Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SEKSION 6

Nagtalinaed a Natarnaw ni Job

Nagtalinaed a Natarnaw ni Job

Kinarit ni Satanas ti kinatarnaw ni Job iti Dios, ngem ni Job nagtalinaed a matalek ken Jehova

MAKAPAGTALINAED kadi a matalek iti Dios ti asinoman a tao no nakaro a masuot ken no kasla awan ti magunggonana a namaterialan a banag iti panagtulnogna? Dayta a saludsod ket timmaud—ken nasungbatan—mainaig iti lalaki nga agnagan iti Job.

Idi agnanaed pay dagiti Israelita idiay Egipto, ni Job a kabagian ni Abraham ket agnanaed idi iti lugar a pagaammo ita kas Arabia. Kabayatanna, dagiti anghel idiay langit dimmatagda iti saklang ti Dios, ket adda met sadiay ti nasukir nga anghel a ni Satanas. Iti sanguanan ti nailangitan a gimong, inyebkas ni Jehova ti panagtalekna iti nasungdo nga adipenna a ni Job. Kinapudnona, imbaga ni Jehova nga awan ti sabali a tao a makaartap iti kinatarnaw ni Job. Ngem kinuna ni Satanas a ni Job ket agserserbi laeng iti Dios gapu ta bembendisionan ken salsalakniban ti Dios. Kinuna ni Satanas a no mapukaw ti isuamin nga adda ken Job, ilunodna ti Dios.

Ti Dios pinalubosanna ni Satanas a mangpukaw iti amin a kinabaknang ni Job agraman dagiti annakna ken uray pay ti salun-atna. Saan nga ammo ni Job a ni Satanas ti nagtaudan ti amin a sagsagabaenna, isu a dina maawatan no apay a pinalubosan ti Dios a mapasaranna dagita a pakasuotan. Kaskasdi, saan pulos nga inlunod ni Job ti Dios.

Tallo a di napudno a gagayyem ti simmarungkar ken Job. Iti nagsasaruno a palawagda a nailanad iti a libro a Job, sibibiddut nga inkagumaan dagiti lallaki a kombinsiren ni Job a ti Dios ti mangdusdusa kenkuana gapu kadagiti ilimlimedna a basol. Imbagada pay a saan a maragsakan ti Dios kadagiti adipenna ken saan nga agtalek kadakuada. Saan a pinati ni Job dagiti killo a panagrasrasonda. Sikokompiansa nga imbaga ni Job a taginayonenna ti kinatarnawna agingga iti ipapatayna!

Ngem nagbiddut ni Job gapu iti nalabes a panangikalinteganna iti bagina. Isu a nagsao ti ub-ubing a ni Eliu, a dumdumngeg iti intero a panagsasaritada. Tinubngarna ni Job gapu ta saan a nabigbig ni Job a ti panangalangon iti kinasoberano ni Jehova a Dios ket napatpateg nga amang ngem iti panangalangon iti asinoman a tao. Sititibker met a binabalaw ni Eliu dagiti di napudno a gagayyem ni Job.

Gapuna, inlinteg ni Jehova ti panagpampanunot ni Job. Babaen ti panangdakamatna kadagiti nakaskasdaaw a parsuana, impakita ni Jehova ken Job nga awan kaimudingan ti tao no idilig iti kinanaindaklan ti Dios. Sipapakumbaba nga inawat ni Job ti pannubngar ti Dios. Gapu ta “nadungngo unay iti panagayat ken naasi,” insubli ni Jehova ti salun-at ni Job, dinoblena ti dati a kinabaknangna, ken pinaraburanna iti sangapulo nga annak. (Santiago 5:11) Tinaginayon ni Job ti kinatarnawna ken Jehova iti sidong ti nakaro a pannakasuot, ket nakaipaay iti sungbat nga ulbod ti pammabasol ni Satanas a dagiti tattao saanda nga agtalinaed a matalek iti Dios no masuotda.

Naibasar iti libro a Job.