Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SEKSION 26

Naisubli a Paraiso!

Naisubli a Paraiso!

Babaen ti Pagarian nga iturayan ni Kristo, santipikaren ni Jehova ti naganna, alangonenna ti kinasoberanona, ken pukawenna ti amin a kinadakes

TI Apocalipsis, a maudi a libro ti Biblia, mangipaay iti namnama iti intero a sangatauan. Dayta a libro, a sinurat ni apostol Juan, naglaon kadagiti sirmata nga agngudo iti pannakatungpal dagiti panggep ni Jehova.

Iti umuna a sirmata, ti napagungar a ni Jesus kinomendaran ken inlintegna dagiti kongregasion. Iti simmaganad a sirmata, naipakita ti nailangitan a trono ti Dios, a sadiay agdaydayaw kenkuana dagiti espiritu a parsua.

Bayat a matungtungpal ti panggep ti Dios, maysa a lukot nga addaan iti pito a selio ti inawat ti Kordero a ni Jesu-Kristo. Idi maluktan ti umuna nga uppat a selio, nagparang dagiti simboliko a kumakabalio iti eksena ti lubong. Ti umuna ket ni Jesus a nakasakay iti puraw a kabalio ken nakoronaan kas Ari. Simmaganad dagiti kumakabalio a nagduduma ti kolor ti kabalioda, a naimpadtuan a mangisimbolo iti gubat, bisin, ken angol—a mapasamak amin bayat dagiti maudi nga aldaw daytoy a sistema ti bambanag. Ti pannakalukat ti maikapito a selio mangitunda iti pannakapuyot ti pito a trumpeta, a mangisimbolo iti pannakaiwaragawag ti panangukom ti Dios. Agresulta dayta iti pito a simboliko a saplit wenno ebkas ti pungtot ti Dios.

Naipasdek idiay langit ti Pagarian ti Dios, a nailadawan kas kappasngay a lalaki. Bimtak ti gubat, ket ni Satanas ken dagiti nadangkes nga anghel naitapuakda ditoy daga. “Asi pay ti daga,” kuna ti napigsa a timek. Makapungtot unay ti Diablo ta ammona nga asidegen ti panungpalanna.—Apocalipsis 12:12.

Ni Juan nakitana ni Jesus idiay langit a nailadawan kas kordero, ket kaduana ti 144,000 a napili iti sangatauan. Dagitoy ‘makipagturaydanto ken Jesus kas ar-ari.’ Ipalgak ngarud ti Apocalipsis a 144,000 ti dagup ti segundario a kameng ti bin-i.—Apocalipsis 14:1; 20:6.

Dagiti agturay iti daga maurnongda iti Armagedon, ti “gubat ti naindaklan nga aldaw ti Dios a Mannakabalin-amin.” Makigubatda iti daydiay nakasakay iti puraw a kabalio—ni Jesus, a mangidadaulo kadagiti nailangitan a buyot. Madadael ti amin nga agturay iti daytoy a lubong. Maipupok ni Satanas, ket ni Jesus ken ti 144,000 iturayanda ti daga “iti sangaribu a tawen.” Kalpasan ti sangaribu a tawen, madadael ni Satanas.—Apocalipsis 16:14; 20:4.

Anianto ti epekto ti Sangaribu a Tawen a Panagturay ni Kristo ken dagiti kakaduana para iti natulnog a sangatauan? Insurat ni Juan: “[Ni Jehova] punasennanto ti amin a lua kadagiti matada, ket awanton ni patay, awanto metten ti panagleddaang wenno panagsangit wenno ut-ot. Ti immuna a bambanag naglabasdan.” (Apocalipsis 21:4) Agbalin a paraiso ti daga!

No kasta, ti libro nga Apocalipsis ti mangkompleto iti mensahe ti Biblia. Babaen ti Pagarian ti Mesias, masantipikar ti nagan ni Jehova ken naan-anay a maalangon ti kinasoberanona iti agnanayon!

Naibasar iti libro nga Apocalipsis.