Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 DAGITI TAMPOK ITI NAPALABAS A TAWEN

Panagrang-ay ti Proyekto Idiay Warwick

Panagrang-ay ti Proyekto Idiay Warwick

TI PANAGRANG-AY ti proyekto a panagibangon iti baro a sangalubongan a hedkuarter idiay Warwick, New York, ket pammaneknek iti suporta ni Jehova.

Kinuna ni Anthony Morris, a miembro ti Bagi a Manarawidwid, a mabalin a bumisita idiay Warwick dagiti kakabsat manipud iti amin a pagilian inton malpas ti proyekto.

Ti kangrunaan a pagserkan ti baro a sangalubongan a hedkuarter idiay Warwick, New York