Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 DOMINICAN REPUBLIC

Ti Kaunaan a Tuleng nga Immawat iti Kinapudno

José Pérez

Ti Kaunaan a Tuleng nga Immawat iti Kinapudno
  • NAYANAK 1960

  • NABAUTISARAN 1982

  • ABABA A PAKASARITAANNA Idi ubing pay ni José, natignay a mangammo iti kinapudno gapu iti ayat dagiti kakabsat uray no awan ti makaammo iti sign language iti kongregasion.

NAGBALINAK a tuleng idi ubingak ket nasursurok ti sign language iti eskuelaan para kadagiti tuleng. Damo a nayam-ammo kaniak ti kinapudno idi 11 ti tawenko idi inawisnak ti kaarrubami a Saksi a pamilia a makigimong. Diak idi maaw-awatan dagiti palawag ngem nabara ti pannakilangenda kaniak isu nga intultuloyko ti nakigimong. Adu ti nangaw-awis kaniak iti pannangan ken kadagiti aktibidadda.

Nagbalinak nga agibumbunannag idi 1982, ken nabautisaranak iti dayta met la a tawen. Idi 1984, nagkasarkami ken Eva a maysa met laeng a tuleng. Uray no awan ti nauneg a pannakaawatmi kadagiti dadduma a kinapudno iti Biblia, ammomi a pudpudno ti organisasion ni Jehova gapu iti pagilasinan nga ayat ken maragragsakankami a makikadua iti kongregasion.—Juan 13:35.

 Idi 1992, nayurnos ti pannakaisuro ti American Sign Language (ASL) kadagiti dadduma a kakabsat. Rinugian dagitoy nga agibumbunannag a sapulen dagiti tuleng ken ikasaba ti naimbag a damag kadakuada. Idi 1994, ad-adda a rimmang-ay ti trabaho iti sign language idi naimbitaran iti sangay ti agassawa manipud Puerto Rico a mangisuro iti sign language iti 25 a kakabsat.

Iti dayta met la a tawen, nangrugikamin a makigimong ken Eva iti kabbaro a grupo ti sign language. Ad-adda a naawatanmi dagiti isursuro ti Biblia idi makigimgimongkamin iti sign language, kas koma iti panangkarit ni Satanas iti unibersal a kinasoberano ni Jehova ken ti akem ti Mesianiko a Pagarian iti panggep ti Dios.

Idi Disiembre 1, 1995, nabuangay dagiti kongregasion a sign language iti Santo Domingo ken iti Santiago. Idi Agosto 2014, addan 26 a sign language a kongregasion ken 18 a grupo.

Insuromi nga agassawa kadagiti tallo nga annakmi ti sign language kas damo a pagsasaoda. Tumultulong ti inauna nga anakmi a ni Éber iti sign-language translation iti sangay ti Estados Unidos. Agserserbiak kas ministerial nga adipen iti kongregasion, ket regular pioneer met ni Eva.