Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 DAGITI TAMPOK ITI NAPALABAS A TAWEN

Rumanraniag a Rumanraniag ti Lawag

Rumanraniag a Rumanraniag ti Lawag

BIGBIGEN dagiti pudno nga agdaydayaw a ni Jehova ti Gubuayan ti naespirituan a lawag isu a sipapasnek nga ikarkararagda nga idalan ken iwanwan koma ida ti ‘silaw ken kinapudno’ ti Dios. (Sal. 43:3) Ti lubong ket adda iti napuskol a naespirituan a kinasipnget, ngem agtultuloy a lawlawagan ti pudno a Dios ti ilina. Kas resultana, ti dalanda ket “kas iti naraniag a lawag a lumawlawag a lumawlawag.” (Prov. 4:18) Gapu iti rumanraniag a lawag manipud ken Jehova, agtultuloy a lumawlawag ti doktrinatayo ken sumaysayaat ti moralidad ken ti organisasiontayo. Ania ti dadduma kadagiti patpatientayo a nalawlawagan iti napalabas a tawtawen?