Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 1

Agnanayon ti Ayat ti Dios

Agnanayon ti Ayat ti Dios

“Daytoy ti kaipapanan ti panagayat iti Dios, a tungpalentayo dagiti bilinna; ket kaskasdi a saan a makapadagsen dagiti bilinna.”​—1 JUAN 5:3.

1, 2. Apay nga ay-ayatem ni Jehova a Dios?

AY-AYATEM kadi ti Dios? Mabalin nga ay-ayatem unay isu nga indedikarmo ti biagmo kenkuana. Mabalin a mariknam nga isu ti kasayaatan a Gayyemmo. Ngem sakbay pay nga inayatmo ni Jehova, ay-ayatennakan. Mabasatayo iti Biblia: “Agayattayo ta isu ti immuna a nagayat kadatayo.”​—1 Juan 4:19.

2 Panunotem ti amin a pamay-an nga impakita ni Jehova ti ayatna kadatayo. Intedna ti daga kas napintas a pagyanantayo ken ti amin a banag a kasapulantayo tapno matagiragsaktayo ti biag. (Mateo 5:43-48; Apocalipsis 4:11) Kayatna a maaddaantayo iti nasayaat a relasion kenkuana, ken nangaramid iti pamay-an tapno maam-ammotayo. No agbasatayo iti Biblia, dumdumngegtayo ken Jehova. Ket no agkararagtayo, dumdumngeg met kadatayo ni Jehova. (Salmo 65:2) Iwanwanwan ken pabpabilgennatayo babaen ti nabileg a nasantuan nga espirituna. (Lucas 11:13) Imbaonna pay ditoy daga ti ipatpategna nga Anak tapno wayawayaannatayo iti basol ken ipapatay.​—Basaen ti Juan 3:16; Roma 5:8.

3. Kasanotayo a pagtalinaeden ti nasayaat a relasion ken Jehova?

3 Panunotem ti maysa kadagiti nasinged a gayyemmo, a kanayon a kaduam kadagiti man naragsak wenno  naliday a tiempo. Kasapulan ti panagregget tapno agtalinaed a natibker ti kasta a nasinged a panaggayyem. Kasta met laeng iti pannakigayyemtayo ken Jehova, ti kasingedan a Gayyemtayo. Mabalin nga agnanayon ti pannakigayyemtayo kenkuana. Isu nga ibaga kadatayo ti Biblia: “Agtalinaedkayo iti ayat ti Dios.” (Judas 21) Kasanotayo a maaramid dayta? Kuna ti Biblia: “Daytoy ti kaipapanan ti panagayat iti Dios, a tungpalentayo dagiti bilinna; ket kaskasdi a saan a makapadagsen dagiti bilinna.”​—1 Juan 5:3.

“DAYTOY TI KAIPAPANAN TI PANAGAYAT ITI DIOS”

4, 5. Kasano a nangrugi ti ayatmo ken Jehova?

4 Ania ti kayat a sawen ti Biblia no dakamatenna ti “panagayat iti Dios”? Tumukoy daytoy iti nauneg a panagayattayo iti Dios. Malagipmo kadi idi rugrugim pay laeng nga ayaten ni Jehova?

No idedikarmo ti biagmo ken Jehova ken agpabautisarka, ipakpakitam nga ay-ayatem ken kayatmo ti agtulnog kenkuana iti agnanayon

5 Lagipem ti nariknam idi damo a naammuam a kayat ni Jehova nga agbiagka nga agnanayon iti baro a lubongna. Naammuam ti amin nga inaramidna tapno agbalin a posible dayta, ken nabigbigmo ti nakapatpateg a sagut ni Jehova kadatayo idi imbaonna ti Anakna ditoy daga. (Mateo 20:28; Juan 8:29; Roma 5:12, 18) Idi naammuam nga ay-ayatennaka unay ni Jehova, natukay ti pusom, ket rinugiam metten nga ayaten.​—Basaen ti 1 Juan 4:9, 10.

6. Ania ti ramanen ti panangayat iti maysa a tao? Ania ti inaramidmo gapu iti ayatmo iti Dios?

6 Ngem dayta a pannakariknam iti ayat iti Dios ket pangrugian laeng. Kas pagarigan, no adda ay-ayatentayo, saantayo laeng nga ibaga ti “Ay-ayatenka.” Ti ayat ti mangtignay kadatayo a mangaramid kadagiti banag a  mangparagsak iti dayta a tao. Kasta met laeng, ti ayatmo ken Jehova ti nangtignay kenka nga agbiag iti pamay-an a mangparagsak kenkuana. Bayat nga umun-uneg dayta nga ayat, mabalin nga indedikarmo ti biagmo kenkuana ken nagpabautisarka. Idi inaramidmo dayta, inkarim nga agserbika ken Jehova iti agnanayon. (Basaen ti Roma 14:7, 8.) Kasanom a mataginayon dayta a karim?

