag iti nagan ti Dios

 • salun-at kadagiti masakit

 • kinaagtutubo kadagiti nataengan

 • biag kadagiti natay

 • kinaperpekto kadagiti matalek a tattao

 • Paraiso iti daga