Mapan iti linaonna

Kayatmo Kadi a Maammuan ti Kinapudno?

Kayatmo Kadi a Maammuan ti Kinapudno?

MAIPAPAN iti ania? Ti kinapudno maipapan kadagiti kangrunaan a saludsod a masansan nga im-imtuoden dagiti tattao. Nalabit a naisaludsodmo metten a mismo dagitoy:

  • Maseknan kadi a talaga ti Dios kadatayo?

  • Agpatingganto pay ngata ti gubat ken panagsagaba?

  • Ania ti mapasamak kadatayo no mataytayo?

  • Adda ngata pay namnama agpaay kadagiti natay?

  • Kasano ti panagkararagko tapno ipangagnak ti Dios?

  • Kasano a masagrapko ti pudpudno a kinaragsak?

Pangbirokam ngay iti sungbat kadagita a saludsod? No agdamagka kadagiti sabsabali, nadumaduma ti isungbatda. No dagiti panguluen ti relihion ti pagsaludsodam, agsusupadi ti ibagada. No met mapanka kadagiti libraria ken paglakuan iti libro, nalabit makasarakka iti rinibu a libro a kasla makaited kadagiti sungbat. Ngem masansan nga agkokontra ti linaonda. Dadduma kadagita ti kasla agaplikar iti agdama ngem saanen inton agangay, isu a nasken a mapabaro ken masukatanda.

Nupay kasta, adda maysa a libro a naglaon kadagiti mapangnamnamaan a sungbat. Maysa dayta a libro ti kinapudno. Inkararag ni Jesu-Kristo iti Dios: “Ti saom ket kinapudno.” (Juan 17:17) Ita, pagaammotayon a dayta a Sao ket isu ti Biblia. Kadagiti sumaganad a panid, maammuam ti nalawag ken napudno a sungbat ti Biblia kadagita a nadakamat a saludsod.

 Maseknan Kadi a Talaga ti Dios Kadatayo?

NO APAY A TUMAUD DAYTA A SALUDSOD: Agbibiagtayo ngamin iti lubong a napnuan iti kinaulpit ken kinaawan hustisia. Isursuro ti adu a relihion a nakem kano ti Dios dagiti mapaspasarantayo a panagsagaba.

NO ANIA TI ISURSURO TI BIBLIA: Nikaanoman, saan a gapuanan ti Dios ti kinadakes. “Adayo koma iti pudno a Dios nga agtignay a sidadangkes, ken iti Mannakabalin-amin nga agtignay a di nainkalintegan!” kuna ti Job 34:10. Adda naayat a panggep ti Dios para kadagiti tattao. Dayta ti makagapu nga insuro ni Jesus nga ikararagtayo: “Amami nga adda iti langlangit . . . umay koma ti pagariam. Maaramid koma ti pagayatam, kas sadi langit, kasta met iti daga.” (Mateo 6:9, 10) Maseknan la unay ti Dios kadatayo nga uray la a nagsakripisio tapno sigurado a matungpal ti panggepna.​—Juan 3:16.

Kitaem met ti Genesis 1:26-28; Santiago 1:13; ken 1 Pedro 5:6, 7.

Agpatingganto Pay Ngata ti Gubat ken Panagsagaba?

NO APAY A TUMAUD DAYTA A SALUDSOD: Agtultuloy ti iyaadu dagiti matmatay gapu iti gubat. Awan ti tao a di pay pulos nakapasar iti panagsagaba.

NO ANIA TI ISURSURO TI BIBLIA: Impadto ti Dios nga addanto tiempo nga ipasdekna ti sangalubongan a talna. Iti sidong ti nailangitan a Pagarianna, saanto a ‘sursuruenen dagiti tattao ti pannakigubat.’ Imbes ketdi, “pitpitendanto dagiti kampilanda a pagbalinen a subsob ti arado.” (Isaias 2:4) Pagpatinggaento ti Dios ti amin a kinaawan hustisia ken panagsagaba. Inkari ti Biblia: “[Ti Dios] punasennanto ti amin a lua kadagiti matada, ket awanton ni patay, awanto metten ti panagleddaang wenno panagsangit wenno ut-ot. Ti immuna a bambanag [agraman dagiti kinaawan hustisia ken panagsagaba ita] naglabasdan.”​—Apocalipsis 21:3, 4.

Kitaem met ti Salmo 37:10, 11; 46:9; ken Mikias 4:1-4.

Ania ti Mapasamak Kadatayo no Mataytayo?

NO APAY A TUMAUD DAYTA A SALUDSOD: Kaaduan kadagiti relihion iti lubong isursuroda nga adda kano banag iti uneg ti tao nga agtultuloy nga agbibiag kalpasan ti ipapatay. Patien met ti dadduma a dagiti natay ket kabaelandatayo a dangran wenno dusdusaen kano ti Dios dagidiay managdakdakes babaen ti agnanayon a panangtutuokna kadakuada iti umap-apuy nga impierno.

NO ANIA TI ISURSURO TI BIBLIA: No matay ti maysa tao, naan-anay nga agpatinggan ti biagna. ‘Dagiti natay. . . saanda a pulos sipapanunot iti aniaman,’ kuna ti Eclesiastes 9:5. Yantangay dagiti natay ket saanen a makapagpanunot, makarikna wenno makapasar iti aniaman, saandatayo ngarud a madangran wenno matulongan.​—Salmo 146:3, 4.

Kitaem met ti Genesis 3:19 ken Eclesiastes 9:6, 10.

 Adda Ngata Pay Namnama Agpaay Kadagiti Natay?

NO APAY A TUMAUD DAYTA A SALUDSOD: Kayattayo ngamin ti agbiag ken kayattayo a tagiragsaken ti biag a kadua dagiti patpatgentayo. Natural laeng nga il-iliwentayo a makita manen dagiti patpatgentayo a pimmusay.