“TUNGPALENTAYO DAGITI BILINNA”

7. No ay-ayatentayo ni Jehova, ania ti aramidentayo? Ania ti dadduma kadagiti bilinna?

7 Gapu ta ay-ayatentayo ni Jehova, “tungpalentayo dagiti bilinna.” Kasanotayo a maaramid dayta? Agtulnogtayo kenkuana. Maammuantayo iti Biblia no kasano ti kayat ni Jehova a panagbiagtayo. Kas pagarigan, ibagbagana kadatayo a dakes ti agbartek, agtakaw wenno agulbod, makidenna iti saantayo nga asawa, wenno agdayaw iti asinoman wenno aniaman malaksid kenkuana.​—1 Corinto 5:11; 6:18; 10:14; Efeso 4:28; Colosas 3:9.

8, 9. Kasanotayo a maammuan no ania ti kayat ni Jehova nga aramidentayo kadagiti situasion nga awan ti direkta a linteg iti Biblia? Mangted iti pagarigan.

8 Ngem tapno maparagsaktayo ni Jehova, saantay laeng a basta tungpalen dagiti bilinna. Saannatayo nga inikkan iti atiddog a listaan dagiti linteg maipapan iti amin a kasasaad ti biag. Isu nga adda dagiti tiempo nga awan ti direkta a linteg iti Biblia a mangibaga iti aramidentayo. Kasanotayo a makaaramid kadagiti nasayaat a desision? (Efeso 5:17) Iti Biblia, makakitatayo kadagiti prinsipio, dagiti nagpateg a kinapudno a mangisuro kadatayo no ania ti panangmatmat ni Jehova kadagiti bambanag. Ken bayat nga agbasbasatayo iti Biblia,  maam-ammotayo ni Jehova kas maysa a Persona. Maammuantayo ti panagpampanunotna, agraman dagiti ipatpateg ken kagurana.​—Basaen ti Salmo 97:10; Proverbio 6:16-19; kitaen ti Endnote 1.

9 Kas pagarigan, kasanotayo nga agdesision no ania ti buyaentayo iti TV wenno no ania ti kitaentayo iti Internet? Saan nga ibaga ni Jehova ti eksakto nga aramidentayo. Ngem makatulong dagiti intedna a prinsipio tapno makaaramidtayo kadagiti nasayaat a desision. Adu a paglinglingayan ita ti napno iti kinaranggas ken seksual nga aramid. Iti Biblia, ibaga kadatayo ni Jehova a “kagurana ti asinoman a mangay-ayat iti kinaranggas” ken ‘ukomenna dagiti agar-aramid iti seksual nga immoralidad.’ (Salmo 11:5; Hebreo 13:4) Kasano a makatulong dagitoy a prinsipio tapno makaaramidtayo kadagiti nasayaat a desision? No ammotayon a kagura ni Jehova ti maysa a banag wenno ibilangna dayta nga immoral, masapul a liklikantayo dayta.

10, 11. Apay nga agtulnogtayo ken Jehova?

10 Apay nga agtulnogtayo ken Jehova? Tapno maliklikantayo ti dusa wenno dagiti problema a resulta dagiti saan a nasayaat a desision. (Galacia 6:7) Agtultulnogtayo met ken Jehova gapu ta ay-ayatentayo. Kas iti annak a mayat a mangparagsak iti amada, kayattayo a paragsaken ti nailangitan nga Amatayo. Awanen ti nasaysayaat pay no di ti pannakaammo a maragsakan kadatayo ni Jehova!​—Salmo 5:12; Proverbio 12:2; kitaen ti Endnote 2.

11 Agtulnogtayo ken Jehova saan laeng a no nalaka ti ipapaaramidna wenno no awan ti sabali a pagpiliantayo. Ken saantayo a pilpilien no ania kadagiti linteg  ken pagalagadanna ti surotentayo wenno saan. (Deuteronomio 12:32) Imbes ketdi, tungpalentayo ti amin nga ibagana, kas iti salmista a nangibaga: “Pagay-ayatko dagiti bilinmo, wen, ipatpategko dagita.” (Salmo 119:47; Roma 6:17) Kayattayo ti agbalin a kas ken Noe, a nangipakita iti ayatna ken Jehova babaen ti panangaramidna iti amin nga imbilin kenkuana ni Jehova. Kuna ti Biblia a ‘kasta ti eksakto nga inaramid’ ni Noe. (Genesis 6:22) Kayatmo kadi a kasta met ti ibaga ni Jehova maipapan kenka?

12. Kasanotayo a maparagsak ni Jehova?

12 Ania ti rikna ni Jehova no agtulnogtayo kenkuana? ‘Maparagsaktayo ti pusona.’ (Proverbio 11:20; 27:11) Panunotem dayta! Maparagsaktayo ti Namarsua iti uniberso no agtulnogtayo kenkuana. Ngem saannatayo a pilpiliten a mangaramid iti dayta. Imbes ketdi, inikkannatayo iti wayawaya nga agpili. Kayatna a sawen a nawayatayo a mangaramid iti naimbag wenno dakes. Kayat ni Jehova nga agaramidtayo kadagiti nasayaat a desision gapu iti ayattayo kenkuana tapno maaddaantayo iti kasayaatan a biag.​—Deuteronomio 30:15, 16, 19, 20; kitaen ti Endnote 3.

