Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SIERRA LEONE KEN GUINEA

Dagiti Nalimed a Grupo

Dagiti Nalimed a Grupo

NASAKNAP dagiti nalimed a grupo iti intero a West Africa. Nagduduma ti tribu, kultura, ken pagsasao dagiti miembroda. Konkontrolen dagitoy nga organisasion ti aktibidad dagiti miembroda iti kagimongan, politika, ken edukasion, ngem relihion ti kangrunaan a pakaseknanda. Ti dua a kadakkelan a grupo ket ti Poro (para kadagiti lallaki) ken ti Sande (para kadagiti babbai). * Kas pagarigan, ti grupo a Poro ikagkagumaanna a “kontrolen dagiti espiritu ken siguraduenna a makagunggona ti pannakibiangda iti ar-aramid dagiti tattao.”—Initiation, 1986.

Masuruan dagiti baro a miembro ti Poro kadagiti sekreto ti espiritismo, panagkulam, ken ritual a panangsugat iti bagi tapno agpiglat. Masuruan met dagiti baro a miembro ti Sande kadagiti espiritistiko a ritual ken aglasatda iti kaugalian a panangkugit kadagiti babbai (female genital mutilation), nupay naisardengen daytoy nga aramid iti dadduma a lugar.

Dadduma a nalimed a grupo kontrolenda ti seksual nga aramid dagiti miembroda, ken agusarda kadagiti espiritistiko a panangagas kadagiti agmauyong wenno addaan sakit. Bayat ti gerra sibil iti Sierra Leone, kuna ti maysa a nalimed a grupo a saan a matamaan iti bala dagiti miembroda. Ngem saan nga agpayso dayta.

Maparitan dagiti miembro a mangibaga iti sabsabali iti ammoda maipapan iti grupo ken kadagiti ritual nga ar-aramidenda. Mapapatay ti asinoman nga agsukir kadagiti paglintegan ken pagannurotan dayta a nalimed a grupo.

^ par. 3 Iti dadduma a lugar, Bondo ti awagda iti Sande.