Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Konklusion

Konklusion

Adda kadi dagiti tiempo a malaglagipmo ti naragsak a pannakikadkaduam idi kadagiti agdaydayaw ken Jehova? Kas koma iti makaparegta a gimong, makapagagar a kombension, nasayaat a kapadasam iti ministerio, wenno naragsak a pannakisaritam iti kapammatiam? Saanmo a nalipatan ni Jehova ken dinaka met linipat. Maragsakan a manglaglagip iti matalek a panagserbim. Magagaran met a tumulong kenka nga agsubli kenkuana.

“Birokekto dagiti karnerok,” kuna ni Jehova, “ken aywanak ida. Mayannurot iti panangaywan daydiay mangpakpakan iti pangenna iti aldaw a kaaddana iti tengnga dagiti karnerona a naiwaras a sisasaknap, kasta ti panangaywanko kadagiti karnerok; ket ispalekto ida manipud kadagiti amin a lugar a nakaiwarawaraanda.”—Ezequiel 34:11, 12.