NO ANIA TI ISURSURO TI BIBLIA: Manmanonto laeng kadagiti natay ti saan a mapagungar. Inkari ni Jesus a “dagidiay adda kadagiti pakalaglagipan a tanem . . . ket rummuarda.” (Juan 5:28, 29) Maitunos iti orihinal a panggep ti Dios, addanto gundaway dagidiay mapagungar nga agbiag iti paraiso a daga. (Lucas 23:43) Ti perpekto a salun-at ken agnanayon a biag agpaay iti natulnog a sangatauan ket karaman iti dayta a naikari a masakbayan. Kinuna ti Biblia: “Dagiti nalinteg tagikuaendanto ti daga, ket agtaengdanto nga agnanayon iti dayta.”​—Salmo 37:29.

Kitaem met ti Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17; ken Aramid 24:15.

Kasano ti Panagkararagko Tapno Ipangagnak ti Dios?

NO APAY A TUMAUD DAYTA A SALUDSOD: Agkarkararag met dagiti tattao iti gistay amin a relihion. Ngem marikna ti adu kadakuada a di masungsungbatan dagiti kararagda.

NO ANIA TI ISURSURO TI BIBLIA: Insuro ni Jesus a no agkararagtayo, ditay agusar iti maulit-ulit a lualo. Kinunana: “No agkarkararagkayo, dikay ulit-uliten a sawen ti isu met laeng a bambanag.” (Mateo 6:7) No kayattayo nga ipangagnatayo ti Dios, masapul nga agkararagtayo iti pamay-an nga anamonganna. Tapno maaramidtayo dayta, nasken nga ammuentayo ti pagayatan ti Dios ken agkararag maitunos iti dayta. Kuna ti 1 Juan 5:14: “Uray ania ti dawatentayo [iti Dios] maitunos iti pagayatanna, denggennatayo.”

Kitaem met ti Salmo 65:2; Juan 14:6, 14; ken 1 Juan 3:22.

Kasano a Masagrapko ti Pudpudno a Kinaragsak?

NO APAY A TUMAUD DAYTA A SALUDSOD: Patien ti adu a tattao a ti kinabaknang, kinalatak, wenno kinapintas ti mangparagsak kadakuada. Gapuna, ikagkagumaanda ti agbalin a nabaknang, nalatak ken napintas, ngem kaskasdi a saanda a naragsak.

NO ANIA TI ISURSURO TI BIBLIA: Tinukoy ni Jesus ti tulbek ti pudpudno a kinaragsak idi a kinunana: “Naragsak dagidiay sipapanunot iti naespirituan a kasapulanda.” (Mateo 5:3) Masagraptay laeng ti pudpudno a kinaragsak no ikagumaantayo a penken ti kangrunaan a kasapulantayo​—ti tarigagaytayo a mangammo iti kinapudno maipapan iti Dios ken iti panggepna para kadatayo. Dayta a kinapudno ket masarakan iti Biblia. Ti panangammotayo iti dayta a kinapudno ti makatulong kadatayo a mangilasin no ania a talaga ti napateg ken saan a napateg iti biag. Ad-adda a makapnek ti biagtayo no ipalubostayo a ti kinapudno iti Biblia ti mangiwanwan iti pampanunot ken tigtignaytayo.​—Lucas 11:28.

Kitaem met ti Proverbio 3:5, 6, 13-18 ken 1 Timoteo 6:9, 10.

 Sumagmamano laeng dagita kadagiti sungbat ti Biblia kadagiti innem a saludsod. Kayatmo kadi a maammuan ti ad-adu pay? No maysaka kadagidiay “sipapanunot kadagiti naespirituan a kasapulanda,” awan duadua nga adu pay ti maisaludsodmo kas iti: ‘No maseknan ti Dios kadatayo, apay a nakabaybayagen nga ipalpalubosna ti nakaro a kinadakes ken panagsagaba dagiti tattao? Ania ti aramidek tapno sumayaat ti kasasaad ti pamiliak?’ Ti Biblia ket mangipaay iti makapnek a sungbat kadagita ken iti adu pay a saludsod.

Nupay kasta, adu ti bumdeng nga agbasa iti Biblia. Para kadakuada, nakapuspuskol dayta a libro ken nakarigrigat a maawatan no dadduma. Kayatmo kadi a tulongandaka a mangbirok kadagiti sungbat iti Biblia? Adda dua a makatulong kenka nga ituktukon dagiti Saksi ni Jehova.

Ti umuna ket ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? Nadisenio dayta a tumulong kadagiti okupado a tattao tapno masukimatda dagiti nalawag a sungbat ti Biblia kadagiti agkakapateg a saludsod. Ti maikadua ket ti libre a programa iti panagadal iti Biblia. Adda mannakigayyem a kalugaram a kualipikado a mangisuro maipapan iti Biblia a mabalin a sumarungkar kenka iti pagtaengam wenno iti sadinoman a kombeniente kenka. Matulongannaka a mangadal iti Biblia iti las-ud laeng ti sumagmamano a minuto iti kada lawas. Minilion a tattao ditoy lubong ti nagunggonaanen iti dayta a programa. Adu kadakuada ti siraragsak a nangibaga a nasarakandan ti kinapudno.

Awanen ti napatpateg pay a gameng a mabalinmo a masarakan. Ti kinapudno nga isursuro ti Biblia ti mangwayawaya kadatayo manipud an-anito, pannakariro, ken buteng. Ipaayannatayo met iti namnama, panggep iti biag, ken rag-o. Dayta ti gapuna a kinuna ni Jesus: “Maammuanyonto ti kinapudno, ket ti kinapudno wayawayaannakayto.”​—Juan 8:32.