“SAAN A MAKAPADAGSEN DAGITI BILINNA”

13, 14. Kasanotayo nga ammo a saan a nakarigrigat a tungpalen dagiti bilin ti Dios? Mangted iti pagarigan.

13 Kasano no panagriknatayo ket nagrigat a tungpalen dagiti bilin ni Jehova wenno dagita ti mangikkat iti wayawayatayo? Nalawag ti kuna ti Biblia: “Saan a makapadagsen dagiti bilinna.” (1 Juan 5:3) Iti dadduma a teksto, nausar ti isu met laeng a Griego a sao a mangiladawan kadagiti saan a nainkalintegan a pagalagadan  wenno iti tattao a mayat a mangkontrol wenno mangdangran iti sabali. (Mateo 23:4; Aramid 20:29, 30) Kastoy ti patarus Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia: “Saan a narigat a tungpalen dagiti bilbilinna.” Saan a ‘nadagsen’ wenno nakarigrigat a tungpalen dagiti bilin ni Jehova. Kanayon a nainkalintegan isuna kadagiti kidkiddawenna kadatayo.

14 Kas pagarigan, panunotem a tultulongam ti maysa a gayyemmo nga umakar iti baro a balay. Inkartonnan ti amin a gargaretna. Nalag-an ti dadduma ken nalaka a bagkaten, ngem nagdagsen ti dadduma ket masapul a dua a tao ti mangbagkat. Ipabagkat ngata kenka ti gayyemmo ti nagdagsen a karton nga awan ti kaduam? Siempre saan! Apay? Dina kayat a marigatanka. Kas iti dayta a gayyem, saan a pulos nga ipaaramid kadatayo ni Jehova dagiti banag a nakarigrigat a tungpalen. (Deuteronomio 30:11-14) Maawatan ni Jehova ti kinataotayo. “Ammona ti pannakaaramidtayo, silalagip a tapoktayo.”​—Salmo 103:14.

15. Apay a masiguradotayo a pagsayaatantayo dagiti bilin ni Jehova?

15 Imbaga ni Moises iti nasion ti Israel a ‘pagimbaganda iti agnanayon’ dagiti bilin ni Jehova ken ‘agtalinaedda a sibibiag’ no agtulnogda. (Deuteronomio 5:28-33; 6:24) Agpayso met dayta ita. Aniaman nga ipaaramid kadatayo ni Jehova ket mangpasayaat iti biagtayo. (Basaen ti Isaias 48:17.) Kanayon nga ammo ti Amatayo a ni Jehova ti kasayaatan para kadatayo. (Roma 11:33) Ibaga kadatayo ti Biblia: “Ti Dios ket ayat.” (1 Juan 4:8) Kayat a sawen dayta nga ayat ti mangtigtignay ken Jehova iti aniaman nga ibaga ken aramidenna.

16. Uray imperpektotayo ken agbibiagtayo iti nagdakes a lubong, kasanotayo nga ammo a posible ti agtulnog iti Dios?

 16 Saan a kanayon a nalaka ti agtulnog iti Dios. Agbibiagtayo iti nagdakes a lubong nga iturturayan ti Diablo. Ikagkagumaanna nga impluensiaan dagiti tattao nga agaramid iti dakes. (1 Juan 5:19) Masapul met a labanantayo ti imperpekto a panunot ken riknatayo, ta iturongnatayo dagita nga agsukir iti Dios. (Roma 7:21-25) Ngem ti ayattayo ken Jehova ti mangpabileg kadatayo nga agaramid iti nasayaat. Makitkitana ti panangikagumaantayo nga agtulnog kenkuana, ken tulongannatayo babaen ti panangitedna iti nabileg a nasantuan nga espirituna. (1 Samuel 15:22, 23; Aramid 5:32) Matulongannatayo ti nasantuan nga espiritu a mangpatanor kadagiti kualidad a makatulong tapno nalaklakatayo nga agtulnog kenkuana.​—Galacia 5:22, 23.

17, 18. (a) Ania ti masursurotayo iti daytoy a libro? (b) Ania ti adalentayo iti sumaruno a kapitulo?

17 Iti daytoy a libro, masursurotayo ti agbiag iti pamay-an a mangparagsak ken Jehova. Masursurotayo no kasano nga iyaplikar iti biagtayo dagiti prinsipio ken pagalagadanna iti moral. Laglagipem a saannatayo a pulos a pilpiliten ni Jehova nga agtulnog kenkuana. No pilientayo ti agtulnog, sumayaat ti biagtayo ken maaddaantayo iti nagsayaat a masakbayan. Kangrunaanna, ipakita ti panagtulnogtayo nga ay-ayatentayo unay ti Dios.​—Kitaen ti Endnote 4.

18 Tapno mailasintayo no ania ti umiso ken di umiso, inikkannatayo ni Jehova iti konsiensia. No sanayentayo ti konsiensiatayo, matulongannatayo a ‘mangtungpal kadagiti bilinna.’ Ania ngarud ti konsiensia, ken kasanotayo a masanay dayta? Kitaentayo.