Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SEKSION 16

Dimteng ti Mesias

Dimteng ti Mesias

Ni Jehova inyam-ammona ni Jesus a taga-Nazaret kas ti nabayagen a naikari a Mesias

TULONGANTO ngata ni Jehova dagiti tattao tapno mailasinda ti naikari a Mesias? Wen. Usigentayo ti inaramid ti Dios agarup uppat a siglo kalpasan a nakompleto ti Hebreo a Kasuratan. Iti siudad ti Nazaret, iti makin-amianan a rehion ti Galilea, adda di ninamnama a simmarungkar iti agtutubo a babai nga agnagan Maria. Maysa nga anghel nga agnagan Gabriel ti nagparang kenkuana ket imbagana ken Maria a babaen ti nasantuan nga espiritu ti Dios, agsikogto ket ipasngaynanto ti maysa nga anak a lalaki nupay isu ket maysa a birhen. Daytoy nga anak agbalinto a ti nabayagen a naikari nga Ari, daydiay agturay iti agnanayon! Daytoy nga ubing isu ti mismo nga Anak ti Dios, a ti biagna ket iyakar ti Dios manipud langit a mayallatiw iti aanakan ni Maria.

Sipapakumbaba nga inawat ni Maria daytoy nakapatpateg a rebbengen. Ti nobiona a karpintero, nga agnagan iti Jose, ti nangala kenkuana kas asawa kalpasan nga imbaon ti Dios ti maysa nga anghel a nangilawlawag ken Jose ti makagapu iti panagsikog ni Maria. Ngem kasano ngay ti naipadto a maipasngayto ti Mesias idiay Betlehem? (Mikias 5:2) Agarup 140 a kilometro ti kaadayo dayta a bassit nga ili!

Maysa a Romano nga agturay ti nangibilin a maaramid ti sensus, isu a masapul nga agparehistro dagiti tattao iti ili a nakayanakanda. Agparang a nagtaud da Jose ken Maria iti Betlehem, isu a napan sadiay da Jose ken ti agdadagsen nga asawana. (Lucas 2:3) Nagpasngay ni Maria iti nanumo a kuadra, ket impaiddana ti anakna iti kulluong. Kalpasanna, ti Dios imbaonna ti maysa nga anghel a mangibaga iti grupo dagiti pastor nga adda iti turod a naipasngayen ti naikari a Mesias wenno Kristo.

Idi agangay, paneknekan ti dadduma pay a ni Jesus ti naikari a Mesias. Impadto ni Isaias nga addanto maysa a lalaki a mangisagana iti dalan agpaay iti napateg a trabaho ti Mesias. (Isaias 40:3) Ni Juan a Mammautisar dayta a mangyam-ammo iti Mesias. Idi nakita ni Juan ti lalaki a ni Jesus, kinunana: “Kitaenyo, ti Kordero ti Dios a mangikkat iti basol ti lubong!” Dadduma kadagiti adalan ni Juan ti dagus a simmurot ken Jesus. Kinuna ti maysa kadakuada: “Nasarakanmi ti Mesias.”—Juan 1:29, 36, 41.

Adda dadduma pay a nangpaneknek. Idi a ni Juan binautisaranna ni Jesus, nagsao ni Jehova a mismo manipud langit. Babaen ti nasantuan nga espiritu, pinulotanna ni Jesus kas Mesias ket kinunana: “Daytoy ti Anakko, ti dungdungnguen, nga inanamongak.” (Mateo 3:16, 17) Dimtengen ti nabayagen a naikari a Mesias!

Kaano a napasamak daytoy? Idi tawen 29 K.P., kalpasan unay a naturpos ti 483 a tawen nga impadto ni Daniel. Wen, paset dayta ti nagadu a pammaneknek a ni Jesus ti Mesias wenno Kristo. Ngem ania a mensahe ti iwaragawagnanto bayat ti panagbiagna ditoy daga?

—Naibasar iti Mateo kapitulo 1 agingga iti 3; Marcos kapitulo 1; Lucas kapitulo 2; Juan kapitulo 1.