Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 18

Bautismo ken ti Relasionmo iti Dios

Bautismo ken ti Relasionmo iti Dios
  • Kasano ti pannakabautisar ti maysa a tao tapno agbalin a Kristiano?

  • Ania ti masapul nga aramidem tapno maikarika a mabautisaran?

  • Kasano ti panagdedikarmo iti Dios?

  • Ania ti nangnangruna a makagapu iti panagpabautisar?

1. Apay a kiniddaw ti Etiope nga opisial ti palasio ti agpabautisar?

“ADTOY! Ti danum; ania ti makalapped kaniak a mabautisaran?” Dayta ti insaludsod ti maysa nga Etiope nga opisial ti palasio idi umuna a siglo. Pinaneknekan kenkuana ti maysa a Kristiano nga agnagan Felipe a ni Jesus ti naikari a Mesias.  Natignay ti puso ti Etiope gapu iti nasursurona iti Kasuratan ket kayatnan ti agpabautisar!—Aramid 8:26-36.

2. Apay a nasken a panunotem a naimbag ti maipapan iti bautismo?

2 Kalpasan ti naannad a panangadalmo kadagiti napalabas a kapitulo daytoy a libro iti tulong ti maysa kadagiti Saksi ni Jehova, nalabit maisaludsodmo itan, ‘Ania ti makalapped kaniak a mabautisaran?’ Naadalmon ti maipapan iti kari ti Biblia a biag nga agnanayon iti Paraiso. (Lucas 23:43; Apocalipsis 21:3, 4) Naadalmo metten ti maipapan iti agpayso a kasasaad dagiti natay ken ti namnama a panagungar. (Eclesiastes 9:5; Juan 5:28, 29) Mabalin a makitimtimpuyogkan kadagiti Saksi ni Jehova kadagiti gimongda ket napaneknekam nga an-annurotenda ti pudno a relihion. (Juan 13:35) Kangrunaanna, nalabit napatanormon ti personal a relasionmo ken ni Jehova a Dios.

3. (a) Ania ti imbilin ni Jesus kadagiti pasurotna? (b) Kasano a maaramid ti bautismo iti danum?

3 Kasanom a maipakita a kayatmo ti agserbi iti Dios? Kinuna ni Jesus kadagiti pasurotna: “Inkayo . . . ket mangaramidkayo iti ad-adalan kadagiti tattao iti amin a nasion, a bautisaranyo ida.(Mateo 28:19) Impasdek a mismo ni Jesus ti ulidan babaen ti panagpabautisarna iti danum. Saan a nawarwarsian iti danum, wenno nabukbokan laeng ti ulona iti danum. (Mateo 3:16) “Itaneb” ti kayat a sawen ti Griego a sao a nagtaudan ti sao a “bautisaran.” No kasta, naan-anay a pannakaitaneb iti danum ti kaipapanan ti Nakristianuan a bautismo.

4. Ania ti ipamatmat ti pannakabautisar iti danum?

4 Masapul a mabautisaran iti danum ti amin nga agtarigagay nga agserbi ken ni Jehova a Dios. Ti bautismo ipakaammona kadagiti tattao ti tarigagaymo nga agserbi iti Dios. Ipasimudaagna a pagragsakam nga aramiden ti pagayatan ni Jehova. (Salmo 40:7, 8) Ngem tapno maikarika a mabautisaran, adda dagiti addang a masapul nga aramidem.

 NASKEN TI PANNAKAAMMO KEN PAMMATI

5. (a) Ania ti umuna nga aramidem tapno maikarika a mabautisaran? (b) Apay a napateg dagiti gimong ti kongregasion?

5 Nairugimon ti umuna nga addang. Kasano? Babaen ti pananggun-od iti pannakaammo maipapan ken ni Jehova a Dios ken ni Jesu-Kristo, nalabit babaen ti sistematiko a panagadal iti Biblia. (Juan 17:3) Ngem adu pay ti sursuruem. Kayat dagiti Kristiano a ‘mapnoda iti umiso a pannakaammo iti pagayatan ti Dios.’ (Colosas 1:9) Makatulong unay iti daytoy a banag ti itatabuno kadagiti gimong dagiti Saksi ni Jehova. Napateg ti itatabuno kadagiti kasta a gimong. (Hebreo 10:24, 25) Rumang-ay ti pannakaammom iti Dios no regular a makigimongka.

Tapno maikarika a mabautisaran, nasken a gumun-odka nga umuna iti umiso a pannakaammo iti Sao ti Dios

6. Kasano kaadu ti masapul a maammuam iti Biblia tapno maikarika a mabautisaran?

6 Siempre, saan a masapul nga ammom ti amin nga adda iti Biblia tapno maikarika a mabautisaran. Addan ammo ti Etiope nga opisial ti palasio, ngem masapulna ti tulong tapno maawatanna ti dadduma a paset ti Kasuratan. (Aramid 8:30, 31) Kasta met, adu pay ti sursuruem. Kinapudnona, awan patinggana ti panagsursurom maipapan iti Dios. (Eclesiastes 3:11) Ngem sakbay a mabalinmo ti agpabautisar, nasken nga ammom ken patiem dagiti pamunganayan a sursuro ti Biblia. (Hebreo 5:12) Karaman kadagita a sursuro ti maipapan iti pudno a kasasaad dagiti natay ken ti kinapateg ti nagan ti Dios ken ti Pagarianna.

7. Ania ti rumbeng nga epekto kenka ti panagadalmo iti Biblia?

7 Ngem saan nga umdas ti pannakaammo laeng, ta ‘no awan ti pammati di mabalin nga ay-aywen a naan-anay ti Dios.’ (Hebreo 11:6) Kuna ti Biblia a ‘nangrugi a mamati ken mabautisaran’ ti sumagmamano nga umili iti nagkauna a siudad ti Corinto idi nangngegda ti mensahe nga inkaskasaba dagiti Kristiano. (Aramid 18:8) Umasping iti dayta, ti panagadal iti Biblia punnuennaka iti pammati nga isu dayta ti naipaltiing a Sao ti Dios. Ti panagadal iti Biblia tulongannaka a maaddaan iti pammati kadagiti kari ti Dios ken iti makaisalakan  a bileg ti sakripisio ni Jesus.—Josue 23:14; Aramid 4:12; 2 Timoteo 3:16, 17.

IRANUDMO KADAGITI SABSABALI TI KINAPUDNO NGA ISURSURO TI BIBLIA

8. Ania ti mangtignay kenka a mangiranud kadagiti sabsabali iti maipapan kadagiti nasursurom?

8 Bayat a tumantanor ti pammati dita pusom, dimo la ketdi kayat a bukbukodan dagiti nasursurom. (Jeremias 20:9) Matignayka a mangisarita kadagiti sabsabali iti maipapan iti Dios ken dagiti panggepna.—2 Corinto 4:13.

Ti pammati rumbeng a tignayennaka a mangiranud kadagiti sabsabali iti maipapan kadagiti patpatiem

9, 10. (a) Kadagiti siasino a mabalinmo nga irugi nga iranud dagiti nasursurom iti Biblia? (b) Ania ti rumbeng nga aramidem no kayatmo ti makiraman iti organisado a trabaho a panangasaba dagiti Saksi ni Jehova?

9 Mabalin nga irugim nga iranud ti nasursurom iti Biblia babaen ti nataktika a pannakisaritam kadagiti kabagian, gagayyem, kaarruba, ken katrabahuam. Iti saan a mabayag, baka kayatmo metten ti makiraman iti organisado a trabaho a panangasaba dagiti Saksi ni Jehova. Ibagam laeng dayta a tarigagaymo iti Saksi a mangisursuro kenka iti Biblia. No agparang a kualipikadokan a makiraman a mangasaba, adda dua a panglakayen iti kongregasion a makisarita kenka ken iti mangyad-adal kenka.

10 Gundawaymo daytoy tapno ad-adda a maam-ammom ti dadduma a panglakayen, a mangipaspastor iti arban ti Dios. (Aramid 20:28; 1 Pedro 5:2, 3) No makita dagitoy a panglakayen a maawatam ken patiem dagiti pamunganayan a sursuro ti Biblia, agbibiagka a mayannurot kadagiti prinsipio ti Dios, ken talaga a kayatmo ti agbalin a maysa kadagiti Saksi ni Jehova, ibagada kenka a mabalinmon ti makiraman a mangasaba kas di bautisado nga agibumbunannag iti naimbag a damag.

11. Ania ti mabalin a nasken a balbaliwan dagiti dadduma tapno maikarida a makiraman a mangasaba?

11 Iti sabali a bangir, mabalin nga adda dagiti nasken a balbaliwam iti wagas ti panagbiag ken kababalinmo tapno maikarika a makiraman a mangasaba. Mabalin nga adda  dagiti aramid nga ilimlimedmo kadagiti sabsabali a nasken nga isardengmo. Sakbay nga ibagam a kayatmo ti agbalin a di bautisado nga agibumbunannag, masapul nga awan dagiti ar-aramidem a nadagsen a basol, kas iti seksual nga imoralidad, panagbartek, ken panagdroga.—1 Corinto 6:9, 10; Galacia 5:19-21.

PANAGBABAWI KEN PANNAKAKOMBERTE

12. Apay a nasken ti panagbabawi?

12 Adda dadduma pay a masapul nga aramidem sakbay a maikarika a mabautisaran. Kinuna ni apostol Pedro: “Agbabawikayo . . . ket agbaw-ingkayo tapno mapunas dagiti basolyo.” (Aramid 3:19) Ti panagbabawi kaipapananna a maladingitanka unay gapu iti naaramidmo. Maiparbeng nga agbabawi ti maysa a tao no imoral ti kabibiagna, ngem nasken met ti panagbabawi uray no siguden a nadalus ti panagbiagna. Apay? Gapu ta managbasol amin a tattao ket masapulda ti pammakawan ti Dios. (Roma 3:23; 5:12) Idi saanka pay nga agad-adal iti Biblia, saanmo nga ammo ti pagayatan ti Dios. Isu a kasano koma a makapagbiagka idi a naan-anay a mayannurot iti pagayatanna? Nasken ngarud ti panagbabawi.

13. Ania ti kayat a sawen ti pannakakomberte?

13 Kalpasan ti panagbabawi, nasken ti pannakakomberte. Saan la a basta maladingitanka. Masapul a tallikudam ti dati a wagas ti panagbiagmo ket determinadoka manipud itan nga agaramid iti umiso. Ti panagbabawi ken pannakakomberte ket addang a nasken nga aramidem sakbay a mabautisaranka.

PANANGIDEDIKAR ITI BAGIM

14. Ania ti nasken nga aramidem sakbay nga agpabautisarka?

14 Adda maysa pay a nasken nga aramidem sakbay nga agpabautisarka. Masapul nga idedikarmo ti bagim ken ni Jehova a Dios.

Indedikarmo kadin ti bagim iti Dios babaen ti kararag?

15, 16. Ania ti kayat a sawen ti panangidedikarmo iti bagim iti Dios, ket ania ti mangtignay kenka a mangaramid iti daytoy?

 15 No idedikarmo ti bagim ken ni Jehova a Dios babaen ti napasnek a kararag, ikarim nga isu laeng ti pagserbiam iti agnanayon. (Deuteronomio 6:15) Ngem apay koma a kayat nga aramiden dayta ti maysa a tao? Bueno, ibagatayon nga inrugi ti maysa a baro nga armen ti maysa a balasang. Bayat a maam-ammona a naimbag ken makitana dagiti nagsayaat a kababalin ti balasang, ad-adda nga agduyos kenkuana. Inton agangay, natural laeng a kiddawenna ti panagkallaysada. Pudno, ti pannakiasawa kaipapananna ti panangibaklay iti kanayonan a responsabilidad. Ngem ayat ti mangtignay kenkuana a mangaramid iti dayta a napateg nga addang.

16 No maam-ammo ken masursurom nga ayaten ni Jehova, matignayka nga agserbi kenkuana nga awan ti ikedkedmo wenno limitasion iti panagdayawmo kenkuana. Ti mayat a sumurot iti Anak ti Dios, a ni Jesu-Kristo, masapul a ‘paglikudanna ti bagina.’ (Marcos 8:34) Paglikudantayo ti bagitayo babaen ti ditay panangipalubos kadagiti personal a tarigagay ken kalat a manglapped kadatayo nga agtulnog a naan-anay iti Dios. Sakbay ngarud a mabautisaranka, masapul nga ipangpangrunam iti biagmo ti panagaramid iti pagayatan ni Jehova.—1 Pedro 4:2.

PANANGPARMEK ITI RIKNA A DIMO KABAELAN

17. Apay a bumdeng dagiti dadduma a mangidedikar iti bagida iti Dios?

17 Bumdeng dagiti dadduma a mangidedikar iti bagida ken ni Jehova gapu ta maamakda a mangaramid iti kasta a napateg nga addang. Mabalin a saanda a kayat ti manungsungbat iti Dios kas dedikado a Kristiano. Gapu ta maamakda di la ket ta mapaayda ni Jehova, ipagarupda a nasaysayaat no saanda nga idedikar ti bagida kenkuana.

18. Ania ti mangtignay kenka a mangidedikar iti bagim ken ni Jehova?

18 Bayat a masursurom nga ayaten ni Jehova, matignayka a mangidedikar iti bagim kenkuana ket ikagumaam ti agbiag  kas maysa a dedikado nga adipenna. (Eclesiastes 5:4) No naidedikarmon ti bagim, awan duadua a kayatmon ti ‘magna a maikari ken Jehova iti panggep a panangay-ayo a naan-anay kenkuana.’ (Colosas 1:10) Gapu ta ay-ayatem ti Dios, saanmo nga ibilang a nakarigrigat nga aramiden ti pagayatanna. Di pagduaduaan nga umanamongka iti insurat ni apostol Juan: “Daytoy ti kaipapanan ti ayat iti Dios, a tungpalentayo dagiti bilinna; ket kaskasdi a dagiti bilinna saanda a makapadagsen.”—1 Juan 5:3.

19. Apay a di rumbeng a maamakka a mangidedikar iti bagim iti Dios?

19 Saan a kasapulan nga agbalinka a perpekto tapno maidedikarmo ti bagim iti Dios. Ammo ni Jehova dagiti limitasionmo ken dina namnamaen ti saanmo a kabaelan nga  aramiden. (Salmo 103:14) Kayatna nga agballigika ket saranayen ken tulongannaka. (Isaias 41:10) Mainanamam a no agtalekka ken ni Jehova iti amin a pusom, “palintegennanto dagiti danam.”—Proverbio 3:5, 6.

PANAGPABAUTISAR KAS SIMBOLO TI DEDIKASIONMO

20. Apay a saan a mabalin nga agtalinaed a di ammo dagiti sabsabali ti panangidedikarmo iti bagim ken ni Jehova?

20 Iti panangutobmo kadagiti banag a kaus-usigtayo, mabalin a maikeddengmon nga idedikar ti bagim ken ni Jehova babaen ti kararag. Ti asinoman a pudno a mangay-ayat iti  Dios masapul met a ‘mangaramid iti publiko a panangideklara maipaay iti pannakaisalakan.’ (Roma 10:10) Kasanom nga aramiden dayta?

Ti bautismo kaipapananna ti ipapatay no maipapan iti dati a wagas ti panagbiagtayo ken panagbiag a maitunos iti pagayatan ti Dios

21, 22. Kasano a ‘maideklaram iti publiko’ ti pammatim?

21 Ibagam iti koordineytor ti bagi dagiti panglakayen iti kongregasion a nakaitimpuyogam a kayatmon ti agpabautisar. Iyurnosna ti pannakisarita kenka ti sumagmamano a panglakayen tapno irepasoda dagiti saludsod maipapan kadagiti pamunganayan a sursuro ti Biblia. No umanamong dagitoy a panglakayen a kualipikadoka, ibagada kenka a mabalinmon ti agpabautisar. * Kadagiti okasion a pakaangayan ti bautismo, marepaso ti kaipapanan ti bautismo babaen ti maysa a palawag. Kalpasanna, ti agpalawag awisenna dagiti agpabautisar a sungbatanda ti dua a simple a saludsod kas maysa a pamay-an ti “publiko a panangideklara” iti pammatida.

22 Ti bautismo a mismo ti mangipabigbig iti publiko nga indedikarmon ti bagim iti Dios ket maysakan kadagiti Saksi ni Jehova. Naan-anay a maitaneb iti danum dagiti mabautisaran tapno ammo ti publiko nga indedikardan ti bagida ken ni Jehova.

TI KAIPAPANAN TI PANAGPABAUTISARMO

23. Ania ti kayat a sawen ti panagpabautisar “iti nagan ti Ama ken ti Anak ken ti nasantuan nga espiritu”?

23 Kinuna ni Jesus a mabautisaran dagiti adalanna “iti nagan ti Ama ken ti Anak ken ti nasantuan nga espiritu.” (Mateo 28:19) Kayat a sawen daytoy a ti agpabautisar bigbigenna ti autoridad ni Jehova a Dios ken ni Jesu-Kristo. (Salmo 83:18; Mateo 28:18) Bigbigenna met ti akem ken trabaho ti nasantuan nga espiritu wenno aktibo a puersa ti Dios.—Galacia 5:22, 23; 2 Pedro 1:21.

24, 25. (a) Ania ti isimbolo ti bautismo? (b) Ania a saludsod ti nasken a masungbatan?

24 Nupay kasta, ti bautismo ket saan la a basta panagpaitaneb  iti danum. Adda nakapatpateg nga isimbolona. Ti pannakaitanebmo kaipapananna a nataykan no maipapan iti dati a wagas ti panagbiagmo. Ti irurukuasmo kaipapananna nga agbiagkan a maitunos iti pagayatan ti Dios. Laglagipem met a ni Jehova a Dios a mismo ti nangidedikaram iti bagim, saan nga iti maysa a trabaho, panggep, tattao, wenno iti maysa nga organisasion. Ti panagdedikar ken bautismom ti pangrugian ti nadekket a pannakigayyemmo iti Dios—ti nasinged a relasionmo kenkuana.—Salmo 25:14.

25 Saan a ti bautismo ti mangisalakan kenka. Insurat ni apostol Pablo: “Itultuloyyo nga itrabaho ti bukodyo a pannakaisalakan buyogen ti buteng ken panagpigerger.” (Filipos 2:12) Pangrugian laeng ti bautismo. Daytoy ti saludsod, Kasano a makapagtalinaedka iti ayat ti Dios? Sungbatan dayta ti maudi a kapitulo.

^ par. 21 Adda dagiti maangay a bautismo kadagiti tinawen nga asamblea ken kombension dagiti Saksi ni Jehova.